kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA - specjalność: GEOLOGIA ŚRODOWISKOWA

Absolwenci tej specjalności dysponując szeroką wiedzą o środowisku, potrafią diagnozować jego aktualny stan oraz identyfikować zagrożenia, a także konstruować prognozy wpływu obiektów, czy określonego sposobu zagospodarowania na wyróżnione elementy lito- i hydrosfery. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne w opracowywaniu analiz stanu jakości środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko. Kompetencje te uzyskuje się w ramach następujących tematycznych modułów kształcenia:
GEO – analiza cech środowiska geologicznego i glebowego oraz analiza czynników kształtujących te właściwości, analiza geozagrożeń wywoływanych procesami naturalnymi i antropogenicznymi, analiza związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy procesami geologicznymi a katastrofami przyrodniczymi;
GEOCHEM – nowoczesne metody chemiczne, geochemiczne i bioindykacyjne stosowane w ocenie wrażliwości i stopnia zanieczyszczenia środowiska;
GOSP-H - hydrologiczne i hydrogeologiczne podstawy ochrony zasobów wodnych;
ECO – analiza powiązań (sprzężeń) abiotyczno-biotycznych w obiegu geochemicznym (biogeochemicznym) pierwiastków w biosferze oraz analiza ich historii; podstawy ekotoksykologii, analiza głównych substancji toksycznych występujących w środowisku; biotechnologia w ochronie środowiska;
ANALIT – metody analizy uzyskiwanych danych geologicznych i środowiskowych, w tym metody statystyczne stosowane w opracowaniach geologicznych, środowiskowych i geologiczno-środowiskowych;
OCHR – analiza wpływu człowieka na przebieg procesów przyrodniczych, analiza zasad oceny szkód górniczych i zagrożeń środowiska wynikających z prowadzenia eksploatacji różnymi technikami górniczymi surowców mineralnych i energetycznych w zmiennych warunkach geologicznych; monitoring środowiska;
KURS – zaprezentowanie złożonych mechanizmów funkcjonowania wybranych, reprezentatywnych dla obszaru Polski niżowej typów krajobrazu, omówienie znaczenia pierwotnej genezy obszaru dla warunków funkcjonowania i ewolucji znajdujących się w jego obrębie ekosystemów, a także bezpośredniego i pośredniego wpływu, jaki wywiera na nie działalność człowieka.

Wróć Do góry