kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA - specjalność: HYDROGEOLOGIA

Studia magisterskie na specjalności HYDROGEOLOGIA przygotowują przyszłego absolwenta do samodzielnej pracy w szerokim zakresie zagadnień naukowych i praktycznych związanych z poszukiwaniem, dokumentowaniem a także uwarunkowaniami eksploatacyjnymi wód podziemnych. Odpowiedni zakres wiedzy oraz umiejętności praktycznych uzyskuje on w ramach następujących modułów kształcenia:
CHEM. WÓD – programowanie i wykonywanie opróbowania hydrochemicznego, badania chemizmu wód podziemnych i ocena ich jakości, identyfikacja obszarów o zmienionym chemizmie wód podziemnych, określenie przyczyn zmian i wskazanie sposobów renaturalizacji, podatność systemu hydrogeologicznego na zanieczyszczenia, wody mineralne i lecznicze Polski, projektowanie monitoringu jakości wód podziemnych;
REG-H – sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych i opracowań kartograficznych oraz projektowanie i wykonywanie terenowych badań hydrogeologicznych do tych opracowań, znajomość warunków hydrogeologicznych poszczególnych regionów Polski w różnym podziale regionalnym, biegła znajomość programu ArcGis i umiejętność jego wykorzystywania w opracowaniach hydrogeologicznych;
MODEL-H – modelowanie hydrodynamiczne pozwalające na: określenie zasobów wód podziemnych, projektowanie stref ochronnych jednostek hydrogeologicznych oraz wskazanie obszarów perspektywicznych do budowy nowych ujęć wód podziemnych, modelowanie hydrogeochemiczne w warunkach naturalnych i zmienionych antropogenicznie, modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych;
GOSP-H – umiejętność dostosowania opracowań hydrogeologicznych do wymogów określonych w aktach prawnych, ocena zasobów wód podziemnych (zwykłych, leczniczych i geotermalnych) wg różnych kryteriów oraz prawne aspekty ich ochrony, wyznaczanie i zatwierdzanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Absolwent specjalności hydrogeologia posiada podstawowe informacje z geologii inżynierskiej i hydrotechniki (moduł GEOINŻ) oraz praktycznego zastosowania badań geofizycznych w hydrogeologii i geologii inżynierskiej (moduł GEOFIZ).

Wróć Do góry