APG - I semestr: Tectonics and Deformation Processes

Na zajęciach omówione zostaną w formie wykładów, konwersatoriów następujące zagadnienia:
- podstawy geologii strukturalnej i tektoniki,
- teorie rozpoznawania zniszczenia skał,
- typy pasm mi struktury z nimi związane,
- geometria, morfologia i geneza spękań,
- tektoniczna kontrola przepływu fluidów,
- struktury cienkonaskórkowe i gruboskórkowe,
- tektonika ekstensyjna,
- tektonika przesuwcza,
- analiza stref uskoków przesuwczych,
- określanie wieku procesów tektonicznych,
- metody rekonstrukcji procesów tektonicznych i neotektonicznych,
- metody określania wielkości, kierunku przemieszczenia wzdłuż uskoków oraz składowych ruchu uskoków,
- węglowodorowe pułapki tektoniczne w pasmach deformacji,
- tektonika wybranych pasm orogenicznych,
- tektonika wybranych basenów sedymentacyjnych.

Wróć Do góry