kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA - specjalność: TEKTONIKA I KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA

Propozycja studiów na tej specjalności skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy w zakresie kartografii geologicznej, tektoniki i geologii strukturalnej. Absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w firmach i przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, jak również w placówkach naukowych i badawczych oraz w państwowej służbie geologicznej. Opanowywanie wiedzy, umiejętności i uzyskanie niezbędnych kompetencji uzyskuje się w ramach następujących tematycznych modułów kształcenia:
TEKTONIKA – gruntowna wiedza w zakresie geologii, tektoniki, kartografii geologicznej, geologii strukturalnej z elementami mechaniki górotworu oraz technik informatycznych stosowanych w kartografii i geologii strukturalnej;
GEOFIZYKA, GEOFIZYKA STOSOWANA – analiza wyników badań geofizycznych w kontekście interpretacji wgłębnej budowy geologicznej badanych obszarów, geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń;
MATEMATYKA – modelowanie podstawowych procesów tektonicznych z użyciem metod numerycznych, statystyczna analiza wyników;
GEOLOGIA, SEDYMENTOLOGIA, PETROLOGIA – szeroka wiedza geologiczna, w tym analiza basenów sedymentacyjnych oraz znajomość warunków i procesów prowadzących do powstawania złóż;
LABORATORIUM – moduł grupujący przedmioty o charakterze praktikum, w tym GIS w kartografii geologicznej, grafika komputerowa w dokumentacji geologicznej i podstawy geomechaniki.

Bogata oferta przedmiotów do wyboru, w tym np. kursów terenowych, pozwala na zindywidualizowanie ścieżki kształcenia.

Wróć Do góry