kierunek: GEOLOGIA - specjalność: HYDROGEOLOGIA

Studia magisterskie na specjalności HYDROGEOLOGIA pozwalają absolwentowi na projektowanie i dokumentowanie hydrogeologiczne (dokumentacje zasobowe oraz określające warunki hydrogeologiczne w związku z planowaniem odwodnień i inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska), modelowanie hydrodynamiczne pozwalające na: określenie zasobów wód podziemnych, projektowanie stref ochronnych jednostek hydrogeologicznych oraz wskazanie obszarów perspektywicznych do budowy nowych ujęć wód podziemnych, wykonanie opracowań kartograficznych: hydrogeologicznych, hydrogeochemicznych oraz sozologicznych z wykorzystaniem programów komputerowych np. ArcGis, wyznaczenie stref ochronnych wokół ujęć wód podziemnych, ocenę podatności wód podziemnych w skali regionalnej i lokalnej na zanieczyszczenie w odniesieniu do istniejących i potencjalnych ognisk zanieczyszczeń, identyfikację ognisk zanieczyszczeń na podstawie badań jakościowych wód podziemnych, modelowanie hydrogeochemiczne w warunkach naturalnych i zmienionych antropogenicznie, modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach poziemnych, zaprojektowanie monitoringu wód podziemnych, zaprojektowanie ochrony jakościowej i ilościowej zwykłych wód podziemnych, szczególnie w obszarach deficytowych oraz wód leczniczych.

Wróć Do góry