Kursy kształcenia ustawicznego - FOKUS ZIMOWY 2015


Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach kształcenia ustawicznego

 

Fokus zimowy - LUTY - MARZEC 2015

KURSY REALIZOWANE W SALACH DYDAKTYCZNYCH
I LABORATORIACH WYDZIAŁU GEOLOGII:

  • Mikroskopia optyczna - prosta droga do skomplikowanych badań (12-14.02.2015) 

  • Obrazowanie nanomateriałów metodą mikroskopii elektronowej (19-21.02.2015) 

  • Metody badań kryształów - dyfrakcja rentgenowska i analiza w mikroobszarze
    (26-28.02.2015) BRAK MIEJSC

  • Tekstury i struktury skał klastycznych (06-07.03.2015, godz. 830-1700) BRAK MIEJSC
  • Ochrona oraz monitoring środowiska gruntowo-wodnego w rejonach poszukiwania i wydobycia węglowodorów (05-07.03.2015) BRAK MIEJSC
  • Laboratoryjne metody określania właściwości mechanicznych gruntów w zróżnicowanych stanach naprężenia (06-08.03.2015)
  • Analiza mikrofacjalna skał węglanowych (13-14.03.2015, godz. 900-1700BRAK MIEJSC

 

Mikroskopia optyczna – prosta droga do skomplikowanych badań

MIKROSKOPIA OPTYCZNA - PROSTA DROGA DO SKOMPLIKOWANYCH BADAŃ

12 - 14 lutego 2015 roku; limit: 10 osób

prowadzący: dr hab. Katarzyna Delura; dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW

Kurs zorganizowany w formie praktikum. Na przykładzie wybranych próbek skał (lub innych preparatów mineralnych i syntetycznych) kursanci poznają techniki przygotowania preparatu do badań mikroskopowych w spolaryzowanym świetle przechodzącym i odbitym. Następnie poznają metodykę badań mikroskopowych z uwzględnieniem budowy i obsługi mikroskopu optycznego do światła odbitego i przechodzącego. W drugiej części kursanci uczą się rozpoznawania podstawowych minerałów skałotwórczych i kruszców oraz mikrotekstur, a następnie wykonywania zdjęć z mikroskopów optycznych i ich analizy przy wykorzystaniu nowoczesnych programów komputerowych (badania porowatości, kształtu ziaren, analizy ilościowej).

Dzień pierwszy, godz. 9.00 - 16.00:
• Wykład wprowadzający do optyki kryształów i badań mikroskopowych w świetle przechodzącym.
• Nauka metodyki badań w świetle przechodzącym - rozpoznawanie podstawowych minerałów skałotwórczych skały magmowe, metamorficzne i osadowe, obserwacja podstawowych struktur i tekstur.

Dzień drugi, godz. 9.00 - 16.00:
• Nauka metodyki badań w świetle odbitym, minerały rudne i ich tekstury.
• Wizyta w Pracowni Preparatyki Próbek.

Dzień trzeci, godz. 10.00 - 12.00:
• Wykonywanie zdjęć mikroskopowych, analiza obrazu (porowatość, kształt ziarna, wielość ziaren, analiza ilościowa, zawartość minerałów rudnych).
• Podsumowanie zajęć, wydanie zaświadczeń uczestnictwa w kursie.
• Część ewaluacyjna.

Obrazowanie nanomateriałów metodą mikroskopii elektronowej

OBRAZOWANIE NANOMATERIAŁÓW METODĄ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

19 - 21 lutego 2015 roku; limit: 6 osób

prowadzący: dr Jerzy Trzciński; dr Arkadiusz Gąsiński; mgr Marek Wróbel; mgr Petras Jokubauskas

Kurs zorganizowany będzie w formie praktikum. We wstępie pokazany zostanie sposób przygotowania preparatów do badań mikroskopowych. W drugiej części uczestnicy zostaną zaznajomieni z praktyczną obsługą mikroskopu elektronowego oraz spektrometru rentgenowskiego. Ponadto uczestnicy zostaną zaznajomieni z technologiami obróbki i analizy obrazu.

Dzień pierwszy, godz. 9.00 - 16.00:
• Wykład wprowadzający do mikroskopii elektronowej, mikroskopii jonowej i spektrometrii rentgenowskiej EDS.
• Sposób przygotowania materiałów do badań.
• Nauka obsługi podstawowych funkcji mikroskopu elektronowego i spektrometru EDS - praca przy niskich napięciach wiązki i w warunkach zmiennej próżni.
• Dobór optymalnych warunków rejestracji do uzyskania wysokiej jakości obrazu i wyników analiz składu chemicznego.
• Analiza mineralogiczna badanych próbek metodą automatyczną (AutoPhase).

Dzień drugi, godz. 9.00 - 16.00:
• Praca z mikroskopem typu CrossBeam (skrzyżowane wiązki jonowa i elektronowa) - wykonywanie precyzyjnego trawienia.
• Praca z systemem iniekcji gazów - nanoszenie platyny na próbkę.
• "Slice and view" - obrazowanie po odcięciu kolejnych nanowarstew materiału.

Dzień trzeci, godz. 10.00 - 12.00:
• Rekonstrukcja 3D obrazów "slice and view".
• Analiza obrazu.
• Podsumowanie kursu i wydanie zaświadczeń uczestnictwa w kursie.
• Część ewaluacyjna.

Metody badań kryształów – dyfrakcja rentgenowska i analiza w mikroobszarze

METODY BADAŃ KRYSZTAŁÓW – DYFRAKCJA RENTGENOWSKA I ANALIZA W MIKROOBSZARZE

26 - 28 lutego 2015 roku; limit: 6 uczestników 

prowadzący: dr Piotr Dzierżanowski; dr Arkadiusz Gąsiński; mgr Grzegorz Kaproń; mgr Petras Jokubauskas

Kurs zorganizowany będzie w formie praktikum i wykładów. Pierwszego dnia uczestnicy kursu zapoznają się z metodami preparacji próbek do badań dyfrakcyjnych i mikrosondowych. Ponadto na wykładach poznają podstawy teoretyczne badań dyfrakcyjnych rentgenowskich oraz poznają praktyczne zasady pracy z dyfraktometrem rentgenowskim oraz uczą się interpretacji wyników badań rentgenodyfrakcyjnych w tym ilościową interpretację dyfraktogramów metodą Rietvelda. Drugiego dnia poznają teoretyczne podstawy analizy w mikroobszarze oraz zasady działania i sposób obsługi mikrosondy elektronowej i wykonują badania próbek materiału geologicznego.

Dzień pierwszy, godz. 9.00 - 16.00:
• Wprowadzenie teoretyczne do dyfrakcji rentgenowskiej.
• Przygotowanie preparatów – techniki rozdrobnienia i uśredniania materiału, przygotowanie preparatów standardowych oraz orientowanych i dezorientowanych. Przygotowanie preparatów glikolowanych.
• Nauka obsługi dyfraktometru rentgenowskiego – zasady bezpieczeństwa, sposób montażu preparatów w różnych metodach geometrii Bragg-Brantano (stolik, kapilara), sposób rejestracji i obsługa oprogramowania sterującego – praca laboratoryjna przy urządzeniu.

Dzień drugi, godz. 9.00 - 16.00:
• Wprowadzenie teoretyczne do mikroanalizy rentgenowskiej.
• Nauka obsługi mikrosondy elektronowej, analiza składników głównych i śladowych – praca przy urządzeniu.

Dzień trzeci, godz. 10.00 - 12.00:
• Interpretacja wyników (oprogramowanie HiScore), analiza ilościowa (HiScore + FullProf i inne programy), praca przy komputerze.
• Podsumowanie, wręczenie zaświadczeń uczestnictwa w kursie.
• Część ewaluacyjna.

Tekstury i struktury skał klastycznych

TEKSTURY I STRUKTURY SKAŁ KLASTYCZNYCH JAKO WSKAŹNIK SEDYMENTACJI, DIAGENEZY, DRÓG MIGRACJI ORAZ WŁASNOŚCI ZBIORNIKOWYCH

6 - 7 marca 2015 roku, godz. 830 - 1700; limit:  8 uczestników 

prowadzący: dr hab. Anna Wysocka, prof. UW

Uczestnicy kursu zdobędą podstawową wiedzę o środowiskach sedymentacji klastycznej, posiądą umiejętność klasyfikowania skał klastycznych, interpretacji struktur sedymentacyjnych, opisywania cech teksturalnych oraz analizowania długości transportu czy wskazywania potencjalnych obszarów źródłowych materiału klastycznego. W interpretacjach geologicznych jedną z najistotniejszych umiejętności jest interpretacja środowisk sedymentacji w oparciu o zmienność teksturalną osadów oraz zapis struktur sedymentacyjnych. Interpretacja środowisk sedymentacji, klasyfikacja litostratygraficzna czy też analiza dróg migracji i własności zbiornikowych skał klastycznych bazuje na obserwacjach makroskopowych i mikroskopowych, składających się na kompleksową analizę sedymentologiczną. Efektem końcowym będzie umiejętność określenia środowiska sedymentacji i konstrukcji schematów facjalnych, analizowanie dogodnych dróg migracji obrębie systemu depozycyjnego oraz analizowanie własności zbiornikowych wynikających z cech pierwotnego środowiska sedymentacji.

Zakres kursu:
Część wykładowa:
1. Współczesne środowiska sedymentacji klastycznej.
2. Dojrzałość teksturalna i petrograficzna skał klastycznych; analiza obszarów źródłowych.
3. Struktury sedymentacyjne jako wskaźnik środowisk sedymentacji.
4. Diageneza skał klastycznych.
5. Drogi migracji oraz własności zbiornikowe w systemach depozycyjnych skał klastycznych.

Część praktyczna:
1. Makroskopowe rozpoznawanie i opis skał klastycznych.
2. Rozpoznawanie i opis struktur sedymentacyjnych, interpretacja środowisk sedymentacji i ich następstwa w zapisie kopalnym.
3. Mikroskopowy opis cech teksturalnych skał klastycznych, analiza dojrzałości teksturalnej i petrograficznej; analiza obszarów źródłowych.
4. Rozpoznawanie i interpretacja kontaktów międzyziarnowych, kompakcji, cementów.
5. Zintegrowana interpretacja środowisk sedymentacji (uczestnicy w grupach 3-4 osobowych) otrzymują zestawy danych geologicznych (profile, litologia, struktury sedymentacyjne, dane teksturalne i petrograficzne), które analizują i interpretują pod kątem zmienności środowisk sedymentacji w czasie i przestrzeni.

Charakter zajęć:
Zajęcia będą miały w 50 % charakter wykładu, pozostałe 50 % będą to praktyczne zajęcia mikroskopowe z użyciem płytek cienkich, polerowanych makrookazów i materiałów graficznych.

Ochrona oraz monitoring środowiska gruntowo-wodnego w rejonach poszukiwania i wydobycia .....

OCHRONA ORAZ MONITORING ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO W REJONACH POSZUKIWANIA I WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW NIEKONWENCJONALNYCH – ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE A PRAKTYKA

5 - 7 marca 2015 roku; limit:  12 uczestników 

prowadzący:  dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW; prof. dr hab. Jerzy J. Małecki; dr Dorota Porowska; dr Katarzyna Sawicka; dr Anna Poszytek; dr Arkadiusz Gąsiński

Dzień pierwszy, godz. 8.30 - 16.30:
• Geneza łupków, wykształcenie litologiczne i porowatość łupków warunki generowania węglowodorów w łupkach i sposoby ich występowania.
• Metody badań petrograficznych - Ddfrakcja rentgenowska z interpretacją jakościową i ilościową faz mineralnych, obserwacje mikroskopowe, skaningowa mikroskopia elektronowa FIB-SEM.
• Cyfrowe modele skał łupkowych.
• Czynniki pierwotne (sedymentacyjne) i wtórne (diagenetyczne) wpływające na mikostrukturalne wykształcenie łupków.

Dzień drugi, godz. 10.00 - 16.00:
• Aktualne regulacje formalno-prawne w zakresie poszukiwania węglowodorów niekonwencjonalnychi obowiązki inwestora (pozwolenia wodno-prawne, raportyoddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania na środowisko, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,dokumentacje hydrogeologiczne i projekty wykonywanew związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym wywoływać ich zanieczyszczenie).
• Metody i formy ochrony wód i gruntów w rejonie poszukiwania i wydobycia węglowodorów niekonwencjonalnych – ochrona jakościowa/ilościowa, czynna/bierna.
• Oparte na doświadczeniach wskazówki do projektowania i prowadzenia sieci monitoringowej środowiska gruntowo-wodnego w rejonach poszukiwania i wydobywania węglowodorów niekonwencjonalnych (uwarunkowania prawne organizacji i wdrażania sieci monitoringowych,wytyczne branżowe i zasady dobrych praktyk, określanie zakresu, zasięgu i częstotliwości prowadzonych badań kontrolnych w dedykowanej sieci monitoringowej).
• Migracja zanieczyszczeń ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym oraz metody oczyszczania gruntów i wód podziemnych z zanieczyszczeń tymi substancjami.

Dzień trzeci, godz. 10.00 - 14.30:
Rola badań hydrogeochemicznych, izotopowych oraz modelowania hydrogeochemicznego w ocenie: przemian chemicznych płynów technologicznych, procesów korozji i skalingu odwiertu i strefy przyotworowej, recyklingu płynów zwrotnych, rozróżnienia pochodzenia zanieczyszczeń w przypadku wielu potencjalnych ognisk zanieczyszczeń w rejonie prowadzonych prac.
• Uzasadnienie celowości i wybór optymalnego zakresu badań izotopowychw zależności od warunków geologicznych i hydrogeologicznych występujących w rejonie poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego.
• Zakres badań izotopowych pozwalających na odróżnienie gazu biogenicznego od termogenicznego w aspekcie jednoznacznej identyfikacji pochodzenia metanu jako ogniska zanieczyszczeń.
• Metodyka poboru próbek do badań izotopowych – wybór butelek, sprzętu do opróbowania oraz postępowanie z próbkami w terenie i w czasie transportu do laboratorium.
• Część ewaluacyjna.

Laboratoryjne metody określania właściwości mechanicznych gruntów w zróżnicowanych .....

LABORATORYJNE METODY OKREŚLANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH GRUNTÓW W ZRÓŻNICOWANYCH STANACH NAPRĘŻENIA

6 - 8 marca 2015 roku; limit: 12 uczestników

prowadzący: dr hab. Paweł Dobak, prof. UW; dr Tomasz Szczepański; mgr inż. Kamil Kiełbasiński

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników ze stosowaniem wybranych nowoczesnych badań laboratoryjnych z zakresu mechaniki gruntów. Obejmuje zasady programowania badań w nawiązaniu do różnorodnych sytuacji geologiczno – inżynierskich i geotechnicznych. Programowanie prowadzone jest z uwzględnieniem analizy stanów naprężeń, czynnika czasu, dynamiki obciążeń i warunków drenażu w podłożu.
Analizy te są podstawą do prezentacji nowoczesnej aparatury badań wytrzymałości i odkształcalności gruntów w trójosiowym i jednoosiowym stanie odkształcenia.
Prezentowana aparatura wyposażona jest w możliwości pomiaru odkształceń pionowych i radialnych (w tym w zakresie małych odkształceń), pomiaru prędkości fal w celu określania parametrów sprężystych.
Aparatura do badań konsolidacji umożliwia ocenę parametrów ściśliwości i przepuszczalności w funkcji prędkości obciążenia dostosowanej do warunków występujących w ośrodku gruntowym.
Wyniki badań analizowane są przy użyciu metod zalecanych w Eurokodzie w tym analiz zmienności, błędów pomiarowych oraz istotności korelacji występujących pomiędzy badanymi parametrami.

Dzień pierwszy, godz. 8.30 - 16.30:
• Zasady programowania badań dla potrzeb dokumentowania geologiczno – inżynierskiego (wykład).
• Analiza stanów naprężeń i odkształceń w podłożu dla wybranych realizacji geoinżynierskich (wykład i ćwiczenia obliczeniowe).

Dzień pierwszy, godz. 10.00 - 16.00:
• Wprowadzenie i prezentacja metod badań w trójosiowym i jednoosiowym stanie odkształcenia. (wykład i ćwiczenia laboratoryjne).
• Metodyka określania parametrów wytrzymałościowych oraz konsolidacyjnych. (ćwiczenia laboratotryjne)

Dzień pierwszy, godz. 10.00 - 14.30:
• Zasady interpretacji wyników badań z uwzględnieniem zmienności oraz oceny niepewności pomiarowych.
• Aplikacja wyników badań do wymagań analiz zalecanych w Eurokodzie 7.
• Ewaluacja kursu przez uczestników.

Analiza mikrofacjalna skał węglanowych

ANALIZA MIKROFACJALNA SKAŁ WĘGLANOWYCH

13 - 14 marca 2015 roku, godz. 900 - 1700; limit:  8 uczestników 

prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Skompski

Uczestnicy kursu zdobędą podstawową wiedzę o środowiskach sedymentacji węglanowej, posiądą umiejętność klasyfikowania węglanów, interpretacji mikro- i makrostruktur w nich występujących, rozpoznawania skamieniałości w mikroobszarze obserwacji. Efektem końcowym będzie umiejętność określenia środowiska sedymentacji i konstrukcji schematów facjalnych na podstawie obserwacji mikroskopowych, co jest szczególnie istotne w przypadku badań prowadzonych na niewielkich próbach skalnych, uzyskanych metodami wiertniczymi.

Zakres kursu:
Część wykładowa:
1) współczesne środowiska sedymentacji węglanowej;
2) schematy facjalne współczesnych i kopalnych platform węglanowych;
3) facje środowisk przybrzeżnych i wokółpływowych;
4) facje rafowe w historii geologiczne;
5) węglany głębokowodne;
6) procesy dolomityzacji.

Część praktyczna:
1) rozpoznawanie skamieniałości i ziarn biogenicznych w płytkach cienkich;
2) Rozpoznawanie i klasyfikacja ziarn pochodzenia nieorganicznego;
3) rozpoznawanie i interpretacja cementów;
4) klasyfikacja wapieni i określanie środowiska ich sedymentacji;
5) konstruowanie schematów facjalnych.

Charakter zajęć:
Zajęcia będą miały w 30 % charakter wykładu, pozostałe 70 % będą to praktyczne zajęcia mikroskopowe z użyciem płytek cienkich, polerowanych makrookazów i materiałów graficznych.

Informacje ogólne: Kursy realizowane w ramach fokusa zimowego mają charakter pilotażowy i są bezpłatne dla uczestników (współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz catering w czasie trwania kursów.

Scany wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych prosimy przesyłać na adres e-mail: a.miernik3@uw.edu.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

 

 

Wróć Do góry