Laboratorium badań surowców skalnych

Opis:
Laboratorium surowców skalnych jako jeden z ważniejszych podejmować będzie problem surowców ceramicznych i ilastych, których rola i zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu jest bardzo szeroka.
Jednym z aspektów badań będą doświadczenia wysokotemperaturowe obejmujące:
- syntezę materiałów opartych na surowcach naturalnych,
- badania właściwości surowców w zakresie ogniotrwałości,
- badania zachowania się surowców naturalnych podczas wypalania w atmosferze ochronnej (argon, azot itp.)

Analiza termograwimetryczna mierzy zmiany masy badanej próbki w funkcji temperatury (dając tym samym cenne informacje o reakcjach zachodzących w próbce – jak zmiany fazowe, rozkład substancji, powstawanie nowych faz). Materiały używane obecnie w przemyśle są coraz bardziej złożone i wielokomponentowe, więc dokładne poznanie zachowania składników takich materiałów (naturalnych i sztucznych) jest bardzo istotną informacją. Do takich pomiarów przystosowany jest aparat  DTG/DTA (SDT Q600) posiadany przez IGIiH. Planowany przez nas do zakupu spektrometr mas pozwala, po sprzężeniu go z Q600 dodatkowo analizować skład jakościowy powstających podczas reakcji gazów. Szczególną rolę spektrometr odgrywać będzie przy badaniach utworów złożonych m. in. z węglanów oraz minerałów ilastych oraz faz zawierających grupy OH.

Wyposażenie laboratorium: 
- Piec wysokotemperaturowy ze sterowaniem komputerowym
- Spektrometr masowy do analizy gazów podczas analizy termograwimetrycznej

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Wróć Do góry