Studia III stopnia - Studia doktoranckie

Kierunek GEOLOGIA – studia doktoranckie; stacjonarne; 4 lata.

      Absolwenci studiów doktoranckich legitymujący się uzyskaniem stopnia doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geologii przygotowani są do prowadzenia prac badawczych i wdrożeniowych dotyczących podstawowych i aplikacyjnych zagadnień związanych z rozpoznawaniem stanu szeroko pojętego środowiska geologicznego oraz prognozowaniem jego zmian. Obszar metodyczno – badawczy zindywidualizowany w toku studiów określają następujące dotychczas prowadzone specjalności: geologia stratygraficzno – poszukiwawcza, paleontologia, geologia czwartorzędu, geochemia, mineralogia i petrologia, geologia złóż, hydrogeologia, geologia inżynierska, ochrona środowiska i zasobów naturalnych. Absolwenci w zależności od indywidualnej specjalizacji posiadają przygotowanie w zakresie prowadzenia nowoczesnych badań terenowych, instrumentalnych metod laboratoryjnych, programowania, realizacji oraz interpretacji badań fizykochemicznych i geomechanicznych środowiska skalnego, wód oraz geomateriałów, umiejętności opracowywania wielowymiarowych modeli procesów zachodzących w analizowanych ośrodkach litosfery i hydrosfery.

      Absolwenci przygotowani są do pracy w instytutach naukowo – badawczych, uczelniach, zarządzaniu i administracji, usługach eksperckich i konsultingowych, jednostkach prowadzących poszukiwania, dokumentowanie i eksploatację zasobów mineralnych oraz hydrosfery, geologicznej obsłudze prac projektowych i wdrożeniowych, ochronie i metodach kształtowania środowiska.

Kontakt

Kierownik studiów doktoranckich:
Dr hab. Ewa Falkowska
Nr pokoju: 1168
Tel.: (+48 22) 55 40 605
E-mail: Ewa.Falkowska@uw.edu.pl

Sprawy doktorantów: Stefania Łęczycka
Tel.: (+48 22) 55 40 011; Fax: (+48 22) 55 40 001;
Nr pokoju: P003;
E-mail: s.leczycka@uw.edu.pl

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego na Uniwersytecie Warszawskim

Programy studiów

Program stacjonarnych studiów doktoranckich obejmuje:

 1. Wykłady, ćwiczenia i laboratoria specjalistyczne związane z metodami wykorzystywanymi w dyscyplinie naukowej odbywanych studiów doktoranckich. Zajęcia specjalistyczne realizowane są w wymiarze minimum 180 godzin w toku całych studiów i określane są indywidualnie przez opiekuna/promotora z uwzględnieniem listy przedmiotów  prowadzonych w Uniwersytecie Warszawskim oraz różnych form wykładów, szkoleń i seminariów organizowanych przez uczelnie i ośrodki naukowo – badawcze w kraju i za granicą. Opanowanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie realizacji tych zajęć powinno być potwierdzone wynikiem egzaminu lub zaliczeniem na ocenę.
 2. Zajęcia dotyczące „Dydaktyki szkoły wyższej” w wymiarze 15 godzin.
 3. Zajęcia z przedmiotów ogólnych (np. humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i innych nie związanych bezpośrednio z tematyką studiów doktoranckich) w wymiarze 45 godzin, które mogą być prowadzone w formie internetowej i zaliczane są na pierwszym i drugim roku studiów. Przedmioty ogólne wybierane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb doktoranta oraz akceptacji opiekuna naukowego.
 4. Wykłady monograficzne z cyklu „Programowanie i metodologia badań geologicznych” jednolite dla wszystkich uczestników wydziałowych studiów doktoranckich w wymiarze 15 godzin.
 5. Wydziałowe seminarium doktoranckie. Doktorant przygotowuje w toku studiów 2 referaty seminaryjne:
  • pierwszy – poświęcony przeglądowi podejmowanej problematyki naukowej, prezentacji programu badawczego oraz przedstawieniu wyników wstępnych badań terenowych i laboratoryjnych; referat ten wygłaszają doktoranci kończący I i rozpoczynający II rok studiów (semestr zimowy).
  • drugi – prezentujący wyniki badań, modele badanych procesów oraz tezy przygotowywanej rozprawy doktorskiej; referat ten wygłaszają doktoranci IV roku studiów (semestr letni).
 6. Konsultacje z opiekunem naukowym/promotorem oraz udział w zebraniach naukowych i seminariach w jednostkach wydziałowych właściwych dla realizowanego przez doktoranta profilu badań.
 7. Praktykę zawodową w formie współprowadzenia zajęć w wymiarze 30 godzin oraz samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 - 90 godzin rocznie (w zależności od roku rozpoczęcia studiów doktoranckich).
 8. Indywidualną pracę naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego / promotora, której celem jest opracowanie i zredagowanie dysertacji doktorskiej. Zaleca się, otwarcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora  przed zakończeniem II lub w trakcie IIIroku studiów doktoranckich. Ukończona rozprawa powinna być złożona przed upływem 4 lat od rozpoczęcia studiów doktoranckich.
 9. Indywidualne przygotowanie i zdanie 3 egzaminów:
  • z języka obcego,
  • z dyscypliny dodatkowej (np. z filozofii, ekonomii lub innych nauk humanistyczno –społecznych),
  • kierunkowego egzaminu doktorskiego przeprowadzanego po uzyskaniu recenzji pracy doktorskiej; w przypadku doktorantów nie legitymujących się dyplomem studiów I i II stopnia w dyscyplinie geologii komisja egzaminacyjna może ustanowić zindywidualizowany zakres egzaminu doktorskiego rozszerzony o niezbędne elementy z zakresu nauk o Ziemi – geologii.
Organizacja studiów doktoranckich na Wydziale Geologii

Organizacja studiów doktoranckich na Wydziale Geologii uwzględnia dwa terminarze:

A - Podział na kolejne lata studiów obejmujące okresy od 25 listopada do 24 listopada następnego roku,
B - Organizację roku akademickiego od 1 października do 30 września, z podziałem na semestry: zimowy i letni
       wg szczegółowych terminów przyjmowanych każdego roku w Uniwersytecie Warszawskim.

Według terminarza A:

 • określane są kolejne lata studiów doktoranckich na Wydziale Geologii UW,
 • następuje rejestracja na kolejne lata studiów doktoranckich,
 • przyznawane są stypendia doktoranckie,
 • następuje złożenie sprawozdania i zaliczenie IV roku studiów (wg stanu na 24 listopada),
 • wyznacza się zgodny z planem studiów termin złożenia rozprawy doktorskiej na IV roku studiów (24 listopada).

Według terminarza B:

 • odbywane są wykłady, ćwiczenia, laboratoria specjalistyczne i seminaria, w których uczestniczą doktoranci,
 • prowadzone są przez doktorantów zajęcia dydaktyczne,
 • określa się tryb zaliczeń semestrów oraz sprawozdań rocznych z przebiegu studiów doktoranckich (wg stanu na 30 września w odniesieniu do I, II i III roku studiów).

Szczegółowe rozwiązania w planie i programie czteroletnich studiów III stopnia (doktoranckich) są dostosowane do stanu prawnego określonego w przepisach państwowych oraz odpowiednich regulaminach: uczelnianym i wydziałowym.

Akty prawne
Stypendia doktoranckie

Stypendia przyznawane są w ramach aktualnie obowiązujących przepisów od drugiego roku studiów. Stypendium może być przyznane, po złożeniu podania przez doktoranta, który do 30 września zaliczył wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów oraz wykazał się odpowiednim zaawansowaniem w pracy badawczej zgodnie z przyjętym przez opiekuna naukowego harmonogramem zadań.

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego reguluje Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim   http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na Uniwersytecie Warszawskim

Doktoranci mogą się ubiegać o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Zasady ich przyznawania zawarte są w Regulaminie trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Stypendium socjalne

Doktoranci mogą ubiegać się o stypendium socjalne.
Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/

Pliki do pobrania
Rekrutacja na studia doktoranckie
Go back Do góry