Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. UW

Adres: 
Edyta Jurewicz
Zakład Tektoniki i Kartografii Geologicznej, pok. 1055
Instytut Geologii Podstawowej
Wydział Geologii UW
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
  tl_files/IGP/ZTiKG/EJ/EJ.jpg
Telefon: (+48 22) 55 40 431 
E-mail: edyta.jurewicz@uw.edu.pl
 
Przebieg kariery naukowej

Data habilitacji:

16 marca 2007 r.

Data doktoratu:

7 listopad 1990 r.
Data magisterium:  
Publikacje
ORYGINALNE PRACE TWÓRCZE
JUREWICZ E. 2013. Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach - odpowiedź. Przegląd Geologiczny, 61: 512-515.
DĄBROWSKA M. & JUREWICZ E. 2013. Character and structural evolution of the Mała Łąka Fault in the Tatra Mts., Carpathians, Poland. Acta Geologica Polonica, 63 (1): 137-151.
JUREWICZ E. 2012. Mechanizm nasunięć płaszczowinowych w Tatrach. Przegląd Geologiczny, 60: 432-441.
NEJBERT K., JUREWICZ E., MACDONALD R. 2012. Potassium-rich rocks in the Western Outer Carpathians: magmagenesis in transitional zone between European Plate and the Carpathian-Pannonian regions. Lithos 146-147: 34-47.
JUREWICZ E., STĘPIEŃ U. 2012. Tectonic of the Chęciny Anticline in the light of new cartographic data and calcite veins analysis, Holy Cross Mts., Poland. Geological Quarterly, 56 (1): 95-106.
CHRUDZIMSKA-UHERA K., JUREWICZ E., SŁABY E. 2011. Andezyt pieniński i Jana Szczepkowskiego dekoracja ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Przegląd Geologiczny, 7, 505-509. 
JUREWICZ E., HERCMAN H., NEJBERT K. 2007. Flowstone-like calcite in the andesite of Jarmuta Mt. - dating the Holocene tectonic activity in the vicinity of Szczawnica Magura Nappe, outer Carpathians, Poland. Acta Geologica Polonica, 57, 187-204. 
JUREWICZ E., GIREN B., STELLER J. 2007. Cavitation erosion - a possible cause of the mass loss within thrust zones in the Tatra Mts., Poland. Acta Geologica Polonica, 57, 305-323.
JUREWICZ E. 2006. Petrophysical control on the mode of shearing in sedimentary rocks and granitoid core of the Tatra Mts. during Late Cretaceous nappe-thrusting and folding, Carpathians, Poland. Acta Geologica Polonica, 56 (2): 159-170.
JUREWICZ E. 2005. Geodynamic evolution of the Tatra Mts. and the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians): problems and comments. Acta Geologica Polonica, 55 (3): 295-338.
JUREWICZ E. & NEJBERT K. 2005. Geotectonic position of the so-called “Pieniny Mts. andesites”. Mineralogical Society of Poland - Special Papers, 25: 179-183.
JUREWICZ E. & BAGIŃSKI B. 2005. Deformation phases in the selected shear zones within the Tatra Mountains granitoid core. Geologica Carpathica, 56 (1): 17-28.
NEJBERT K. & JUREWICZ E. 2004. Mineralogy and petrography of the ferruginous concentrations from siliciclastic Rhaetian deposits, Tatra Mts., Poland. Mineralogical Society of Poland - Special Papers, 24: 299-302.
JUREWICZ E. & SŁABY E. 2004. The Zadnie Kamienne "ravenous" shear zone (High-Tatric nappe) - conditions of deformation. Geological Quarterly, 48 (4): 371-382.
JUREWICZ E., BAGIŃSKI B. UFEL J. 2003. Character of deformation within Galeria Cubryńska ridge and Mięguszowiecka Przełecz Pod Chłopkiem pass, High Tatra Mts., Poland. Mineralogical Society of Poland - Special Papers, 23: 78-80.
JUREWICZ E. & KOZŁOWSKI A. 2003. Formation conditions of quartz mineralization in the mylonitic zones and on the slickenside fault planes in the High Tatra granitoids. Archiwum Mineralogiczne, 54: 65-75.
JUREWICZ E., 2003. Multistage evolution of the shear zone at the base of the Giewont Unit, Tatra Mts., Poland. Geologica Carpathica, 54 (5): 337-351.
JUREWICZ E., 2002. Geometric analysis of steep dipping dislocations within the granitoid core in the Polish part of the Tatra Mts. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72 (1): 89-98.
KOZŁOWSKI A. & JUREWICZ E. 2001. Fluid inclusions in slickenside fault mineralisation and quartz veins from the Tatra Mts., Poland. Mineralogical Society of Poland - Special Papers, 19:  91-93. 
JUREWICZ E., 2000b. Próba korelacji wyników analizy strukturalnej trzonu granitoidowego Tatr Wysokich i jednostek płaszczowinowych (Tentative correlation of the results of structural analysis in the granitoid core and nappe units of the Tatra Mts, southern Poland). Przegląd Geologiczny, 48 (11): 1014-1018.
JUREWICZ E., 2000a. Próba rekonstrukcji pola naprężeń z etapu fałdowań płaszczowinowych w Tatrach na podstawie analizy struktur ślizgowych w trzonie granitoidowym  (Tentative reconstructions of the stress axes from the thrust-folding stage in the Tatra Mts on the basis of slickenside in the granitoid core, southern Poland). Przegląd Geologiczny 48 (3): 239-246.
JUREWICZ E. 1997. The contact between the Pieniny Klippen Belt and Magura Unit (the Małe Pieniny Mts.). Geological Quarterly, 41 (3): 315-326.
JUREWICZ E. 1994. Analiza strukturalna pienińskiego pasa skałkowego okolic Jaworek (Structural analysis of the Pieniny Klippen Belt at Jaworki, Carpathians, Poland). Studia Geologica Polonica, 106: 7-87.
JUREWICZ E. & MIZERSKI W. 1991. Nowe dane o budowie geologicznej antykliny Bronkowic. Biuletyn Geologiczny, 32, 121-145.
JUREWICZ E. & MIZERSKI W. 1987. Etapy deformacji tektonicznych w utworach paleozoicznych północno-wschodniej części regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 35 (1): 23-26.
JUREWICZ E. 1986. Górnokredowe jednostki tektoniczne w jednostce niedzickiej we wschodniej części bloku Homoli (Małe Pieniny). Przegląd Geologiczny, 34, (6): 334-337.
ABSTRAKTY KONFERENCYJNE
NEJBERT K., MACDONALD R., JUREWICZ E. 2013. Mineral chemistry of chevkinite group minerals from andesitic rock of the Western Outer Carpathians. in: Basalt 2013 - Cenozoic Magmatism in Central Europe, 24th to 28th April 2013, Görlitz/Germany Abstracts & Excursion Guides, 104-105. 
GAWĘDA A., JUREWICZ E., HERCMAN H., KURŁOWICZ M., PIOTROWSKA N., KĄDZIOŁKO-GAWEŁ M., SIKORSKA M. 2013. The youngest post-tectonic calcite-chlorite-quartz mineralization in extension-related tectonic zones in the High Mountains, S-Poland. GEEWEC2013. p. 18.
OSZCZYPKO N. & JUREWICZ E. 2009. The position of the so called autochtonous Magura  Paleogene in the Małe Pieniny Mts. (Magura Nappe and Pieniny Klippen Belt, Poland. In. Conference of Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians, 2-5.12.2008 (Reháková D. and Józsa Š., eds). Mineralia Slovaca, 40, 3-4, Geovestník, 245-246. 
JUREWICZ E. 2009. Cavitation phenomena as a factor influencing the p-t conditions and mass loss processes within shear zones. In: 9th Workshop on Alpine Geological Studies, Cogne/Italy, 16-18 September 2009.
OSZCZYPKO N. & JUREWICZ E. 2007. New data on the evolution of the Pieniny Klippen Belt suture zone (Western Carpathians, Poland) In: Abstract Volume of the 8th Workshop on Alpine Geological Studies, Davos/Switzerland, 10-12.October 2007: 59-60, Swiss Academy of Sciences.
JUREWICZ E. 2006. Disturbance of the geometry of thrusts and nappes due to mass loss processes in the Tatra Mts., Poland. Proceedings of the 18th Congress of CBGA (Belgrade, September 3-6, 2006) (przyjęte do druku)
PLAŠIENKA D. & JUREWICZ E. 2006.Tectonic Evolution of the Pieniny Klippen Belt and its Structural Relationships to the External and Central Western Carpathians. Geolines, 20: 106-108.
JUREWICZ E. & NEJBERT K. 2004. Konkrecje żelaziste w osadach retyku wierchowego Tatr  w: VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów pt. Geologia Tatr - Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny, Zakopane, 21-24.06.2004, Materiały Konferencyjne. Polskie Towarzystwo Geologiczne: str. 96-96. 
JUREWICZ E. 2003. Mechanizm nasunięć płaszczowinowych w Tatrach na przykładzie kontaktu jednostki Giewontu z jednostką Czerwonych Wierchów  w: VI Karpackie Warsztaty Tektoniczne. Sesja zimowa. Kraków 28.02-1.03.2003 - Galicia Tectonic Grup, Instytut Nauk Geologicznych PAN: str. 13-14.
JUREWICZ E. 2002. Alpejska tektonika nieciągła w jednostkach płaszczowinowych i trzonie granitoidowym (komunikat z okazji 50-lecia Wydziału Geologii). Przegląd Geologiczny, 50: 809-810.
JUREWICZ E. 1998. Reconstruction of Alpine palaeostress in the High Tatra Mountains. CBGA XVI Congress, August 30-Septembre 2, Vienna. 258 p.
JUREWICZ E. 1986. Nowe elementy strukturalne i mezostruktury fałdu Czajakowej Skały. W: Przewodnik 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Pieniny 18-20 września: 162-165.
BIRKENMAJER K. & JUREWICZ E. 1986. Kontakt jednostki Grajcarka z jednostką czorsztyńską. W: Przewodnik 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Pieniny 18-20 września: 154-159.
JUREWICZ E. 1986. Biała Woda: mezostruktury. W: Przewodnik 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Pieniny 18-20 września 1986, str. 167-167. 
ARTYKUŁY KONFERENCYJNE
NEJBERT K., MACDONALD R., JUREWICZ E. 2013. Mineral chemistry of chevkinite group minerals from andesitic rock of the Western Outer Carpathians. in: Basalt 2013 - Cenozoic Magmatism in Central Europe, 24th to 28th April 2013, Görlitz/Germany Abstracts & Excursion Guides, 104-105.
GAWĘDA A., JUREWICZ E., HERCMAN H., KURŁOWICZ M., PIOTROWSKA N., KĄDZIOŁKO-GAWEŁ M., SIKORSKA M. 2013. The youngest post-tectonic calcite-chlorite-quartz mineralization in extension-related tectonic zones in the High Mountains, S-Poland. GEEWEC2013. p. 18. 
JUREWICZ E., OZIMKOWSKI W., CZARNECKA K., TARNOWSKA A., GREJNER-BRZEZINSKA D., TOTH’ C.T. 2011. The use of mobile lidar system in monitoring landslides in the Polish Carpathians. 7th International Symposium on Mobile Mapping Technology, Cracow, 13-14.06.2011.
OSZCZYPKO N., JUREWICZ E., PLAŠIENKA D. 2010. Tectonics of the Klippen Belt and Magura Nappe in the eastern part of the Pieniny Mts. (Western Carpathians, Poland and Slovakia) – new approaches and results. Proceedings XIX Congress of Carpathians_Balkan Geological Association. September 23-26, 2010, Thessaloniki, Greece, 221-229.
JUREWICZ E. 2007. Multistage evolution of the granitoid core in Tatra Mountains w: Granitoids in Poland. In: Granitoids in Poland. Archivum Mineralogiae Monograph No. 1, 307-317.
KSIĄŻKA
BAC-MOSZASZWILI M. & JUREWICZ E. 2010. Wycieczki geologiczne w Tatry. 1-173. Wydawnictwo TPN 
MAPY
CYBULSKA D., JUREWICZ E., KACZOROWSKA A., KACZOROWSKI J., OZIMKOWSKI W., RUBINKIEWICZ J., ŚMIGIELSKI M., TOMASZCZYK M. 2011. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1: 10 000 dla gminy Ochotnica Dolna.
JUREWICZ E., KACZOROWSKA A., KACZOROWSKI J., OZIMKOWSKI W., RUBINKIEWICZ J., ŚMIGIELSKI M., TOMASZCZYK M. 2010. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1: 10 000 dla gminy Krościenko nad Dunajcem.
JUREWICZ E., KACZOROWSKI J., KLIMKIEWICZ D., KONON A., LUDWINIAK M., OZIMKOWSKI W., RUBINKIEWICZ J., SOBSTYL A., ŚMIGIELSKI M., TOMASZCZYK M. 2009. Mapa Osuwisk i Terenów Zagrożonych Ruchami Masowymi. Gmina Mszana Dolna. Skala 1:10000. Copyright by Ministerstwo Środowiska.
INNE PRACE
JUREWICZ E. & BAGIŃSKI B. 2001. Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich - polemika. Przegląd Geologiczny, 49, (7): 603-604. 
JUREWICZ E. 2000. Przewodnik do ćwiczeń z geologii strukturalnej. Instytut Geologii Podstawowej - Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. (Skrypt pp. 57; od 2001 r. – wydanie internetowe)
DZIERŻEK J., JUREWICZ E., KARNKOWSKI P. H.,  KONON A., MASTELLA L., OZIMKOWSKI W., SZCZĘSNY R. & RUBINKIEWICZ J. 1995. Instrukcja Kursu Kartowania Geologicznego. Instytut Geologii Podstawowej - Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.  (Skrypt akademicki – wydanie aktualizowane corocznie; od 2001 r. – w wersji internetowe)
GRABOWSKI J., JUREWICZ E., MASTELLA L., MIZERSKI W. 1989. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geologii regionalnej w Karpatach. Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. (Skrypt akademicki – wydanie wznawiane corocznie w latach 1989-1995)
OPRACOWANIA POPULARNO-NAUKOWE
2006 Scenariusz wystawy oraz 3 plansze dydaktyczne dla Muzeum Tatrzańskiego im. T. Chałubińskiego w Zakopanem.
1998 Czynniki rzeźbotwórcze i związane z nimi formy powierzchni Ziemi. Plansza dydaktyczna na lekcje geografii dla szkół średnich. PPWK.
1996 Hasła tektoniczne do 6-tomowej Encyklopedii PWN.
Dydaktyka
Internetowe pomoce dydaktyczne do przedmiotu GEOLOGIA STRUKTURALNA
JUREWICZ E. (od 2001 r.)  Przewodnik do ćwiczeń z geologii strukturalnej.
JUREWICZ E.  (od 2007 r.)  Wykłady z tektoniki w formie prezentacji multimedialnych.
JUREWICZ E. (od 2009 r.)  Album drobnych struktur tektonicznych
Wyżej wymienione pomoce dydaktyczne dostępne są na stronie Zakładu Tektoniki i Kartografii Geologicznej w zakładce: Do pobrania
TEMATY PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH dostępne są na stronie Zakładu Tektoniki i Kartografii Geologicznej w zakładkach: Propozycje tematów prac magisterskich i Propozycje tematów prac licencjackich 
Wróć Do góry