Międzyinstytutowe Laboratorium Mikroanalizy Minerałów i Substancji Syntetycznych

Placówki tworzące MLMMiSS: Wydział Geologii UW, Wydział Nauk o Ziemi UOE, Instytut Geologii UAM, Instytut Nauk Geologicznych UWr, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Przewodniczący Rady Laboratorium: dr hab., prof. UW Andrzej Kozłowski

Kierownik Pracowni Mikroanalizy: -

Pracownicy naukowo - techniczni: Lidia Jeżak

Analizy chemiczne w mikroobszarze

OPIS:
Oznaczanie składu chemicznego ciał stałych na podstawie badań skrajnie małych próbek metodą mikroanalizy rentgenowskiej. Polega ona na pomiarze charakterystycznego promieniowania X emitowanego przez pierwiastki wzbudzone wiązką elektronów skupioną na powierzchni próbki w polu o średnicy <1µm. Analizowana masa próbki jest rzędu 10-11 g. Metoda jest nieniszcząca i bardzo szybka. Materiał badany jest jednocześnie obserwowany w mikroskopie świetlnym i elektronowym, także z wykorzystaniem katodoluminescencji.

SŁOWA KLUCZOWE: 
mikroanaliza rentgenowska, pierwiastki lekkie, pierwiastki ziem rzadkich

INNOWACYJNOŚĆ: 
Choć prezentowana metoda analizy jest od dawna stosowana w nauce i praktyce, to atutem naszego laboratorium jest wyposażenie w najnowocześniejszą mikrosondę, o wyjątkowej precyzji - Cameca SX-100. Umożliwia ona oznaczanie pierwiastków od B do U, przy wykrywalności 0,01% i błędzie względnym 1%. 
Szczególną jej zaletą jest bardzo wysoka dokładność oznaczeń pierwiastków lekkich (B, N, C, O, F) oraz ziem rzadkich (REE), a także możliwość analizowania materiałów wielowarstwowych o grubości warstw rzędu nanometrów. Aparat pozwala ponadto na radykalną redukcję kosztów pojedynczego badania dzięki doskonałej stabilności warunków pomiarowych, eliminującej konieczność powtarzania czasochłonnych pomiarów kontrolnych na wzorcach oraz automatyzacji zadań i bezobsługowej pracy non-stop.

ZASTOSOWANIE:
Jakosciowe i ilościowe oznaczenia składu chemicznego wszelkiego rodzaju ciał stałych na których można uzyskać:
- gładkie powierzchnie;
- Analizy mikroniejednorodności - wrostków i wydzieleń;
- Analizy materiałów warstwowych (do 15 warstw);
- Analizy punktowe - pełne lub realizowane w specjalnym reżimie, analizy śladów (> 10 ppm);
- Badania liniowego i powierzchniowego rozkładu zawartości pierwiastków (profile i mapy o rozdzielczości 2048 x 1536 pikseli).

FORMA WSPÓŁPRACY:
Usługi analityczne, wspólne opracowania.

Wróć Do góry