kierunek: GEOLOGIA - specjalność: GEOLOGIA STRATYGRAFICZNA I SEDYMENTOLOGIA

Specjalność utworzona w 2012 r. dla zainteresowanych nowoczesną wiedzą o podstawowych procesach geologicznych, metodach rozpoznawania genezy skał i określania ich wieku, wykonywaniu badań podstawowych dla przemysłu poszukiwawczego.
Oferujemy Ci naukę w następującym zakresie: analiza systemów  depozycyjnych, laboratoryjne metody badań skał osadowych, interpretowanie danych geofizyki otworowej oraz analiza sedymentologicznych uwarunkowań powstawania złóż węglowodorów.
Nasi absolwenci posiadają wiedzę umożliwiającą samodzielne prowadzenie prac dokumentacyjnych i interpretacyjnych w zakresie stratygrafii i sedymentologii zarówno w terenie, jak i w oparciu o posiadane dane geologiczne (mapy, przekroje geologiczne, próbki skał i skamieniałości). Potrafią wykorzystać wiedzę mikropaleontologiczną, paleoekologiczną, geotektoniczną oraz analizę mikrofacjalną do badań sedymentologicznych i stratygraficznych. Potrafią dokumentować oraz interpretować profile odsłonięć i wierceń (litologię, struktury sedymentacyjne, stratygrafię i środowiska sedymentacji skał osadowych, w szczególności klastycznych i węglanowych, w tym formacji złożowych). Potrafią wykorzystać dane geofizyczne oraz metody komputerowe do takich interpretacji. Organizujemy praktyki terenowe na morzem, w dolinie Wisły, a także poza granicami kraju. Studenci rozwijają swoje zainteresowania działając w studenckim Kole Młodych Geologów.

Wróć Do góry