kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA - specjalność: GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI

Propozycja studiów na tej specjalności skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy w zakresie badań i wykorzystania surowców mineralnych w nauce i przemyśle, a także wszelkimi aspektami związanymi z poszukiwaniem i dokumentowaniem zarówno złóż kopalin stałych jak i złóż kopalin ciekłych i gazowych. Kształcenie wymaga połączenia najnowszej wiedzy z pogranicza wielu nauk przyrodniczych i ścisłych, a także prawno – ekonomicznych. Stąd też proponowany program studiów ma charakter interdyscyplinarny i podzielony jest na dwie specjalizacje: Geomateriały mineralne i Poszukiwanie i dokumentowanie złóż. Aby jak najlepiej przygotować absolwentów do wejścia na rynek pracy wiele przedmiotów ma charakter laboratoriów i praktyków z wykorzystaniem najnowszych modelowań numerycznych i programów komputerowych wykorzystywanych przez firmy komercyjne. Aby studenci mogli indywidualnie realizować swoje pasje naukowe i badawcze program studiów zawiera bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, które student realizuje pod kontem wykonywanej pracy magisterskiej i obranej specjalizacji.
Aby możliwe było tak wszechstronne kształcenie zajęcia podzielone są na moduły tematyczne:
AI – moduł analityczno–informatyczny zapoznający z najnowszym oprogramowaniem do modelowań w zakresie geologii złożowej, w tym geologii naftowej (wykorzystywanym przez firmy komercyjne) i w zakresie geochemii, mineralogii i termodynamiki petrogenetycznej.
GEOMAT – moduł poświęcony szeroko rozumianym geomateriałom mineralnym, ich występowaniu naturalnemu, właściwościom i zastosowaniu w nauce, przemyśle, medycynie i innych dziedzinach.
MP – moduł mineralogiczno-petrologiczny, który uczy identyfikacji, różnymi metodami, minerałów i substancji mineralnych, daje możliwość samodzielnego przeprowadzenia syntezy niektórych z nich; pokazuje jak zastosować wiedzę mineralogiczno-petrologiczną w innych dyscyplinach, np. w archeologii.
EP – moduł ekonomiczno-prawny, który zaznajamia z Prawem Geologicznym i Górniczym, sporządzaniem dokumentacji geologicznej dla różnych instytucji, a także celowość ochrony zasobów kopalin i zagrożenia środowiskowe w geologii poszukiwawczej.
GEOCH – szeroko rozumiany moduł geochemiczny w zakresie geochemii izotopów, geochronologii, geomikrobiologii, geochemii procesów złożotwórczych i geochemii organicznej.
GZ – moduł geologiczno-złożowy obejmujący wszelkie aspekty związane z genezą i występowaniem złóż w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem złóż węglowodorów.
MGR – moduł dedykowany wszelkim pracom związanym z wykonywaniem pracy magisterskiej.
Absolwenci specjalności Gospodarka Surowcami Mineralnymi są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w firmach i przedsiębiorstwach geologicznych, firmach naftowych, jak również w placówkach naukowych i badawczych oraz w państwowej służbie geologicznej. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętność twórczego myślenia pozwolą im również znaleźć zatrudnienie w innych gałęziach gospodarki.

Wróć Do góry