Prof. dr hab. Jerzy J. Małecki

Samodzielny pracownik naukowy

Dyrektor Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Kierownik
Zakładu Hydrogeologii
Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Wydział Geologii
Uniwersytet Warszawski

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
Telefon: (+48 22) 55 40 604 ; Fax: (+48 22) 55 40 001
Nr pokoju: P063
E-mail: Jerzy.Malecki@uw.edu.pl
  tl_files/IHiGI/grafika/foto_jm.jpg
   
Wykształcenie
Miejsce Rok 
Stopień
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii 1975 Magister, spec. hydrogeologia i ochrona środowiska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii 1989 Doktor Nauk o Ziemii, spec. hydrogeochemia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii 1999 Doktor Habilitowany, spec. hydrogeochemia
Uniwersytet Warszawski 2002 Profesor Nadzwyczajny UW, hydrogeologia i ochrona środowiska
Problematyka badawcza
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Prognozowanie przekształceń chemizmu wód podziemnych wraz ze wskazaniem procesów wpływających na formowanie się ich składu chemicznego.
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Sporządzanie modeli migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych.
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Tworzenie modeli hydrogeochemicznych na podstawie układów równań uwzględniających stałe równowagi poszczególnych reakcji oraz bilans masy analizowanych składników.
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Identyfikacja pola filtracji oraz procesów hydrogeochemicznych zachodzących w warstwach wodonośnych.
Osiągnięcia zawodowe

    Autor i współautor 112 opublikowanych prac, na które składają się: 78 oryginalne publikacje naukowe, 20 artykułów i komunikatów konferencyjnych, 7 monografii, 4 recenzje i 3 podręczniki. Poza tym współautor 67 opracowań na rzecz gospodarki narodowej.

    Pod względem tematycznym, poza opracowaniami o charakterze regionalnym, prace te poświęcone są głównie problematyce: prognozowania przekształceń składu chemicznego wód i określenia dynamiki zmian ich tła hydrochemicznego w obszarach zurbanizowanych i chronionych, roli strefy aeracji w kształtowaniu składu chemicznego wód podziemnych rożnych środowisk geologicznych, modelowaniu numerycznemu w zakresie lokalnych i regionalnych modeli przepływu wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczeń, zagadnieniom metodycznym, dotyczącym modyfikacji klasyfikacji hydrochemicznej wód podziemnych, związków korelacyjnych pomiędzy spokrewnionymi geochemicznie składnikami wód, denudacji chemicznej oraz wykorzystaniu i interpretacji wyników badań izotopowych w rozpoznaniu regionalnych warunków hydrogeologicznych.

Ważniejsze publikacje
The forecast of the anthropogenic transformations of the chemical composition of groundwaters in the urban areas,
      Geological Quarterly, vol 35, Nr 4 , (1991) str. 476-490
Anthropogene Veranderungen des Grundwasser-chemismus geschatzt aufgrung der Spurenelemente,
      ABal Bericht, t.7, (1997) str. 161 - 165
Rola strefy aeracji w kształtowaniu składu chemicznego płytkich wód podziemnych wybranych środowisk hydrogeochemicznych,
      Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, t. 381, (1998) str. 1-219
Characteristic of the vadose zone hydrochemistry with respect to copper and zinc ions,
      Hydrological Science And Technology, t. 16, Nr 1-4, (2000) str. 55-66
Charakteristics of Rain Chemistry and its Effects on Ground Water Chemistry in Selected Areas of Poland,
      Hydrological Science And Technology , t. 17, Nr 1-4 , (2001) str. 247-257
Vadose zone - challenges in hydrochemistry,
      Acta Geologica Polonica, vol 52, Nr 4, (2002) str. 449-458
Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. - książka
      Copyright by Ministerstwo Środowiska 2006 str. 250 ISBN 83-86546-73-3
The role of evapotranspiration in the formation of the chemical composition of shallow groundwater (the Polish Tatras)
      ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 56 Nr 4 r. 2006, str. 485-492
Groundwater ages and altitudes of recharge areas in the Polish Tatra Mts. as determined from 3H, δ18O and δ2H data.
      GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 52 Nr 1 r. 2008, str. 71-80
Małecki J.J., Kadzikiewicz-Schoeneich M., Szostakiewicz-Hołownia M. Concentration and mobility of copper and zinc in the hypergenic zone of a highlyurbanized area. Environ Earth Sci. 2015. DOI: 10.1007/s12665-015-4789-5
Gruszczyński T., Szostakiewicz-Hołownia M., Humnicki W., Małecki J.J., Porowska D., Stępień M. Use of numerical methods for identification of hydrodynamic field and hydrogeochemical processes on the Quaternary multi-aquifer system. Acta Geologica Polonica. Vol. 66 Nr 3. (2016) str. 509-523. DOI: 10.1515/agp-2016-0023
Prowadzone rozprawy doktorskie
PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH
Lp. Imię i nazwisko doktoranta Tytuł pracy doktorskiej (Rada Wydziału) Data otwarcia i zakończenia przewodu
1. Maciej Ziułkiewicz Pionowa strefowość hydrochemiczna wód podziemnych na obszarze aglomeracji Łodzi. Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego Otwarcie:12.12.1999r.
Zakończenie:24.09.2001r.
2. Monika Kadzikiewicz-Schoeneich Zmienność stężeń miedzi i cynku w strefie płytkiego krążenia wód na przykładzie wybranych poligonów badawczych w okolicach Warszawy Rada Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Otwarcie:16.06.2000r.
Zakończenie:29.01.2003r.
3. Tomasz Gruszczyński Modyfikacja metody dynamicznej wyznaczania współczynnika opóźnienia dla matematycznego opisu migracji substancji rozpuszczonych w wodach podziemnych Rada Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Otwarcie:27.06.2003r.
Zakończenie:19.05.2004r.
4. Marzena Szostakiewicz Ocena denudacji chemicznej w wybranych zlewniach Karpat Wewnętrznych Rada Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Otwarcie:14.11.2003r.
Zakończenie:07.06.2006r.
WYKAZ PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZYGOTOWANYCH DO OTWARCIA
Lp. Imię i nazwisko doktoranta Tytuł pracy doktorskiej
1. Magdalena Gańko Zastosowanie metod geofizycznych w rozpoznaniu hydrogeologicznym płytkich wód podziemnych
2. Daniel Zaszewski Identyfikacja wymuszeń związanych z górną powierzchnią brzegową systemów wodonośnych metodą teledetekcji satelitarnej
Dydaktyka

Wykłady:
Hydrogeologia - przedmiot obowiazkowy na I sem. I roku studiów I-go stopnia na kierunku geologia stosowana; przedmiot obowiazkowy na I sem. I roku studiów I-go stopnia na kierunku geologia 
Migracja zanieczyszczeń w środowiska gruntowo-wodnym - przedmiot obowiazkowy dla III sem. stud. II-go stopnia GES na spec. geologia inżynierska 
Ochrona wód podziemnych - przedmiot obowiazkowy na III roku studiów I-go stopnia na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Zanieczyszczenia i ochrona wód podziemnych - przedmiot do wyboru/ specjalizacyjne z Wydziału Geologii; dla studentów MSOŚ
Identyfikacja możliwych zagrożeń wód podziemnych w rejonach eksploatacji gazu z łupków (typu shale gas) - przedmiot do wyboru na I i II roku studiów II-go stopnia; przedmiot do wyboru na II - III roku studiów I-go stopniana kierunku geologia
Prawo wspólnotowe dotyczące ochrony wód i jego transpozycja do polskiego prawa wodnego - przedmiot do wyboru  

Seminaria:
Seminarium z hydrogeologii regionalnej świata - przedmiot obowiązkowy dla II roku studiów II-go stopnia na specjalności hydrogeologia  
Seminarium magisterskie dla HYD 51 - przedmiot obowiązkowy dla II roku studiów II-go stopnia na specjalności hydrogeologia
Seminarium magisterskie (HYD) - przedmiot obowiązkowy na II sem. I roku studiów II-go stopnia GES na spec. Hydrogeologia
Seminarium dyplomowe (hydrogeologia) - przedmiot obowiązkowy na IV roku studiów I-go stopnia na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS

Pracownie:
Pracownia magisterska - przedmiot obowiązkowy na II roku studiów II-go stopnia na specjalności hydrogeologia

Członkostwo
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Członek Rady Wydziału Geologii oraz Rady Naukowej Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Warszawskiego
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w panelu tematycznym ST10 Nauki o Ziemi
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Członek Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznej Ministerstwa Środowiska
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Członek Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Członek Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Wróć Do góry