Dr Barbara Rybak-Ostrowska

Adres: 
Barbara Rybak-Ostrowska
Zakład Tektoniki i Kartografii Geologicznej, pok. 1053
Instytut Geologii Podstawowej
Wydział Geologii UW
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Telefon: (+48 22) 55 40 463 
E-mail: Barbara.Rybak@uw.edu.pl
Przebieg kariery naukowej

doktorat (2005): 

"Analiza strukturalna wybranych fragmentów strefy nasunięcia jednostki magurskiej i strefy przeddukielskiej w polskiej części Karpat zewnętrznych",
promotor prof. dr hab. Leonard Mastella
magisterium (1999):  "Związek mineralizacji kruszcowej z tektoniką w rejonie Bystrego (Bieszczady)",
opieka: prof. dr hab. Stanisław Speczik i prof. dr hab. Leonard Mastella
Pełnione funkcje
1. Koordynator  programu Erasmus - Socrates, Erasmus - LLP 2004 r.– 2007 r. 
2. Opiekun Koła Naukowego Tektoniki Stosowanej działającego w ZTiKG październik 2013 r. – dziś
Zainteresowania naukowe
Zainteresowania naukowe:
- architektura stref uskokowych i jej wpływ na przepływ fluidów i węglowodorów
- rola fluidów w powstawaniu struktur tektonicznych
- petrofizyka stref uskokowych 
- odtwarzanie przebiegu procesów tektonicznych na podstawie analizy ikrostrukturalnej
- tektoniczne uwarunkowania rozwoju martwic i trawertynów
- Karpaty Zewnętrzne, Podhale, Góry Świętokrzyskie
Publikacje
Publikacje    >>>>>
Realizowane projekty badawcze
1. Wykonawca w projekcie "Rola uskokowania przesuwczego podczas inwersji południowo-zachodniej części świętokrzyskiego odcinka basenu polskiego" (kierownik dr hab. Andrzej Konon, prof. UW)
2. Kierownik projektu 3 PO4D 001 23 (2002 – 2005) "Stratyfikacja drobnych struktur tektonicznych w strefach nasunięć łusek w jednostce przeddukielskiej (Karpaty Zewnętrzne, Polska)"
Dydaktyka
1. Ćwiczenia "Geologia strukturalna"
2. Ćwiczenia "Kartowanie geologiczne"
3. Kurs terenowy "Kurs kartowania geologicznego"
4. Zajęcia terenowe z geologii strukturalnej
5. Wykład "Petrofizyka stref uskokowych"
TEMATY PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH dostępne są na stronie Zakładu Tektoniki i Kartografii Geologicznej w zakładkach: Propozycje tematów prac magisterskichPropozycje tematów prac licencjackich 
Wróć Do góry