Kursy kształcenia ustawicznego - FOKUS LETNI 2014


Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach kształcenia ustawicznego

 

Fokus letni - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014

KURSY TERENOWE W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH:

 • Środowiska sedymentacji węglanów (10-12.10.2014)   BRAK MIEJSC

 • Środowiska sedymentacji skał klastycznych (10-12.10.2014)   BRAK MIEJSC

 • Geologia strukturalna (09-11.10.2014)   BRAK MIEJSC

 • Kruszywa w Polsce (24-26.10.2014)   ZMIANA TERMINU NA 27-29.11.2014 !!!

KURSY TERENOWE W KAMPINOSIE:

 • Płytka geofizyka stosowana (19-21.09.2014)     BRAK MIEJSC

 

Środowiska sedymentacji węglanów

ŚRODOWISKA SEDYMENTACJI WĘGLANÓW

Skały węglanowe licznie występują w sukcesjach stratygraficznych Gór Świętokrzyskich od ordowiku po trzeciorzęd, a odsłonięcia naturalne i sztuczne umożliwiają prezentację cech prawie wszystkich środowisk, w których współcześnie powstają węglany. Celem kursu jest terenowa prezentacja najbardziej typowych profili oraz ich uzupełnienie obrazami mikroskopowymi (materiały graficzne). Poszczególne odsłonięcia zazwyczaj ilustrują nie pojedyncze środowisko, ale ich sukcesję (np. przejście od płytkiej platformy do osadów jej stoku), stąd prezentowany zakres obserwacji przedstawiony jest w układzie reprezentowanych środowisk.

Kurs terenowy obejmuje następujące spektrum prezentowanych środowisk sedymentacji:

 1. Lądowe osady stożków złożonych z klastów węglanowych: permskie osady w kłm. Czerwona Góra.
 2. Strefa wokółpływowa: profile dewońskie odsłonięte w kłm. Skały, kłm. Doły Opacie, kłm. Jaworznia, profil permski synkliny gałęzickiej.
 3. Płytkie platformy węglanowe i ich progradacja: profile górnojurajskie Małogoszcza i góry Leśnej, mioceńskie osady detrytyczne okolic Szydłowa.
 4. Budowle węglanowe: dewoński profil Kadzielni i przekopu kolejowego Kowala.
 5. Stok platformy węglanowej: dewońskie profile Śluchowic, kłm. Mogiłki, przekop kolejowy Kowali.
 6. Osady basenowe in situ: dewoński profil kłm. Kowala.
 7. Osady basenowe redeponowane: dolnokarbońskie osady Gąłęzic.
 8. Wapienne sekwencje skondensowane: ordowicki profil kłm. Mójcza, fameńska sukcesja Gałęzic i Kadzielni.
Środowiska sedymentacji skał klastycznych

ŚRODOWISKA SEDYMENTACJI SKAŁ KLASTYCZNYCH

Skały klastyczne licznie występują w sukcesjach stratygraficznych Gór Świętokrzyskich od kambru po trzeciorzęd, a odsłonięcia naturalne i sztuczne umożliwiają prezentację cech prawie wszystkich środowisk, w których współcześnie powstają skały klastyczne. Celem kursu jest terenowa prezentacja najbardziej typowych profili oraz ich uzupełnienie obrazami mikroskopowymi (materiały graficzne). Poszczególne odsłonięcia ilustrują wybrane środowiska lub ich sukcesję (np. przejście od sedymentacji przybrzeżnej do płytkomorskiej czy następstwo w cyklu transgresyjno-regresywnym), stąd przedstawiony poniżej zakres obserwacji przedstawiony jest przede wszystkim w układzie reprezentowanych środowisk.

Spektrum prezentowanych środowisk sedymentacji:

 1. Środowiska sedymentacji lądowej:
  • stożki aluwialne - utwory permskie (facja czerwony spągowiec), kłm. Czerwona Góra
  • rzeki roztokowe - utwory dolnojurajskie rejonu Łopuszna
  • rzeczne - utwory triasowe (facja pstry piaskowiec), kłm. Kopaniny
  • pustynie - utwory triasowe (facja pstry piaskowiec), kłm. Tumlin Gród
 2. Środowiska sedymentacji morskiej:
  • płytkomorskie/lądowe utwory - utwory jury dolnej, kłm. Szydłowiec
  • płytkomorskie - utwory kambryjskie, klm. Wiśniówka, permskie (facja cechsztyn), kłm. Kajetanów
  • głębokomorskie - utwory sylurskie, utwory kambryjskie (fajca kulm), kłm. Ostrówka
 3. Środowiska sedymentacji morskiej w marginalnej, północnej strefie zapadliska przedkarpackiego:
  • sedymentacja w strefie brzegowej – utwory transgresywne dolnego badenu, kmł. na Zajęczej Górze
  • zdarzenie ewaporatowe – utwory gipsowe ponidzia, Chotel Czerwony, kmł. Borki, kras gipsowy w Skorocicach
  • sedymentacja płytkomorska – utwory regresywne górnego badenu/sarmatu odsł. w rejonie Młynów
Geologia strukturalna

GEOLOGIA STRUKTURALNA

Celem kursu jest przedstawienie metod analizy struktur tektonicznych powstałych w skałach osadowych. Metody analizy strukturalnej są niezbędne w przypadku opisywania deformacji tektonicznych, które występują np. w pasmach fałdowych, orogenicznych oraz w orogenach przesuwczych. Podczas kursu zaprezentowane zostaną przykłady struktur tektonicznych powstających w kolejnych etapach powstawania fałdów i uskoków na przykładzie młodopalezoicznego pasma fałdowego Gór Świętokrzyskich i jego mezozoicznego obrzeżenia. Zajęcia pozwolą zdobyć podstawową wiedzę na temat fałdów związanych z uskokami, uskoków zrzutowych i przesuwczych oraz sposobów określenia względnego czasu powstawania poszczególnych struktur tektonicznych.

Kurs terenowy z geologii strukturalnej obejmuje następujące zagadnienia:

 • rozpoznania rozprzestrzenienia i etapów ewolucji tektonicznych pułapek węglowodorów,  
 • oceny możliwości uszczelnienia złóż węglowodorów i/ lub migracji węglowodorów,   
 • oceny możliwości akumulacji rud metali.

Uczestnicy kursu zdobędą podstawową wiedzę o:

 • deformacjach tektonicznych, 
 • terminologii ekstensyjnych i kontrakcyjnych struktur tektonicznych, 
 • sposobach określenia względnego czasu powstawania poszczególnych struktur tektonicznych.

Zajęcia będą miały charakter zajęć praktycznych, które rozpoczną się krótkim wprowadzeniem teoretycznym w formie wykładu, a następnie będą kontynuowane bezpośrednio w terenie.

Kruszywa w Polsce

KRUSZYWA W POLSCE

Celem kursu „Kruszywa w Polsce: produkcja, wykorzystanie oraz metody badań i walidacji na potrzeby budownictwa” jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami i problemami wynikającymi z wykorzystywania kruszyw w budownictwie na terenie Polski.
Wiadomości te mają posłużyć podnoszeniu jakości wykorzystywanych surowców mineralnych używanych do budownictwa w Polsce.

Szczegółowy program:

 1. Metody wydobywcze i produkcyjne kruszyw stosowane w Polsce.
 2. Producenci kruszyw w Polsce.
 3. Rynek kruszyw w Polsce na tle świata.
 4. Wprowadzenie do wiadomości o kruszywach: rodzaje, typy, zastosowanie itp.
 5. Dane ilościowe i jakościowe dotyczące kruszyw używanych w Polsce.
 6. Zastosowanie kruszyw w Polsce i na świecie.
 7. Metody badań kruszyw na potrzeby budownictwa:
  • badania terenowe,
  • laboratoryjne metody normowe,
  • laboratoryjne metody niestandardowe.
 8. Kryteria oceny jakości kruszyw używanych na potrzeby budownictwa.
 9. Kontrola jakości kruszyw.
Płytka geofizyka stosowana

PŁYTKA GEOFIZYKA STOSOWANA 

W ramach przedmiotu planuje się przeprowadzenie kompleksowych zajęć z następujących metod geofizycznych: 

 • georadar (GPR), 
 • metoda pionowych sondowań elektrooporowych (VES),
 • sejsmika refrakcyjna. 

Wykład:

 • podstawy metody elektrooporowej (parametry elektryczne skał, metoda pionowych sondowań elektrooporowych, tomografia elektrooporowa, rozdzielczość metod, metodyka badawcza, sprzęt do badań elektrooporowych, zasięg głębokościowy metody, przykłady zastosowań),
 • podstawy metody georadarowej (rodzaje badań georadarowych, rozdzielczość metody, zasięg głębokościowy metody, zalety i ograniczenia metody, przykłady zastosowań),
 • podstawy metody sejsmicznej (rodzaje fal sejsmicznych, prędkości fal sejsmicznych w skałach, prawa fizyczne opisujące fale sejsmiczne, sejsmika refleksyjna, sejsmika refrakcyjna, medoyka badawcza, rozdzielczość metody, przykłady zastosowań.

Ćwiczenia terenowe:

 • wykonanie pomiarów metodą pionowych sondowań elektrooporowych,
 • wykonanie pomiarów metodą tomografii elektrooporowej,
 • pomiarów metodą georadarową,
 • wykonanie pomiarów metoda sejsmik refrakcyjnej.

Wszystkie pomiary zostaną wykonane wzdłuż tego samego profilu, tak aby słuchacze mieli możliwość skorelowania uzyskanych wyników.

Informacje ogólne: Pierwsza tura kursów ma charakter pilotażowy i jest bezpłatna dla uczestników (współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie i transport na zajęcia w terenie dla uczestników kursów. 

Scany wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych prosimy przesyłać na adres e-mail: a.miernik3@uw.edu.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

 

 

Wróć Do góry