kierunek: GEOLOGIA - specjalność: GEOLOGIA ZŁOŻOWA I GOSPODARCZA

Specjalność GEOLOGIA ZŁOŻOWA I GOSPODARCZA to szeroko rozumiana problematyka związana ze złożami surowców mineralnych:
złoże jako obiekt przyrodniczy; to badania nad geochemią i mineralogią kopalin – rud metali czy surowców skalnych, badania nad genezą i geologicznym uwarunkowaniem występowania złóż, badania nad technologicznym wykorzystaniem surowców ilastych w przemyśle ceramicznym i budowlanym; to w chwili obecnej szeroko rozwijające się badania nad geologią złóż ropy naftowej i gazu ziemnego nie tylko tych konwencjonalnych ale także tych niekonwencjonalnych takich jak „gaz łupkowy”;
złoże jako obiekt gospodarczy to nauka oceny ekonomiczno-gospodarczej złóż i dokumentowania zasobów; to zagadnienia prawne dotyczące wszystkich aspektów związanych ze złożami stąd też duży nacisk jest kładziony na znajomość Prawa Geologicznego i Górniczego. Prace dyplomowe mają charakter aplikacyjny i stanowią podstawę współpracy z różnymi gałęziami przemysłu.

Wróć Do góry