Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW

Adres: 
Andrzej Konon
Zakład Tektoniki i Kartografii Geologicznej, pok. 1057
Instytut Geologii Podstawowej
Wydział Geologii UW
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Telefon: (+48 22) 55 40 432 
E-mail: Andrzej.Konon@uw.edu.pl
Przebieg kariery naukowej
Stanowisko:
Prof. UW 2012 - dziś
Adiunkt 2000 – 2012 r.
Asystent 1993 – 2000 r.
St. referent 1991 – 1992 r.
Stopnie i tytuły naukowe:
1. 27.03.2009 r. uzyskanie tytułu doktora habilitowanego na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej: ,,Młodopaleozoiczna tektonika jednostki kieleckiej (Góry Świętokrzyskie)’’.
Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: dr hab. Paweł Aleksandrowski, prof. UWr, prof. dr hab. Michał Szulczewski (UW), prof. dr hab. Witold Zuchiewicz (AGH), prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz (PAN)
2. 31.03.2000 r. uzyskanie tytułu doktora nauk o Ziemi na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego; tytuł pracy doktorskiej: „Tektonika płaszczowiny magurskiej w środkowej części Beskidu Wyspowego", promotor - prof. dr hab. Leonard Mastella.
3. 24.07.1990 r. uzyskanie tytułu magistra geologii na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność geologia stratygraficzno-poszukiwawcza; tytuł pracy dyplomowej: „Iły serii poznańskiej w Sierakowicach – skład mineralny i własności surowcowe”, 
promotor - prof. dr hab. Ryszard Wyrwicki.

Pełnione funkcje
1. Prodziekan ds. naukowych i kontaktów z zagranicą 2012 r. - dziś
2. Kierownik Zakładu Tektoniki i Kartografii Geologicznej 2012 r. - dziś
3. Sekretarz Komitetu Nauk Geologicznych PAN kadencja 2011 r. - 2014 r.
4. Członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki do oceny wniosków Narodowego Centrum Nauki 30.06.2011 r. - dziś
5. Członek Komisji Oceniającej projekty GreenEvo przy Ministrze Środowiska 2012 r. - dziś
6. Członek Komisji Opracowań Kartograficznych przy Państwowej Służbie Geologicznej 2012 r. - dziś
7. Członek Komisji Opracowań Kartograficznych przy Ministrze Środowiska 2008 r. - 2012 r.
8. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz International Association of Structural Geologists z siedzibą w Manchesterze w Wielkiej Brytanii  
Zainteresowania naukowe
Zainteresowania naukowe:
geologia strukturalna, tektonika pasm fałdowo-nasunięciowych, pasm fałdowych, uskokowanie przesuwcze i struktury przyprzesuwcze, młode baseny kontrakcyjne, aktywna tektonika i jej związki z roprzestrzenieniem trzęsień ziemi, mechanizmy fałdowania, tektonika cienko-naskórkowa,
obszary badawcze: pasmo fałdowo-nasunięciowe Karpat Zewnętrznych, młodopalezoiczne pasmo fałdowe Gór Świętokrzyskich, w Iranie - strefa uskoku Great Kavir-Doruneh, strefa Sanandaj-Sirjan w paśmie orogenicznym Zagrosu, basen Tabas, blok Lut, basen Centralny (Iran).
Publikacje
Publikacje    >>>>>
Realizowane projenty badawcze
1. Kierownik grantu nr 2011/03/B/ST10/06341 Narodowego Centrum Nauki, „Rola uskokowania przesuwczego podczas inwersji południowo-zachodniej części świętokrzyskiego odcinka basenu polskiego”. 20.08.2012 - 19.08.2015.
2. Kierownik grantu nr N N307 008937 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (projekt badawczy wykonywany od 10.2009 do 07.2012 na terenie Iranu): pt. Model deformacji strefy krawędziowej mikropłyty kontynentalnej w warunkach konwergencji płyt litosfery - na podstawie interdyscyplinarnych badań geologiczno-geofizycznych i modelowań numerycznych.
3. Wykonawca w grancie nr N307 037 31/2527 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik dr Jacek Grabowski, PIG): pt. „Paleomagnetyzm węglanowych skał dewonu w Górach Świętokrzyskich: diagenetyczne i tektoniczne uwarunkowania kontrastów magnetycznych”. Projekt realizowany w PIG do 5.10.2009 roku.
4. Wykonawca w grancie nr N307 020 31/1652 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik dr Krzysztof Michalski) „Interdyscyplinarne badania geofizyczno-geologiczno-oceanologiczne środowiska przyrodniczego Archipelagu Wysp Ziemi Franciszka Józefa, Arktyka Rosyjska” – Projekt zaakceptowany przez Polski Komitet Badań Polarnych do spraw Międzynarodowego Roku Polarnego i europejską komisję IPY; włączony do grupy ”Plate Tectonics and Polar Gateways in Earth History”, skupiających zespoły badawcze z 15 państw. Ze względu na odmowę pozwolenia na działalność zachodnich zespołów badawczych w rejonie Ziemi Franciszka Józefa przez Rosyjskie Ministerstwo Obrony projekt został przerwany w 2007 roku. 
5. Wykonawca w grancie nr 6P04D 026 21 Komitetu Badań Naukowych (kierownik prof. dr hab. Michał Szulczewski) „Młodopaleozoiczna tektonika w południowej części Gór Świętokrzyskich i jej zapis strukturalny, sedymentologiczny i stratygraficzny”. Projekt ten został zrealizowany na Wydziale Geologii UW w latach 2001-2003.
Dydaktyka
1. Wykład „Geotektonika” (60 h)
2. Proseminarium „Wybrane zagadnienia z tektoniki Karpat i Gór Świętokrzyskich”
3. Praktikum „Analiza modeli powierzchni” 
4. Ćwiczenia z „Kartowania geologicznego” (30 h)
5. Praktikum z „Morfotektoniki” 
6. Metody geofizyczne w tektonice
7. Opieka nad magistrantami 

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH     >>>>>
  
TEMATY PRAC LICENCJACKICH     >>>>>
Doktoraty
1. Promotorstwo doktoratu Alirezy Nadimiego z Payame Noor University z Isfahanu (Iran) zakończone obroną 7.05.2010 r.
Praca doktorska pt. Active strike-slip faults in the central part of the Sanandaj-Sirjan Zone of Zagros Orogen (Iran). Wydział Geologii UW, 2010. 121 pp.
2. Opieka nad doktoratem mgr Joanny Urody (studia rozpoczęte w 2010 r.).
Otwarty przewód doktorski 13.01.2012 r. Tytuł rozprawy doktorskiej „Model ewolucji tektonicznej płaszczowiny skolskiej w strefie kontaktu z zapadliskiem przedkarpackim w rejonie Rzeszowa”.
3. Opieka nad doktoratem mgr Michała Wyglądały (studia rozpoczęte w 2010 r.).
Otwarty przewód doktorski 13.01.2012 r. Tytuł rozprawy doktorskiej „Deformacje tektoniczne skał płaszczowiny śląskiej w rejonie Jasła”.
Wróć Do góry