kierunek: GEOLOGIA - specjalność: GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Studia na specjalności GEOLOGIA INŻYNIERSKA pozwalają absolwentowi na wykonywanie opracowań w zakresie:
dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, przy którym niezbędna jest umiejętność rejonizacji warunków geologiczno-inżynierskich, prognozowania zmian warunków geologiczno-inżynierskich w przestrzeni i czasie, prognozowania ilościowych zmian środowiska geologicznego w zagadnieniach stateczności zboczy, sufozji, upłynnienia, długotrwałej filtracji, sedymentacji w dolinach rzecznych, wietrzenia gruntów, składowania odpadów, badania gruntów pod kątem oceny ich właściwości fizycznych, fizykochemicznych i mikrostrukturalnych, analizy zmienności regionalnego rozmieszczenia gruntów dla potrzeb planów inwestycyjnych, zachowania się gruntów naturalnych i sztucznych w warunkach statycznych i dynamicznych obciążeń, badań ekspansywności iłów jako cechy przydatnej przy ich wykorzystaniu jako geologicznych barier izolacyjnych oraz badań wpływu substancji ropopochodnych na te właściwości, badań gruntów słabonośnych ze szczególnym uwzględnieniem gruntów organicznych dla opracowania oceny geologiczno-inżynierskiej i możliwości wykorzystania tych gruntów przy planowaniu przestrzennym, oceny właściwości skał i masywów skalnych w warunkach powierzchniowych i na dużych głębokościach, wytrzymałości skał dla celów technologicznych i badawczych, oceny procesów degradacji kamienia w obiektach zabytkowych oraz masywach skalnych w wyniku migracji roztworów agresywnych.

Wróć Do góry