Instytut Geologii Podstawowej

W Instytucie Geologii Podstawowej, który skupia 5 zakładów naukowo-dydaktycznych, realizowane są studia I stopnia oraz II stopnia w 4 specjalnościach:
GEOLOGIA KLIMATYCZNA (prowadzona przez pracowników Zakładu Geologii Klimatycznej), PALEONTOLOGIA (prowadzona przez pracowników Zakładu Paleontologii); STRATYGRAFICZNA I SEDYMENTOLOGIA (prowadzona przez pracowników 2 zakładów: Zakładu Geologii Dynamicznej, Zakładu Geologii Historycznej i Regionalnej); TEKTONIKA I KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA (prowadzona przez pracowników Zakładu Tektoniki i Kartografii Geologicznej).
Proponujemy szeroki wybór tematów prac licencjackich.

     Obecnie Instytut Geologii Podstawowej liczy 45 pracowników: 5 profesorów tytularnych, 5 profesorów uniwersyteckich, 11 doktorów habilitowanych i 17 doktorów oraz 7 pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
Studia doktoranckie w IGP realizuje 25 osób, a magisterskie 41 osób.

Specjalności prowadzone w Instytucie Geologii Podstawowej

Geologia klimatyczna

Historia Ziemi to historia klimatu. Pierwsza w świecie specjalność geologiczna o bezprecedensowym programie studiów utworzona w 2010 r. stanowi odpowiedź geologii na wyzwanie jednego ze priorytetów nauki światowej ostatnich lat. W ramach studiów dowiesz się:

 • od czego zależy klimat na Ziemi,
 • jaki jest udział człowieka w kształtowaniu klimatu,
 • czy można zrekonstruować dawne warunki klimatyczne na podstawie analizy osadów,
 • jak interpretować rzeźbę terenu w terenie i na mapie,
 • jak klimat wpływa na zmiany środowiska przyrodniczego, w tym na świat roślin i zwierząt,
 • o historii zlodowaceń kontynentalnych i górskich,
 • co wynika z analizy niektórych izotopów,
 • czy prognozowanie klimatu ma sens,
 •  iwielu innych fascynujących rzeczy.

Poznasz wiele fascynujących faktów z najmłodszych dziejów Ziemi i odkryjesz skomplikowaną historię klimatu zapisaną w skałach i rzeźbie terenu. Organizujemy praktyki terenowe na obszarze Niżu Polskiego i Ukrainy.

Możesz rozwijać swoje zainteresowania w studenckim kole naukowym Klub Aktywnego Czwartorzędowa „Gigant”.

Oferujemy prace magisterskie poświęcone badaniom zmian klimatu zapisanych w osadach czwartorzędowych w różnych częściach Polski (m.in. Tatry, Mazowsze, Podlasie, Mazury), a także za granicą.

 

Geologia stratygraficzna i sedymentologia

 Specjalność utworzona w 2012 r. dla zainteresowanych nowoczesną wiedzą o podstawowych procesach geologicznych, metodach rozpoznawania genezy skał osadowych i określania ich wieku. Oferujemy Ci naukę w następujących dziedzinach:

 • klastyczne systemy depozycyjne
 • podstawy paleoekologii
 • laboratoryjne metody badań skał osadowych
 • geofizyka otworowa
 • geologia morza
 • diageneza
 • sedymentologia skał klastycznych
 • paleobiogeografia
 • wapienie i środowiska ich sedymentacji

Po studiach na specjalności geologia stratygraficzna i sedymentologia zostaniesz geologiem o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Organizujemy praktyki terenowe nad morzem, w dolinie Wisły, a także poza granicami kraju.

Możesz rozwijać swoje zainteresowania działając w studenckim Kole Młodych Geologów.

Proponujemy prace magisterskie w szerokim zakresie tematyki, m.in.: analiza basenów sedymentacyjnych, biostratygrafia, paleośrodowiska wybranych okresów geologicznych, rekonstrukcja warunków życia wybranych grup organizmów (amonity, gąbki, trylobity) w oparciu o dane geologiczne z kraju i z wielu rejonów świata.

Paleontologia

Wybierając tę specjalność będziesz geologiem z rozległą wiedzą o żyjących kiedyś organizmach oraz o ewolucji biosfery i jej roli w historii Ziemi. Z nami poznasz:

 • różnorodność świata roślin i zwierząt od zarania dziejów Ziemi - od mikroorganizmów do dinozaurów,
 • sposób życia organizmów w różnych środowiskach,
 • mechanizmy powstania skamieniałości,
 • metody odczytywania kopalnego zapisu dziejów biosfery,
 • prawa ewolucji biologicznej i jej przebieg,
 • przyczyny wielkiego wymierania,
 • znaczenie organizmów w geochemicznym systemie obiegu pierwiastków, tworzących skały i złoża kopalin użytecznych,
 • sposoby praktycznego wykorzystania skamieniałości dla potrzeb geologii i innych dziedzin nauki i gospodarki.

W ramach zajęć terenowych proponujemy wycieczkę paleontologiczną na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej i ciekawe zajęcia kameralne.

W czasie studiów magisterskich możesz realizować swoje zainteresowania uczestnicząc w projektach studenckiego Koła Naukowego Paleobiologów Terenowych, które organizuje m.in. wyjazdy do miejsc znanych z wystąpień interesujących skamieniałości w Polsce i zagranicą.

Oferujemy prace magisterskie poświęcone skamieniałościom z różnych grup systematycznych, w tym kopalnym kręgowcom odkrytym ostatnio na obszarze Polski.

Tektonika i kartografia geologiczna

 Tektonika jest nauką o budowie skorupy ziemskiej i zachodzących w niej procesach, głównie deformacyjnych. Kartografia geologiczna umożliwia precyzyjne przenoszenie rzeczywistości geologicznej na mapę. Specjalność utworzona została w 2012 r. Oferujemy nowe przedmioty i praktyki terenowe. Profil wykształcenia absolwentów przygotowany jest zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy w dziedzinie geologii. Nauczymy Cię między innymi:

 • podstaw posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi, w tym wizualizacji danych geologicznych,
 • modelowania geologicznego,
 • zastosowania GIS w geologii,
 • praktycznej analizy i dokumentacji geozagrożeń (w tym osuwisk),
 • metody wykonywania szczegółowych map geologicznych,
 • analizy basenów sedymentacyjnych, w tym cech systemu naftowego,
 • analizy mezostrukturalnej i petrotektonicznej,
 • a także gruntownych podstaw tektoniki, budowy geologicznej Karpat i geotektoniki i wielu innych rzeczy.

Organizujemy praktyki terenowe w Karpatach.

Zachęcamy do rozwijania zainteresowań w ramach Koła Młodych Geologów i Koła Naukowego Tektoniki Stosowanej

Proponujemy prace magisterskie poświęcone budowie geologicznej i tektonice wielu rejonów Polski, m.in. Karpat i Gór Świętokrzyskich, a także na Słowacji i w Iranie.

Wróć Do góry