Archiwum Aktualności Instytutu Geologii Podstawowej

Instytut Geologii Podstawowej 
Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

serdecznie zaprasza na Sesję Naukową poświęconą prezentacji
wyników "Projektów wewnętrznych" IGP przyznanych w 2014 r. 

9 grudnia 2015 r. (środa), sala nr 1138,  Wydział Geologii

Program sesji:
1400 - 1205 - Otwarcie sesji

1405 - 1425 - Jerzy Trammer
Nowa metoda obliczania szybkości wymierania gatunków

1425 - 1445 - Michał Ginter
Heterodontyzm u rekinów hybodontowych z górnego pensylwanu SE Nebraski

1445 - 1505 - Anna Wysocka
Środowiska sedymentacji utworów neogenu w basenie Hoanh Bo (północny Wietnam)

1505 - 1525 - Ewa Durska
Palinologia osadów solnych w Bochni i Wieliczce

1525 - 1545 - PRZERWA

1545 - 1605 - Ewa Głowniak, Jacek Grabowski, Hubert WIerzbowski, Peter Pervesler, Michał Karger
Korelacja zdarzeń amonitowych w poziomie Cordatum (wczesny oksford, późna jura) ze składem izotopowym tlenu i węgla rostrów belemnitów, geochemią i podatnością magnetyczną w profilu Wrzosowej k. Częstochowy - wstępne wyniki

1605 - 1625 - Bronisław A. Matyja, Piotr Ziółkowski
Izotopy trwałe tlenu i węgla w muszlach współczesnych małżów Bałtyku, Morza Północnego i Morza Śródziemnego

1625 - 1645 - Anna Żylińska, Zbigniew Szczepanik
Zespoły biotyczne kambryjskich łupków Czarnej, Kotuszów, Góry Świętokrzyskie

1645 - 1705 - Stanisław Skompski
Mechanizm powstawania nagromadzeń ramienionogów w górnym dewonie kłm. Józefka (Góry Świętokrzyskie)

1705 - 1725 - PRZERWA

1725 - 1745 - Barbara Rybak-Ostrowska
Martwice świętokrzyskie - przejaw współczesnej aktywności ukoków?

1745 - 1805 - Małgorzata Kozłowska, Marcin Barski
Rozpoznanie kontaktu triasu i jury w nowym odsłonięciu w Wolicy (Góry Świętokrzyskie) - wyniki badań stratygraficznych, sedymentologicznych i geofizycznych (ERT)

1805 - 1825 - Zbigniew Remin
Klastyczne facje środkowego kampanu krawędziowej części Roztocza - implikacje paleobatymetryczne i paleogeograficzne

Zamknięcie sesji

Dyrekcja IGP

Instytut Geologii Podstawowej 
Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

serdecznie zaprasza na Sesję Naukową poświęconą prezentacji
wyników "Projektów wewnętrznych" IGP przyznanych w 2013 r. 

3 grudnia 2014 r. (środa), sala nr 1138,  Wydział Geologii

Program sesji:
1215 - 1220 - Otwarcie sesji

1220 - 1240 - Mirosław Ludwiniak
Rola uskokowania przesuwczego i zrzutowego w rozwoju strefy kontaktu paleogenu centralnokarpackiego z pienińskim pasem skałkowym między Niedzicą a Starą Lubownią (Spisz, Polska, Słowacja) - wstępne wyniki

1240 - 1300 - Jerzy Trammer
Długość życia dinozaurów

1300 - 1320 - UWAGA! ZMIANA W PROGRAMIE
MIAŁO BYĆ: Bronisław A. Matyja, Piotr Ziółkowski
Izotopy trwałe tlenu i węgla w muszlach współczesnych małżów Bałtyku, Morza Północnego i Morza Śródziemnego
BĘDZIE:       Bronisław A. Matyja, Tomasz Segit, Andrzej Wierzbowski
Rozpoznanie tzw. przedpóźnoalbskiej sukcesji magurskiej w pienińskim pasie skałkowym

1320 - 1340 - PRZERWA

1340 - 1400 - Edyta Jurewicz
Studium petrologiczne ksenolitów skał krystalicznych z andezytów Góry Wżar koło Krościenka

1400 - 1420 - Paulina Leonowicz
Rozwój sedymentacji środkowojurajskich iłów rudonośnych z rejonu Częstochowy na podstawie zmienności uziarnienia osadu

1420 - 1440 - Marcin Barski, Radosław Mieszkowski
Rozpoznanie metodą obrazowania elektrooporowego (ERT) stref powstawania oraz rozprzestrzenienia podmorskich osadów osuwiskowych w górnej jurze na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej.

Zamknięcie sesji

Dyrekcja IGP

Przełomowe badania dotyczące historii raf koralowych

Koralowce są zwierzętami budującymi największe struktury biologiczne na Ziemi – rafy. Jest to możliwe dzięki symbiozie koralowców z jednokomórkowymi glonami, które pobierając do fotosyntezy dwutlenek węgla ułatwiają koralowcom tworzenie węglanowych szkieletów. Bez tej fotosymbiozy tworzenie raf nie byłoby możliwe; jej zakłócenia są jednym z najwiekszych zagrożeń współczesnych raf.
Najstarsze dotychczas znane dowody symbiozy koralowców z glonami znane są z triasu (ok. 240 mln lat temu), a otwartym pozostawalo pytanie o powstanie wcześniejszych, paleozoicznych raf. Badania geochemiczne dr. Mikołaja Zapalskiego z Instytutu Geologii Podstawowej rozstrzygnęły ten problem. Na podstawie charakterystycznego składu izotopowego szkieletów paleozoicznych koralowców stwierdzono, że również najstarsze rafy tworzone były przy udziale glonów.
Badania dr. Zapalskiego wykazały, że symbioza glonów z koralowcami pojawiła się co najmniej 430 milionów lat temu (w sylurze), a zatem jest oddziaływaniem starszym o blisko 190 mln lat, niż dotychczas sądzono. Takie odkrycie rzuca nowe światło na historię i genezę raf koralowych, a potencjalnie może pomóc w ochronie współczesnych raf koralowych.

Wyniki badań ukazały się w styczniowym numerze Proceedings of the Royal Society B - Biological Sciences.

Zapalski, M. K. 2014. Evidence of photosymbiosis in Palaeozoic tabulate corals. Proceedings of the Royal Society B
281: 20132663. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2013.2663

tl_files/Aktualnosci/Plakat 1.jpgInstytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii UW zorganizował
polsko - ukraińską sesję naukową
"Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie – geologiczne peregrynacje"
poświęconą prezentacji wyników współpracy geologów z Uniwersytetu Warszawskiego z geologami z Ukrainy.

Warszawa - Bocheniec 15 - 19 październik 2013 r.

Sesja naukowa była okazją do przedstawienia najnowszych osiągnięć i retrospektywnych spojrzeń na wiele aspektów geologii, od kambru po plejstocen, od Karpat Ukraińskich po Góry Świętokrzyskie. Odbyła się sesja referatowa, prezentacja posterów oraz dwudniowa wycieczka geologiczna w Góry Świętokrzyskie (głównie dla gości z Ukrainy), a także zostały wydane („domowym” sposobem) materiały z referatami i opisem stanowisk terenowych.

Komitet Organizacyjny: dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert, dr hab. Maciej Bąbel, dr hab. Jan Dzierżek

[WIĘCEJ - PLAN SESJI]

Pionierskie badania pracowników Instytutu Geologii Podstawowej nad zmianami klimat w delcie Nilu

Czy zmiany klimatyczne mogły być przyczyną upadku starożytnych cywilizacji? Na to pytanie chcą znaleźć odpowiedź badacze z Instytutu Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego realizujący projekt NCN: "Rekonstrukcja zmian klimatu w dorzeczu Nilu w holocenie i ich wpływ na rozwój cywilizacji starożytnego Egiptu", pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Marksa.
Na podstawie analizy osadów jeziornych uzyskanych z kilku specjalnie zaprojektowanych otworów wiertniczych w delcie Nilu oraz w Oazie Fajum podjęta zostanie próba odtworzenia przebiegu holoceńskich zmian klimatu w tej części Afryki. Wyniki porównane będą z fazami rozwoju cywilizacji starożytnego Egiptu, a także Mezopotamii i Indii. Zaplanowany na 3 lata projekt jest przykładem interdyscyplinarnych badań na styku geologii, archeologii, klimatologii.
W badaniach bierze udział międzynarodowy zespół specjalistów: prof. dr hab. Leszek Marks i prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk z Zakładu Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Fabian Welc doświadczony archeolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz prof. Alaa Salem (koordynator projektu ze strony egipskiej, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Kafr el Sheik). W części badań wezmą udział naukowcy z Chin. Przedsięwzięcie wspiera logistycznie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego poprzez swoją stację badawczą w Kairze.

Więcej informacji poniżej:
http://www.nauka.gov.pl/nauka/sukcesy-uczonych/sukcesy-uczonych/artykul/polacy-zbadaja-jak-zmienial-sie-klimat-w-egipcie-tysiace-lat-temu/
http://archeowiesci.pl/2013/06/01/polacy-badaja-zmiany-klimatu-w-starozytnym-egipcie/
http://www.kfs.edu.eg/engkfs/display.aspx?topic=15160
Wróć Do góry