kierunek: GEOLOGIA - specjalność: OCHRONA ŚRODOWISKA

Specjalność OCHRONA ŚRODOWISKA oferuje studentom całą gamę zajęć związanych z przygotowaniem do wykonywania opracowań środowiskowych (projekty robót geologicznych, dokumentacje ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i przekształceń geośrodowiskowych, ekspertyzy, opracowania kartograficzne).
Studenci poznają metodykę wykonywania tych opracowań. Ponadto potrafią wykonać podstawowe badania laboratoryjne właściwości gruntów i skał, właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych oraz parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej. Potrafią wskazać przyczyny anomalii hydrochemicznych, zidentyfikować ogniska zanieczyszczeń i określić podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia. Identyfikują zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz przeprowadzają ocenę uwarunkowań przyrodniczych planowania przestrzennego i lokalizacji obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i środowiskowej. Wykorzystują systemy informacji przestrzennej (GIS) oraz związane z nimi różnorodne oprogramowanie.

Wróć Do góry