kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA - specjalność: GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Problematyka geologiczno - inżynierska obejmuje metody badań podłoża gruntowego i skalnego dla potrzeb budownictwa, górnictwa oraz ochronu środowiska.
Specjalista z zakresu geologii inżynierskiej jest wszechstronnie przygotowany do realizacji zadań projektowych, dokumentacyjnych i badawczych. Opanowywanie wiedzy, umiejętności i uzyskanie niezbędnych kompetencji otrzymuje się w ramach następujących tematycznych modułów kształcenia:
GEOINŻ - tworzenie modelu geologicznego oraz prognozowanie zachowań podłoża gruntowego metodami mechaniki gruntów, geodynamiki inżynierskiej z uwzględnieniem różnorodnych aplikacji (m.in. geotechnicznych, kartograficznych i urbanistycznych);
GRT - nowoczesne metody badań gruntoznawczych i fizykochemii gruntów umożliwiające charakterystykę struktur, składu mineralnego i chemicznego oraz regionalnych uwarunkowań geologicznych zmienności i specyfiki podłoża glebowego i gruntowego;
GEOMECH – geomechanika ośrodków skalnych, metody badań skał w warunkach zróżnicowanych stanów naprężenia i odkształcenia oraz degradacji materiałów kamiennych w wyniku oddziaływań antropogenicznych;
MOD-H – wybrane aspekty modelowania dynamiki wód oraz migracji zanieczyszczeń istotne dla scharakteryzowania i prognozowania zachowań ośrodka gruntowego i skalnego;
GEOF – metodyka prospekcji geofizycznej pod kątem jej wykorzystania dla charakterystyki przestrzennej i jakościowej podłoża gruntowego i skalnego;
INFO – grupuje przedmioty (wykłady, ćwiczenia, zajęcia w formie praktikum) ukierunkowane na metody analizy i przetwarzanie różnorodnych danych przestrzennych oraz modelowania procesów geologiczno – inżynierskich z użyciem nowoczesnych narzędzi informatycznych, a także zagadnienia prawne i zarządzanie.

Wróć Do góry