Zasady kwalifikacji na studia II stopnia

W roku akademickim 2018/2019 Wydział Geologii prowadzi rekrutację na następujących kierunkach:

Studia II stopnia:

 Kierunek studiów  GEOLOGIA
GEOLOGIA STOSOWANA
 Opis kierunku studiów
 •  studia magisterskie (stacjonarne) (2 lata)
 • zakończenie dyplomem magistra
 • studia magisterskie (stacjonarne) (2 lata)
 • zakończone dyplomem magistra
 • początek studiów od semestru letniego
 Limit dla ścieżki rekrutacyjnej P
(dla osób odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich)
 28 (w tym: 25 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz miejsc dla kandydatów zdających egzamin z geologii)  53 (w tym: 48 miejsc dla
kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz miejsc dla kandydatów zdających egzamin z geologii)
 Limit dla ścieżki rekrutacyjnej na studia równoległe*  0 0
 Limit dla ścieżki rekrutacyjnej C
(dla osób odbywających studia na innych zasadach niż obywatele polscy)
 2 2
 Przeniesienia 1  0
 Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów  10  10

* dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Warszawskiego studiujących na innych kierunkach

Kierunek GEOLOGIA

Studia II stopnia (magisterskie) pt.: GEOLOGIA (od roku akademickiego 2016/2017)


 Na kierunku geologia, kandydat w trakcie rekrutacji wybiera jedną spośród wymienionych specjalności:

 • geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż,
  specjalizacje:
  • geochemia, mineralogia i petrologia;
  • geologia złożowa i gospodarcza;
 • geologia klimatyczna;
 • stratygrafia i sedymentologia,
  specjalizacje:
  • stratygrafia i paleontologia;
  • analiza basenów sedymentacyjnych.

Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują (podczas rejestracji na studia) maksymalnie dwie specjalnosci (w pożądanej kolejności), których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.

W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.

W przypadku zbyt dużej liczby przyjętych na daną specjalność (większej niż 17 osób), o pierwszeństwie przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanycm na daną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.

Zasady kwalifikacji na kierunek GEOLOGIA

Zasady kwalifikacji na kierunek geologia 


Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują (podczas rejestracji na studia) maksymalnie dwie specjalności (w pożądanej kolejności), których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.
W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność (większej niż 17 osób), o pierwszeństwie przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanym na wybraną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.

 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie:

 • wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów
  lub
 • egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. Kandydaci są przyjmowani na kierunek geologia, ponadto w momencie rejestracji w systemie IRK kandydat decyduje się na jedną z trzech specjalności.

 

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów:
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem.

 

K=100(S-Smin)/(Smax-Smin),
gdzie:
Smax - jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną,
Smin - jest najniższą możliwą do zdobycia oceną (czyli 2),
K - jest oceną po przeliczeniu dla danego przedmiotu.

 

Punkty rekrutacyjne (R) każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (K) (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin (G) danego przedmiotu oraz przez współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu.

 

R=ΣKGW
Współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:
• dla wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk z zakresu geologii: 2,0
• dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki, geofizyki i geodezji: 1,0
• dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 1,0
• dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki i informatyki: 1,0
• dla pozostałych: 0,0

  

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów, warunkiem znalezienia się liście rankingowej przy rekrutacji na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 000.

  

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć:

 1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,
 2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:
 • wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty mające współczynnik większy od zera,
 • wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

 

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin obejmuje zakres materiału z geologii dynamicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Kandydaci przyjęci na studia na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej są zobowiązani do zaliczenia, jako różnic programowych, wybranych przedmiotów kierunkowych przewidzianych w programach nauczania I-ego stopnia na kierunku geologia i/lub geologia stosowana. Wybór przedmiotów do uzupełnienia dokonywany jest przez Dziekana ds. studenckich i studenta niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Terminarz rekrutacyjny na rok akademicki 2018/2019 oraz wymagane dokumenty - kierunek GEOLOGIA

Terminarz rekrutacyjny dla kierunku geologia

Termin internetowej rejestracji kandydatów (IRK)  od 05.06.2018 do 19.09.2018
 Termin egzaminu z geologii dynamicznej  20.09.2018
 Termin i miejsce ogłoszenia wyników  24.09.2018
 Termin składania dokumentów  25-26.09.2018 godz. 9:00-15:00
Wymagane dokumenty http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/

Please publish modules in offcanvas position.