Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW

tl_files/IGP/ZGD/AW/image006.jpg Anna Wysocka
Adres:
Anna Wysocka
Zakład Geologii Dynamicznej, pok. 1035
Instytut Geologii Podstawowej
Wydział Geologii UW
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Telefon: (+48 22) 55 40 445
E-mail: Anna.Wysocka@uw.edu.pl
O mnie
Zainteresowania naukowe: 
tl_files/Grafika/kropa.gif sedymentologia
tl_files/Grafika/kropa.gif środowiska sedymentacji skał klastycznych i mieszanych
tl_files/Grafika/kropa.gif lądowe i płytkomorskie systemy depozycyjne
tl_files/Grafika/kropa.gif tektoniczne uwarunkowania rozwoju basenów sedymentacyjnych
tl_files/Grafika/kropa.gif ekotafonomia
tl_files/Grafika/kropa.gif architektura osadowa basenów sedymentacyjnych
tl_files/Grafika/kropa.gif neogen
Obszary badań:
tl_files/Grafika/kropa.gif zapadlisko przedkarpackie; Polska, Ukraina
tl_files/Grafika/kropa.gif Paratetyda; Polska, Ukraina
tl_files/Grafika/kropa.gif strefa uskokowa Rzeki Czerwonej; Wietnam
tl_files/Grafika/kropa.gif basen Tabas; Iran
Udział w projektach badawczych:
tl_files/Grafika/kropa.gif Sedymentologiczno-tektoniczna ewolucja basenu Orawsko-Nowotarskiego i jej relacja do neogeńskiej ewolucji Karpat wewnętrznych NCN UMO-2011/01/B/ST10/07591 (2011-2014),
kierownik projektu: Anna Wysocka
tl_files/Grafika/kropa.gif Model deformacji strefy krawędziowej mikropłyty kontynentalnej w warunkach konwergencji płyt litosfery – na podstawie interdyscyplinarnych badań geologiczno-geofizycznych i modelowań numerycznych NN307008937 (2010-2013),
kierownik projektu: Andrzej Konon
tl_files/Grafika/kropa.gif Zmiany paleośrodowiskowe w Paratetydzie na granicy baden/sarmat N N307 113635 (2008-2011),
kierownik projektu: Marek Jasionowski
tl_files/Grafika/kropa.gif Geopark Kamienny Las na Roztoczu (koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony 494/2009/WN06/FG-Geo_tx/D, AGH, (2009-2011),
kierownik projektu: Marek Krąpiec
tl_files/Grafika/kropa.gif Rekonstrukcja lądowych środowisk depozycji (paleogen/neogen) w basenach sedymentacyjnych związanych ze strefami przesuwczymi, północny Wietnam 2 P04D 04626 (2004-2007),
kierownik projektu: Anna Wysocka
tl_files/Grafika/kropa.gif Kamienny las na Roztoczu – opis koncepcji badań naukowych wraz z wykonaniem dokumentacji tego stanowiska i określenie sposobów ochrony AGH, (2007),
kierownik tematu: Marek Krąpiec
tl_files/Grafika/kropa.gif Konstrukcja modelu tektoniczno-sedymentacyjnego i złożowego utworów mioceńskich w obszarze Sokołowa w oparciu o dane sejsmiki 3D PIG, na zlecenie PGNiG S.A, (2006), kierownik tematu: Piotr Krzywiec
tl_files/Grafika/kropa.gif Zrąb Ryszkowej Woli (rejon Rudki) - przestrzenna analiza tektoniczno-sedymentacyjna oraz złożowa PIG, na zlecenie PGNiG S.A, (2002-2003),
kierownik tematu: Piotr Krzywiec
tl_files/Grafika/kropa.gif Zintegrowana analiza geofizyczno-geologiczna rozwoju osadów triasowych Niżu Polskiego 9 T12B 024 15 (2000-2001),
kierownik projektu: Piotr Krzywiec
Publikacje
ARTYKUŁY
Jasinowski M., Peryt T., Wysocka A., Poberezhskyy A., 2012 - Brzeżne facje badenu i sarmatu dolnego zbiornika przedkarpackiego w SE Polsce i zachodniej Ukrainie - wyniki badań ostatniego dwudziestolecia.  Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 449, 71 - 86.
Radwański A., Wysocka A., Górka M., 2012 - Miocene burrows of the Ghost Crab Ocypode and their environmental significance (Mykolaiv Sands, Fore-Carpathian Basin, Ukraine). Acta Geologica Polonica 62 (2), 217 - 229.
Wysocka A., Radwański A., Górka M., 2012 - Mykolaiv Sands in Opole Minor and beyond: sedimentary features and biotic content of Middle Miocene (Badenian) sand shoals of Western Ukraine.  Geological Quarterly 56(3), 475 - 492.
Górka M., Studencka B., Jasionowski M., Hara U., Wysocka A., Poberezhskyy A., 2012 - The Medobory Hills (Ukraine): Middle Miocene reef systems in the Paratethys, their biological diversity and lithofacies. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 449, 147 - 174.
Lis P., Wysocka A., 2012 - Middle Miocene deposits in Carpathian Foredeep: facies analysis and implication for hydrocarbon reservoir prospecting. Annales Societatis Geologorum Poloniae 82 (3), 239 - 253.
Barski M., Bąbel M., Głowniak E., Górka M., Konon A., Kozłowska M., Kozłowski W., Leonowicz P., Lindner L., Łuczyński M., Matyja B., Olszewska-Nejbert D., Radwański A., Sidorczuk M., Skompski S., Waksmundzki B., Wańkiewicz A., Wysocka A., Ziółkowski P., Żylińska A., 2012 - Góry Świętokrzyskie 25 najważniejszych odsłonięć geologicznych. 160pp.
Radwański A., Wysocka A., Górka M., 2011 – 'Entobia balls' in the Medobory Biohermal Complex (Middle Miocene, Badenian; western Ukraine). Acta Geologica Polonica 61 (3), 265-276.
Wysocka A., Świerczewska A., 2010 - Lithofacies and depositional environments of Miocene deposits from tectonically-controlled basins (Red River Fault Zone, northern Vietnam). Journal of Asian Earth Sciences, 39, p. 109 – 124.
Konon A, Barski M, Koprianiuk M, Nadimi A, Słaby E, Szaniawski R, Wysocka A., 2010 - Model deformacji strefy krawędziowej centralno-wschodniej mikropłyty irańskiej w warunkach konwergencji płyt litosfery — na podstawie badań geologiczno-geofizycznych i modelowań numerycznych. Przegląd Geologiczny 58 (1), 42-45.
Anczkiewicz, R., Pham Binh; Cuong Thuong Chi; Nguyen Trung Chi; Nguyen Quoc Cuong; Phan Dong Pha; Hoang Van Tha, Świerczewska A., Wysocka A., Zuchiewicz W., 2009 – Field Guide. Tectonics of the Red River Fault Zone and geology of northern Vietnam. Proceedings: The 10th anniversary of Scientific cooperation between Vietnam and Poland on geology 1999-2009. p. 47-60
van Hoang L., Wu F.-Y., Clift P. D., Wysocka A., and Świerczewska A. 2009. Evaluating the evolution of the Red River System based on in-situ U-Pb dating and Hf isotope analysis of zircons. Geochemistry Geophysics Geosystems, 10(11), 1-20, doi:10.1029/2009GC002819.
Krzywiec P., Wysocka A., 2009 – Zarys budowy geologicznej. W: Roztocze Południowe, P. Rydzewski (ed.), 25-29, Wydawnictwo Arete II
Wysocka A., 2009. Sedimentary environments of the Neogene basins associated with the Cao Bang – Tien Yen Fault, NE Vietnam. Acta Geologica Polonica, 59 (1), 45-69.
Krzywiec P, Wysocka A., Oszczypko N, Mastalerz K, Papiernik B, Wróbel G, Oszczypko-Clowes M, Aleksandrowski P, Madej K, Kijewska S, 2008 - Ewolucja utworów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Rzeszowa (obszar zdjęcia sejsmicznego 3D Sokołów–Smolarzyny). Przegląd Geologiczny, 56 (3), 232-244.
Świerczewska A, Wysocka A., Ilnicki S, Nguyen Quoc C, Phan Dong P, 2006 - Record of motion along the Red River Fault Zone in provenance studies, Northern Vietnam. Geolines, 20, 125-127.
Mastalerz K, Wysocka A., Krzywiec P, Kasiński J, Aleksandrowski P, Papiernik B, Ryzner-Siupik B, Siupik J, 2006 - Sukcesja osadowa miocenu w rejonie zrębu Ryszkowej Woli (obszar Sieniawa - Rudka), zapadlisko przedkarpackie: wyniki facjalnej i stratygraficznej interpretacji danych wiertniczych oraz sejsmiki 3D. Przegląd Geologiczny, 54 (4), 333-342.
Wysocka A., Jasionowski M, Peryt T, 2007 – Miocen Roztocza. Biuletyn PIG, 422, 79-96
Wysocka A., 2007 – Płytkomorska sedymentacja klastycznych utworów badeńskich w marginalnej strefie basenu zapadliska przedkarpackiego (Roztocze). W: Harasimiuk M., Brzezińska-Wójcik T., Dobrowolski R., Mroczek P., Warowna J. – Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery. 109-121. Lublin 2007.
Radwański A, Górka M, Wysocka A., 2006 – Middle Miocene coralgal facies at Maksimivka near Tarnopil (Ukraine): A preliminary account. Acta Geologica Polonica, 56, 89-103.
Wysocka A., 2006 – Klastyczne utwory badeńskie Roztocza – przebieg sedymentacji w północnej marginalnej strefie basenu zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny, 54 (5), 430-437.
Wysocka A., Jasionowski M, 2006 – Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich. Materiały Konferencyjne II Polskiej Konferencji Sedymentologicznej. pp. 178.
Krzywiec P, Aleksandrowski P, Ryzner-Siupik B, Papiernik B, Siupik J, Mastalerz K, Wysocka A., Kasiński J., 2005 - Struktura geologiczna i geneza mioceńskiego zrębu Ryszkowej Woli w rejonie Sieniawy - Rudki (wschodnia część zapadliska przedkarpackiego) - wyniki interpretacji danych sejsmiki 3D. Przegląd Geologiczny 53 (8), 656-663.
Wysocka A., Świerczewska A, 2005 – Tectonically-controlled sedimentation of Cenozoic deposits from selected basins along the Vietnamese segment of the Red River fault Zone. Acta Geologica Polonica, 55 (2), 131-145.
Radwański A, Wysocka A., 2004 – A farewell to Świniary sequence of mass-aggregated, spine-coated echinoids Psammechinus and their associates (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland). Acta Geologica Polonica, 54, 381-400.
Wysocka A., Roniewicz R, 2004 – Representative geosites of the Roztocze Hills. Polish Geological Institute Special Papers, 13, 137 – 144.
Wysocka A., 2004 – Additional notes on the geosites of the Ukrainian Roztocze. Polish Geological Institute Special Papers, 13, 145 – 148.
Wysocka A., Świerczewska A, 2003 - Alluvial deposits from the strike-slip fault Lo River Basin (Oligocene/Miocene), Red River Fault Zone, north-western Vietnam. Journal of Asian Earth Sciences, 21, 1097 – 1112. Elsevier
Huyen N.X, Pha P.D, Cuong N.C & Wysocka A, 2003 - Some features of Paleogen-Neogen deposits in the Song Lo depression and their relationship with tectonic activities. Journal of Sciences of the Earth, 25 (2), 150 - 160. (in Vietnamese, with English summary).
Cuong N.C, Wysocka A, Świerczewska A, Phan P.D & Huyen V.N, 2002 - Some remarks on the Neogene alluvial deposits from the Phong Chau Basin (northern Vietnam). Petrovietnam Review, 4, 9-13.
Wysocka A, 2002 - Clastic Badenian deposits and sedimentary environments of the Roztocze Hills across the Polish-Ukrainian border. Acta Geologica Polonica, 52, 535-563.
Wysocka A, Świerczewska A, 2002 - Przebieg sedymentacji w basenach typu pull-apart, na przykładzie neogeńskich utworów aluwialnych basenu Lo River (północny Wietnam). Przegląd Geologiczny, 50 (9), 807-809.
Roniewicz P, Wysocka A, 2001 – Uwagi o mioceńskiej sedymentacji pomiędzy Szydłowem a Smerdyną, południowo-wschodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 49 (7), 639-642.
Radwański A, Wysocka A, 2001 – Mass aggregation of Middle Miocene spine-coated echinoids Echinocardium and their integrated eco-taphonomy. Acta Geologica Polonica, 51, 295-316.
Wysocka A, 1999 - Depositional and tectonic controls on Early Badenian clastic sedimentation in the Sandomierz-Tarnobrzeg area (Baranów Beds, northern Carpathian Foredeep).  Geological Quarterly, 43 (4), 383 -390.
Roniewicz P, Wysocka A, 1999 - Charakterystyka sedymentologiczna utworów środkowomioceńskich północno-wschodniej, brzeżnej strefy zapadliska przedkarpackiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, CLXVIII, 83-97.
Wysocka A, 1999 - Przebieg sedymentacji utworów organodetrytycznych oraz terygeniczno-organodetrytycznych w późnym badenie w strefie krawędziowej Roztocza. W: Mat. Konf. Terenowej PTG "Wpływ tektoniki Roztocza na przebieg sedymentacji osadów w trzeciorzędzie, rozwój rzeźby i warunki kształtowania zasobów wodnych", p.21-22 i 28-29.
Bogucki A, Bubniak A, Bubniak I, Wysocka A, 1999 - Tectonic and siliciclastic sedimentation of the Ukrainian Carpathian Foredeep. Excursion 2. Guidebook of International Conference "Carpathian Foredeep basin - its evolution and mineral resources", 1-13.
Bogucki A, Gerasimow L, Wołoszyn P, Wysocka A, 1998 - Budowa geologiczna Roztocza Ukraińskiego. Przewodnik LXIX Zjazdu PTG, 243-265.
Peryt T, Roniewicz P, Jasionowski M, Wysocka A, 1998 - Miocen Roztocza. Przewodnik LXIX Zjazdu PTG, 65-79.
Roniewicz P, Wysocka A, 1997 - Przykłady cykliczności sedymentacji w utworach miocenu Roztocza. Przegląd Geologiczny, 45,799-802.
Jasionowski M, Wysocka A, 1997 - Middle Miocene algae and microbialites of Roztocze (south-eastern Poland). Guidebook of 3rd Regional Symposium of International Fossil Algae Association. Cracow., 3rd International Meeting of IGCP 380, 23-30.
Kenig K, Wysocka A, 1996 - Sands and calcite cement-bodies (the Baranów Beds) from Świniary, eastern margin of the Holy Cross Mts. Geolgical Quarterly, 40, 203-230.
Wysocka A, 1992 - Osady, geneza i ewolucja jeziora Garbaś, Pojezierze Suwalskie. Przegląd Geologiczny, 5, 308-312.
KOMUNIKATY I ABSTRAKTY
Górka M., Jasionowski M., Radwański A., Studencka B., Wysocka A., Poberezhskyy A., Peryt D., Hara U., Gedl P., Stupka O., 2013 - Pasmo Miodoborów - Unikatowe rafy barierowe miocenu środkowego (zachodnia Ukraina). Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie - geologiczne perygrynacje. Polsko-Ukraińska Sesja Naukowa Warszawa-Bocheniec 15 - 19 października 2013, 35-38.
Lejzerowicz A., Kowalczyk S., Wysocka A., 2013 - Budowa wewnętrzna ozu w Kozłowie (Centralna Polska) na podstawie badań georadarowych. Geosfera2013 - VI Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne, 45-46.
Lejzerowicz A., Wysocka A., 2013 - Analiza litologiczno-teksturalna oraz litofacjalna osadów polodowcowych w żwirowni w Papinie (Wysoczyzna Rawska). VI Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Sterszczenia, Poznań 14-15.11.2013, 79-85.
Wysocka A., Łoziński M., Ludwiniak M., 2013 - Sedimentary features of the Orava-Nowy Targ Basin (Neogene, Poland - Slovakia cross-border). The 5th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe 16-20 May 2013, Varna, Bulgaria, Abstracts Volume, 59.
Lis P, Wysocka A., 2013 - Środkowomioceńskie osady zapadliska przedkarpackiego - analiza facjalna z elementami statystyki; implikacje złóżowe. V Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 5'2013 Głębokomorska sedymentacja fliszowa. Sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich, 16-19.05.2013 Żywiec, Abstrakty referatów i posterów oraz artykuły Przewodnik wycieczek, 196-197.
Łoziński M., Ludwiniak M., Wysocka A., 2012 Tectono-sedimentary features of the southern margin of the Orava-Nowy Targ basin (Poland-Slovakia cross-border): Their possible relationshipwith the Late Cenozoic Western Carpathians evolution. Mineralia Slovaca 44, p. 91.
Lejzerowicz A., Kowalczyk S., Wysocka A., 2012 - Sedimentary architecture and ground penetrating radar (GPR) analysis of sandy-gravel esker deposits in Kozlow, Central Poland. w: Proceedingsof the 14th International Conference on Ground Penetrating Radar. June 4-8 2012, Shanghai China, 676-681.
Stachowska A., Jankowski L., Wysocka A., Ziółkowski P., 2012 - Zastosowanie anizotropi podatności magnetycznej do wyznaczania kierunków transportu (warstwy krośnieńskie, jednostka śląska, Karpaty).  Geologia jedna? II Polski Kongres Geologiczny, Warszawa, 17-19.09.2012, Abstrakty, 81-82.
WysockaA., Nadimi A., Konon A., Morowat M., Koprianiuk M. 2012. Sedymentologiczne i geomorfologiczne wskaźniki aktywności tektonicznej w basenie Tabas (centralny Iran). Geologia jedna? II Polski Kongres Geologiczny, Warszawa, 17-19.09.2012, Abstrakty, p. 94.
Górka M, Studencka B., Jasionowski M., Hara H., Wysocka A., Poberezhsky A. 2012 -  Miodobory - środkowomioceńskie rafy zachodniej Ukrainy. Geologia jedna? II Polski Kongres Geologiczny, Warszawa, 17 - 19.09.2012, Abstrakty, p. 27-28.
Łoziński M., Ludwiniak M., Wysocka A., 2012 – Tectono-sedimentary features of the southern margin of the Orava-Nowy Targ basin (Poland-Slovakia cross-border): their possibile relationship with the Late Cenozoic Western Carpathian evolution. Mineralia Slovaca, 44 (1), 91.
Wysocka A., Górka M., Radwański A., 2011 - Sedimentological and stratygraphical significance of the Sandy Facies from the northern part of the Fore-Carpathian Depression (Badenia; western Ukraine). The 4-th International Workshop on the Neogene from the central and south-eastern Europe. Abstracts and guide of excursion. September, 12 - 16, 2011, Banská Bystrica, Slovak Republic, str. 49-50.
Wysocka A., Górka M., Radwański A., 2011 - Shallow-water Miocene deposits of the marginal part of the Carpathian Foredeep (Podilya, Ukraine). Esseweca Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians ESSAWECA, 2-3 grudnia 2010 r,  Bratislava.MINERALIA SLOVACA Tom 42 Nr 4 r. 2010, str. 521-521
Zuchiewicz W, Tokarski A, Nguyen Quoc Cuong, Świerczewska A & Wysocka A, 2010 - Dziesięciolecie współpracy polsko-wietnamskiej w zakresie geologii (1999–2009) — seminarium pt. Tektonika strefy uskoku Rzeki Czerwonej a geologia północnego Wietnamu.  Hanoi–SaPa, 23–30.11.2009. Przegląd Geologiczny 58 (5), 382-383, 443.
Jasionowski, M., Wysocka, A., Studencka, B., Górka, M., Poberezhskyy, A., Hara, U., Peryt, D. and Gedl, P., 2010 - Zmiany środowisk sedymentacji na przełomie badenu i sarmatu (środkowy miocen) w rejonie Miodoborów (Ukraina, Paratetyda Środkowa). Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologiczna - POKOS'4, Smołdzino 21-26.06.2010., Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek, 79-80.
Wysocka, A., Górka, M., Radwański, A., 2010 - Kraby-duszki Ocypode i ich znaczenie środowiskowe w miocenie zachodniej Ukrainy. Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologiczna - POKOS'4, Smołdzino 21-26.06.2010., Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek, 107.
Wysocka A., 2009 - Reconstruction of terrestrial depositional systems (Miocene) in sedimentary basins linked with the Red River Fault Zone (N Vietnam). Abstracts and field guide. 6th Annual Conference of SEPM-CES, Sediment 2009, Krakow, 24-25 June 2009, p.47
Wysocka, A., Świerczewska, A., Cuong, N.C., Phan, P.D., Huyen, V.N., 2009 - Sedimentological characteristic of Neogene basins from the Red River Fault Zone. Tectonics of the Red River Fault Zone and geology of northern Vietnam. Proceedings: The 10th anniversary of Scientific cooperation between Vietnam and Poland on geology 1999-2009. p. 20
Wysocka, A., Świerczewska, A., Cuong, N.C., Gmur, D., Phan, P.D., Huyen, V.N., 2009 - Sedimentological characteristic of Neogene basins from the Cao Bang - Tien Yen Fault Zone. Tectonics of the Red River Fault Zone and geology of northern Vietnam. Proceedings: The 10th anniversary of Scientific cooperation between Vietnam and Poland on geology 1999-2009. p. 20-21
Krzywiec P, Wysocka A, 2009 – Czy w pełni rozumiemy architekturę osadową utworów nadewaporatowych zapadliska przedkarpackiego? Materiały konferencyjne „Ropa i gaz a skały klastyczne Polski”, Czarna 17-20 marca 2009, p. 37.
Wysocka A, 2008 – Lądowe środowiska depozycji w basenach sedymentacyjnych związanych ze strefami przesuwczymi (N Wietnam). Baseny śródgórskie - kontekst regionalny środowisk i procesów sedymentacji, redakcja J. Wojewoda, 36-37.
Wysocka A, Radwański A, Górka M, 2008 - Miocen Opola Lwowskiego i Podola: otwarcie na świat. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. 5-6.
Wysocka A, 2007 – Neogene alluvial deposits from tectonically controlled basins, northeastern Vietnam. Program and Abstracts of Alluvial Fans'2007. Banff, 72.
Jasionowski M, Górka M, Studencka B, Wysocka A, Poberezhskyy A, 2007 – Upper Badenian (Middle Miocene) coralline algal reefs of the Medobory Hills (Paratethys, Ukraine). 13th Bathurst Meeting of Carbonate Sedimentologists, University of East Anglia Norwich UK. Abstract Book. P.79.
Gmur D, Świerczewska A, Wysocka A, 2006 - Depositional environment of Tertiary coals from Na Duong Basin Northern Vietnam.Geoscientic Colloquium Reports. Vol. 1 No.1., 31-32. Kraków; on-line http://www.uj.edu.pl/ING/ptg_krakow
Gmur D, Świerczewska A, Wysocka A, Nguyen Quoc C, Phan Dong P, 2006 – Analiza facjalna neogeńskich pokładów węgla z basenu Na Duong (północny Wietnam). W: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich. Materiały II Polskiej Konferencji Sedymentologicznej, Zwierzyniec, 120
Wysocka A, Świerczewska A, Nguyen Quoc C, Gmur D, Phan Dong P, Huyen V.N, 2006 – Depositional style of the Cao Bang-Tien Yen Fault Zone-related Neogene sedimentary basins (NE Vietnam). Abstracts, 17th International Sedimentological Congress, Fukuoka Japan, O-328.
Nguyen Quoc C, Świerczewska A, Wysocka A,  Phan Dong P, Huyen V.N, 2006 – Activity of the Cao Bang-Tien Yen fault zone (NE Vietnam) – record in associated sedimentary basins. Abstracts, 17th International Sedimentological Congress, Fukuoka Japan, P-074.
Radwański A, Górka M, Wysocka A, 2006 – Maksymówka: budowle glonowe i ich mieszkańcy. W: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich. Materiały II Polskiej Konferencji Sedymentologicznej, Zwierzyniec, 155.
Wysocka A, Świerczewska A, Cuong N.C, Gmur D, Phan D.P, Huyen V.N, 2005 – Some remarks on the Neogene coal-bearing deposits from the Na Duong Basin (N Vietnam). 8th International Conference on Fluvial Sedimentology. Abstracts Volume, 318.
Aleksandrowski P, Krzywiec P, Ryzner-Siupik B, Papiernik B, Siupiki J, Mastalerz K, Wysocka A, Kasiński J, Nescieruk P, Wójcik A, Malata T, 2005 – The anatomy of strike-slip gas-bearing structure of Ryszkowa Wola (Carpathian Foreland Basin, SW Poland) as revealed by 3D seismics: a product of late Sarmatian-Pliocene (?) episode of E-W directed tectonic compresion. Proceedings of the 3rd Meeting of the Central European Tectonic studies Group. Geolines. Papers in Earth Sciences, 19, 16-17.
Mastalerz K, Wysocka A, Kasiński J, Papiernik B, Krzywiec P, Ryzner-Siupik B, Aleksandrowski P, Siupik J, 2004 - Środowiska depozycji i stratygrafia sekwencji utworów mioceńskich w rejonie zrębu Ryszkowej Woli (zapadlisko przedkarpackie). Geologia Tatr - ponadregionalny kontekst sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne Polskiej Konferencji Sedymentologicznej, Zakopane 21-24.06.2004., 108.
Mastalerz K, Wysocka A, Kasiński J, Papiernik B, Krzywiec P, Ryzner-Siupik B, Aleksandrowski P, Siupik J, 2004 – Miocene Succession of the Ryszkowa Wola High Area (Polish Carpathian Foredeep Basin, SE Poland): Facies, Sequence Stratigraphy and Basin Architecture (poster). Official Program & Abstract Book. AAPG European Region Conference with GSA, Prague 10-13 October 2004., 93
Krzywiec P, Aleksandrowski P, Ryzner-Siupik B, Papiernik B, Siupik J, Mastalerz K, Wysocka A, Kasiński J, 2004 – Miocene Tectono-Sedimentary Evolution of the Gas-Bearing Ryszkowa Wola High (Rudka Area, Carpathian Foredeep, SE Poland) – Results of 3d Seismic, Core and Well-Log Interpretation (poster). Official Program & Abstract Book. AAPG European Region Conference with GSA, Prague 10-13 October 2004., 87
Wysocka A, Świerczewska A, 2003 – Sedimentary environments (Palaeogene/Neogene) of selected basins from the Vietnamese segment of the Red River Fault Zone. Abstract Volume “Braided Rivers 2003. University of Birmingham, 67.
Wysocka A, Roniewicz P, 2003 – Representative geosites of the Roztocze Hills. Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe, 3-4 October 2003, Cracow (Eds. A. Ber & Z. Aleksandrowicz). Abstracts and field trip guide-book. 63 – 64.
Wysocka A, 2001 – Model sedymentacji klastycznych utworów badeńskich wschodniej części Roztocza. Przegląd Geologiczny, 49 (5), 453-454.
Wysocka A, Cuong Quoc Nguyen, Świerczewska A, Pha Dong Phan, Huyen Van Nguyen, 2001 – Neogene alluvial deposits from the strike-slip Phong Chau Basin (Red River Fault Zone), northern Vietnam, 21st IAS Meeting, Abstracts and Programme Volume, 43.
Krzywiec P, Szulc A, Wysocka A, 2001 – Tectonic and halokinetic controls on Triassic sedimentation in the Mid-Polish Trough, 21st IAS Meeting, Abstracts and Programme Volume, 48.
Wysocka A, 2000 – Możliwa geneza struktur sedymentacyjnych i deformacyjnych w morskich utworach mioceńskich. Materiały sesji terenowej: Zjawiska i procesy sejsmotektoniczne w zapisie geologicznym, Zagórze Śląskie, 11.
Krzywiec P, Szulc J, Wysocka A, Królikowski C, Petecki Z, 2000 – Extension, inversion and salt tectonics, central Polish Trough – a model. Abstracts volume of Joint Meeting of Europrobe (Tesz) and PACE Projects, 54-55.
Krzywiec P, Nawrocki J, Kiersnowski H, Szulc J, Pieńkowski G, Wysocka A, Feldman-Olszewska A, Iwanow A, Dadlez R, Szewczyk J, 2000 – Evolution of the Polish Triassic Basin – Integrated Approach. Abstracts volume of 31st IGC. Rio de Janeiro.
Wysocka A, 2003 – Warsztaty Międzynarodowego Stowarzyszenia Sedymentologii – Analiza facjalna oraz wysokorozdzielcza stratygrafia sekwencji i cyklostratygrafia w przejściowych sukcesjach fluwialno – płytkomorskich, Sofia, Bułgaria, 09-13.09.2002. Przegląd Geologiczny, 51 (1), 23-24.
Roniewicz P, Wysocka A, 1998 - Reconstruction of sedimentary environments of Miocene deposits of Roztocze, SE Poland. 15th Int. Sed. Congr. Abstracts. eds. J. Canaveras, M. Angeles Garcia del Cura, Publ. Univ. de Alicante, p.670-672
Wysocka A, 1998 - Sedimentary structures of the Middle Miocene clastic deposits of the Polish and Ukrainian Roztocze. 15th Int. Sed. Congr. Abstracts. eds. J. Canaveras, M. Angeles Garcia del Cura, Publ. Univ. de Alicante, p.830-831
Wysocka A, 1998 - Wskaźniki płytko morskich środowisk sedymentacyjnych na przykładzie badeńskich utworów klastycznych wschodniego Roztocza. W: J. Wojewoda (red). Ekologiczne aspekty sedymentologii, t.1., Materiały VII KSS, Wojcieszów, p.34
Kenig K, Wysocka A, 1996 - Cechy sedymentacyjne mioceńskich piasków kwarcowych ze Świniar. Przew. V KSS, Warszawa
Wysocka A, 1994 - Morfologia powierzchni ziarn kwarcu - wskaźnik procesów sedymentacji czy diagenezy. Przew. III KSS, Sosnowiec, p.132
Wysocka A, 1992 - Charakterystyka jeziora Garbaś (Poj. Suwalskie) ze szczególnym uwzględnieniem batymetrii oraz zmian typu subkopalnych i współczesnych osadów jeziornych. Mat. Seminarium Sedymentologicznego, Poznań, p.96
Dydaktyka

Prowadzone zajęcia:

Wykłady:
Sedymentologia - dla drugiego roku studiów I-stopnia na Wydziale Geologii
Klastyczne systemy depozycyjne - dla specjalności Geologia Stratygraficzna i Sedymentologia oraz wdw dla pozostałych specjalności studiów II-stopnia na Wydziale Geologii
Regionalne elementy krajobrazu Polski - dla słuchaczy Podyplomowych Międzywydziałowych Studiów Nauczania Przyrody UW

 

Zajęcia terenowe:
Kurs geologii ogólnej w Bocheńcu - dla pierwszego roku studiów I-stopnia na Wydziale Geologii (19 dni)
Współczesne procesy w strefie brzegowej Bałtyku i ich zapis kopalny - przedmiot do wyboru dla studentów po II roku studiów I-stopnia na Wydziale Geologii (5 dni)
Naturalne i antropogeniczne procesy strefy brzegowej Bałtyku; technologie czystej energii – Pobrzeże - dla studentów pierwszego roku studiów I-stopnia Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (5 dni)

 

Ćwiczenia, praktika i proseminaria:
Geologia dynamiczna - dla pierwszego roku studiów I-stopnia na Wydziale Geologii
Środowisko geograficzne - dla słuchaczy Podyplomowych Międzywydziałowych Studiów Nauczania Przyrody UW
Praktikum z sedymentologii skał klastycznych - wdw dla studiów II-stopnia na Wydziale Geologii
Nowe trendy w sedymentologii - dla trzeciego roku studiów I-stopnia na Wydziale Geologii
Geologia Karpat Polskich i ich przedpola - dla trzeciego roku studiów I-stopnia na Wydziale Geologii

tl_files/IGP/ZGD/AW/image029.jpg
tl_files/IGP/ZGD/AW/image031.jpg
tl_files/IGP/ZGD/AW/image033.jpg

Szczegółowe zapisy zajęć: USOS

Tematy prac magisterskich

Zapraszam do wyboru tematów prac magisterskich i licencjackich z zakresu sedymentologii.
Poniżej znajdziecie Państwo proponowane przeze mnie ogólne zagadnienia i przykładowe tematy.
Zapraszam do wyboru tematów oraz zgłaszania własnych pomysłów.

Anna Wysocka

SEDYMENTACJA W MARGINALNEJ, PASYWNEJ STREFIE BASENÓW PRZEDGÓRSKICH 

Rejon: Południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, Roztoczei Podole
Rodzaj pracy: terenowa

W marginalnej strefie zapadliska przedkarpackiego występują płytkowodne utwory mioceńskie o różnej genezie. Są to zarówno utwory detrytyczne, organodetrytyczne, ewaporatopwe, jak i rafowe. Badania sedymentologiczne, ekologiczne i petrograficzne są podstawą do rekonstrukcji środowiska sedymentacji tych utworów. W ramach proponowanych prac wykonywane będą badania struktur sedymentacyjnych, skamieniałości, składu petrograficznego oraz badania podatności magnetycznej utworów mioceńskich we wspaniałych odsłonięciach z obszaru obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, Roztocza i Podola. [przykładowe tematy]

INTERPRETACJA ŚRODOWISK SEDYMENTACJI NA PODSTAWIE DANYCH OTWOROWYCH 

Rejon: miocen zapadliska przedkarpackiego, karbon Pomorza zachodniego
Rodzaj pracy: magazyn rdzeni, interpretacja danych karotażowych

Proponowane tematy będą opierać się na analizie danych otworowych, zarówno rdzeni, jak i danych geofizyki otworowej. Celem badań będzie scharakteryzowanie środowisk sedymentacji, korelacje pomiędzy otworami, oraz 3-D charakterystyka rozkładu poszczególnych facji. Badania te mają istotne znaczenie z punktu widzenia wypełnień basenów sedymentacyjnych oraz właściwości zbiornikowych wypełniających je skał. [przykładowe tematy]

INTERPRETACJA ŚRODOWISK SEDYMENTACJI W BASENACH KARPAT ZEWNĘTRZNYCH

Rejon: Bieszczady, Beskidy
Rodzaj pracy: terenowa

W trakcie powstawania orogenu karpackiego, na jego przedpolu rozwijały się baseny sedymentacyjne, których utwory włączone są dzisiaj w obręb zasunięć Karpat Zewnętrznych. Celem proponowanych badań będzie charakterystyka sedymentologiczna warstw menilitowych mająca na celu określenie środowisk sedymentacji, paleobatymetrii oraz rozkładu facji. Badania będą prowadzone w naturalnych odsłonięciach (wzdłuż dolin potoków) w zachodniej części Karpat Zewnętrznych, na obszarze Polski i Ukrainy. [przykładowe tematy]

WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKA SEDYMENTACJI RZECZNEJ

Rejon: Niż Polski
Rodzaj pracy: terenowa

Badanie współczesnych środowisk sedymentacji rzecznej ma wiele różnych aspektów. Od czysto sedymentologicznej charakterystyki, poprzez analizę składu ziaren, zmienność składu materiału ziarnowego, aż po charakterystykę geometrii dużych form akumulacyjnych. Badania będą prowadzone w dolinach rzecznych na Niżu Polskim, z uwzględnieniem danych ekologicznych, geomorfologicznych oraz z wykorzystaniem nowych metod badawczych tj. analiza cyfrowych modeli terenu czy badania georadarem. [przykładowe tematy]

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC LICENCJACKICH

Sedymentologiczna charakterystyka środowisk pływowych
Sedymentologiczna charakterystyka płytkomorskich środowisk sedymentacji klastycznej
Klasyfikacja i mechanizmy powstawania osuwisk podmorskich
Sejsmity – kopalny zapis trzęsień Ziemi
Sedymentologiczne wskaźniki głębokomorskich środowisk sedymentacji
60 lat ewolucji poglądów na temat turbidytów
Klasyfikacja i mechanizmy powstawania synsedymentacyjnych struktur deformacyjnych
Zastosowanie georadaru (GPR) w analizie geometrii odsypów rzecznych
Terenowe pomiary promieniowania gamma – zastosowanie w badaniach geologicznych
Eksperymentalne i statystyczne modelowanie prądów zawiesinowych

Prace magisterskie - zakończone
Tomasz Krogulec (2013) Analiza mikrofacjalna utworów najwyższej jury i dolnej kredy w podłożu Karpat, w rejonie Ropczyc opiekunowie: B. Matyja & A. Wysocka
Aleksandra Stachowska
(2013)
Analiza kierunków paleotransportu z zastosowaniem anizotropii podatności magnetycznej oraz klastycznych badań sedymentologicznych w warstwach krośnieńskich (Bieszczady Zachodnie) opiekunowie: 
A. Wysocka & P. Ziółkowski
Magdalena Karwat 
(2013)
Charakterystyka litologiczno-sedymentologiczna warstw lgockich (kreda, płaszczowina śląska, Karpaty zewnętrzne) jako skały zbiornikowej w rejonie złoża ropy naftowej Grabownica opiekunowie: 
M. Żywiecki& A. Wysocka 
Danuta Cybulska (2012) Wiek i palinofacje utworów organodetrytycznych z rejonu Józefowa (Roztocze) opiekunowie:
A. Wysocka & M. Barski
Maciej Łoziński (2012) Neogen w strefie kontaktu niecki orawsko-nowotarskiej z synklinorium podhalańskim w rejonie Cimhovej i Chochołowa opiekunowie: A. Wysocka & M. Ludwiniak
Hanna Nizinkiewicz (2010) Charakterystyka sedymentologiczna utworów mioceńskich rejonu Lubaczowa (zapadlisko przedkarpackie) z wykorzystaniem danych wiertniczych opiekunowie: A. Wysocka & M. Żywiecki
Dawid Kiełbasa (2010) Charakterystyka geologiczna Jeziora Drawsko (w obrębie zatok: Kwiatkowskiej, Henrykowskiej, Drahimskiej i Ptasiej) z wykorzystaniem metod sejsmoakustycznych opiekunowie: A. Wysocka & J. Giżejewski (PAN)
Dorota Kotowska (2009) Charakterystyka środowisk sedymentacji i ewolucja Jeziora Gawlik, Pojezierze Mazurskie opiekun: A. Wysocka
Anna Lejzerowicz (2009) Charakterystyka środowisk sedymentacji i ewolucja Jeziora Szóstak, Pojezierze Mazurskie opiekun: A. Wysocka
Urszula Czarniecka (2008) Charakterystyka sedymentologiczna utworów mioceńskich doliny Opatówki (Góry Świętokrzyskie) opiekunowie: P. Roniewicz & A. Wysocka
Anna Mozer (2008) Charakterystyka geologiczna Jeziora Drawsko w obrębie Zatoki Rzepowskiej i wyspy Bielawy z wykorzystaniem metod sejsmoakustycznych opiekunowie: A. Wysocka & J. Giżejewski (PAN)
Łukasz Szablewski (2007) Charakterystyka litologiczno-sedymentologiczna miocenu okolic Tarnopola (Ukraina) opiekunowie: P. Roniewicz, A. Wysocka oraz A. Bogucki (Lwów)
Mirosław Halwa (2006) Charakterystyka sedymentologiczna warstw ciśniańskich w profilach potoków Górna Solinka i Smerek w rejonie Wetliny opiekunowie: P. Roniewicz & A. Wysocka
Anna Fujak (2005) Środowisko i przebieg sedymentacji utworów badeńskich w rejonie Huty Różaneckiej, Roztocze Tomaszowskie opiekunowie: P. Roniewicz & A. Wysocka
Marta Rokita (2004) Sedymentacja utworów klastycznych kredy okolic Przedborza opiekunowie: A. Radwański & A. Wysocka
Prace licencjackie - zakończone
Anna Filipek (2013) Budowa geologiczna paleogenu centralnokarpackiego w północnej części Spiszu drugi opiekun: 
dr A. Głowacka
Arleta Suchocka (2013) Powstawanie i znaczenie onkoidów mikrobialnych, na przykładzie skondensowanych utworów jurajskich (Tatry)  
Joanna Białobrzeska (2013)  Związek aktywności prądów zawiesinowych ze zmianami klimatu, na przykładzie sedymentacji w podmorskim kanionie Timiris (Atlantyk, przybrzeże Mauretanii)  
Barbara Powała (2013) Stratygrafia sekwencji utworów karbonu Lubelszczyzny  
Karolina Krzemińska
(2013)
Złoża ropy naftowej w sekwencjach rzek meandrujących, na przykładzie formacji McMurray (kreda, Kanada)  
Karina Garbaciak (2011) Sedymentologiczna identyfikacja typów rzek  
Mateusz Dzikowski (2011) Klasyfikacja i mechanizmy powstawania osuwisk górskich  
Wioletta Wińkowska (2011) Osuwiska - sposób ich powstawania i negatywny wpływ na życie człowieka drugi opiekun:
dr M. Kozłowska
Agata Kosiur (2010) Rzeki roztokowe: powstawanie, osady, czynniki kontrolujące  
Anna Lejzerowicz (2008) Procesy sedymentacyjne a cykliczność sedymentacji w utworach jeziornych  
Urszula Święcicka (2007) Facje węglowe jako wskaźniki środowiska sedymentacji  
Mirosław Halwa (2003) Utwory spływów grawitacyjnych na przykładach z fliszu karpackiego  
Anna Fujak (2002) Szelfowe systemy depozycyjne, na przykładzie utworów kredowych Sudetów  
Galeria

Wietnam 2014

[Zdjęcia 1] [Zdjęcia 2]

Wróć Do góry