STUDIA II STOPNIA

Oferujemy kierunki stacjonarne:

- studia magisterskie

- czas trwania: 2 lata

- zakończone dyplomem magistra

Kandydat w trakcie rekrutacji wybiera jedną spośród wymienionych specjalności:

 • Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa
  specjalizacja:
  • Geochemia, mineralogia i petrologia
  • Geologia złożowa i gospodarcza
 • Geologia klimatyczna
 • Stratygrafia i sedymentologia
  specjalizacja:
  • Geologia basenów sedymentacyjnych
  • Stratygrafia i paleontologia

W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.

 

Na kierunku GEOLOGIA (do roku akademickiego 2015/2016), kandydat w trakcie rekrutacji wybierał jedną spośród wymienionych specjalności:

 • geochemia, mineralogia i petrologia
 • geologia inżynierska
 • geologia klimatyczna
 • geologia stratygraficzna i sedymentologia
 • geologia złożowa i gospodarcza
 • hydrogeologia
 • ochrona środowiska
 • paleontologia
 • tektonika i kartografia geologiczna

W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 3 osoby) Wydział zastrzegał sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej była zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.

Specjalność: geochemia, mineralogia i petrologia


Specjalność w tym zakresie to możliwość poznania nowoczesnych technik analitycznych wykorzystywanych do przeprowadzania modelowań genetycznych procesów magmowych i metamorficznych, czyli próba odtworzenia warunków procesów zachodzących w historii Ziemi; to badania z zakresu geochemii i mineralogii środowiska; badanie hałd, odpadów i pyłów przemysłowych ukierunkowanych na ochronę środowiska; to określanie stopnia degradacji skał wykorzystywanych w architekturze, ze względu na skażenie środowiska, w kierunku konserwacji zabytków; to badania nad materiałami ceramicznymi, cementami i innymi substancjami mineralnymi wykorzystywanymi w wielu gałęziach przemysłu; to mineralogia eksperymentalna z badaniami nad wzrostem sztucznych kryształów i ich zastosowaniem przemysłowym; to szeroko rozumiane badania geomikrobiologiczne w kierunku remediacji skażonych odpadami ropopochodnymi gleb.


Specjalność: geologia inżynierska


Studia na specjalności geologia inżynierska pozwalają absolwentowi na wykonywanie opracowań w zakresie:
dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, przy którym niezbędna jest umiejętność rejonizacji warunków geologiczno-inżynierskich, prognozowania zmian warunków geologiczno-inżynierskich w przestrzeni i czasie, prognozowania ilościowych zmian środowiska geologicznego w zagadnieniach stateczności zboczy, sufozji, upłynnienia, długotrwałej filtracji, sedymentacji w dolinach rzecznych, wietrzenia gruntów, składowania odpadów, badania gruntów pod kątem oceny ich właściwości fizycznych, fizykochemicznych i mikrostrukturalnych, analizy zmienności regionalnego rozmieszczenia gruntów dla potrzeb planów inwestycyjnych, zachowania się gruntów naturalnych i sztucznych w warunkach statycznych i dynamicznych obciążeń, badań ekspansywności iłów jako cechy przydatnej przy ich wykorzystaniu jako geologicznych barier izolacyjnych oraz badań wpływu substancji ropopochodnych na te właściwości, badań gruntów słabonośnych ze szczególnym uwzględnieniem gruntów organicznych dla opracowania oceny geologiczno-inżynierskiej i możliwości wykorzystania tych gruntów przy planowaniu przestrzennym, oceny właściwości skał i masywów skalnych w warunkach powierzchniowych i na dużych głębokościach, wytrzymałości skał dla celów technologicznych i badawczych, oceny procesów degradacji kamienia w obiektach zabytkowych oraz masywach skalnych w wyniku migracji roztworów agresywnych.


Specjalność: geologia kilmatyczna


Historia Ziemi to historia klimatu. Pierwsza w świecie specjalność geologiczna o bezprecedensowym programie studiów utworzona w 2010 r. Stanowi odpowiedź geologii na wyzwanie jednego z priorytetów nauki światowej ostatnich lat.
W ramach studiów dowiesz się: od czego zależy klimat na Ziemi, czy można zrekonstruować dawne warunki klimatyczne, jaki jest udział człowieka w kształtowaniu klimatu, jak klimat wpływa na zmiany środowiska przyrodniczego, czy prognozowanie klimatu ma sens, czy Ziemia stanie się martwą planetą wskutek wzrostu temperatury, czy może zostanie skuta lodem, i wielu innych fascynujących rzeczy. Dla studentów specjalności geologia klimatyczna organizujemy praktyki terenowe na obszarze Niżu Polskiego i Ukrainy. Możesz rozwijać swoje zainteresowania w studenckim kole naukowym Klub Aktywnego Czwartorzędowa „Gigant”. 


Specjalność: geologia stratygraficzna i poszukiwawcza


 Specjalność utworzona w 2012 r. dla zainteresowanych nowoczesną wiedzą o podstawowych procesach geologicznych, metodach rozpoznawania genezy skał i określania ich wieku, wykonywaniu badań podstawowych dla przemysłu poszukiwawczego.
Oferujemy Ci naukę w następującym zakresie: analiza systemów depozycyjnych, laboratoryjne metody badań skał osadowych, interpretowanie danych geofizyki otworowej oraz analiza sedymentologicznych uwarunkowań powstawania złóż węglowodorów.
Nasi absolwenci posiadają wiedzę umożliwiającą samodzielne prowadzenie prac dokumentacyjnych i interpretacyjnych w zakresie stratygrafii i sedymentologii zarówno w terenie, jak i w oparciu o posiadane dane geologiczne (mapy, przekroje geologiczne, próbki skał i skamieniałości). Potrafią wykorzystać wiedzę mikropaleontologiczną, paleoekologiczną, geotektoniczną oraz analizę mikrofacjalną do badań sedymentologicznych i stratygraficznych. Potrafią dokumentować oraz interpretować profile odsłonięć i wierceń (litologię, struktury sedymentacyjne, stratygrafię i środowiska sedymentacji skał osadowych, w szczególności klastycznych i węglanowych, w tym formacji złożowych). Potrafią wykorzystać dane geofizyczne oraz metody komputerowe do takich interpretacji. Organizujemy praktyki terenowe na morzem, w dolinie Wisły, a także poza granicami kraju. Studenci rozwijają swoje zainteresowania działając w studenckim Kole Młodych Geologów.


Specjalność: geologia złożowa i gospodarcza


Specjalność geologia złożowa i gospodarcza to szeroko rozumiana problematyka związana ze złożami surowców mineralnych:
złoże jako obiekt przyrodniczy; to badania nad geochemią i mineralogią kopalin – rud metali czy surowców skalnych, badania nad genezą i geologicznym uwarunkowaniem występowania złóż, badania nad technologicznym wykorzystaniem surowców ilastych w przemyśle ceramicznym i budowlanym; to w chwili obecnej szeroko rozwijające się badania nad geologią złóż ropy naftowej i gazu ziemnego nie tylko tych konwencjonalnych ale także tych niekonwencjonalnych takich jak „gaz łupkowy”;
złoże jako obiekt gospodarczy to nauka oceny ekonomiczno-gospodarczej złóż i dokumentowania zasobów; to zagadnienia prawne dotyczące wszystkich aspektów związanych ze złożami stąd też duży nacisk jest kładziony na znajomość Prawa Geologicznego i Górniczego. Prace dyplomowe mają charakter aplikacyjny i stanowią podstawę współpracy z różnymi gałęziami przemysłu.


Specjalność: hydrogeologia


 Studia magisterskie na specjalności hydrogeologia pozwalają absolwentowi na projektowanie i dokumentowanie hydrogeologiczne (dokumentacje zasobowe oraz określające warunki hydrogeologiczne w związku z planowaniem odwodnień i inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska), modelowanie hydrodynamiczne pozwalające na: określenie zasobów wód podziemnych, projektowanie stref ochronnych jednostek hydrogeologicznych oraz wskazanie obszarów perspektywicznych do budowy nowych ujęć wód podziemnych, wykonanie opracowań kartograficznych: hydrogeologicznych, hydrogeochemicznych oraz sozologicznych z wykorzystaniem programów komputerowych np. ArcGis, wyznaczenie stref ochronnych wokół ujęć wód podziemnych, ocenę podatności wód podziemnych w skali regionalnej i lokalnej na zanieczyszczenie w odniesieniu do istniejących i potencjalnych ognisk zanieczyszczeń, identyfikację ognisk zanieczyszczeń na podstawie badań jakościowych wód podziemnych, modelowanie hydrogeochemiczne w warunkach naturalnych i zmienionych antropogenicznie, modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach poziemnych, zaprojektowanie monitoringu wód podziemnych, zaprojektowanie ochrony jakościowej i ilościowej zwykłych wód podziemnych, szczególnie w obszarach deficytowych oraz wód leczniczych.


Specjalność: ochrona środowiska


Specjalność ochrona środowiska oferuje studentom całą gamę zajęć związanych z przygotowaniem do wykonywania opracowań środowiskowych (projekty robót geologicznych, dokumentacje ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i przekształceń geośrodowiskowych, ekspertyzy, opracowania kartograficzne).
Studenci poznają metodykę wykonywania tych opracowań. Ponadto potrafią wykonać podstawowe badania laboratoryjne właściwości gruntów i skał, właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych oraz parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej. Potrafią wskazać przyczyny anomalii hydrochemicznych, zidentyfikować ogniska zanieczyszczeń i określić podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia. Identyfikują zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz przeprowadzają ocenę uwarunkowań przyrodniczych planowania przestrzennego i lokalizacji obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i środowiskowej. Wykorzystują systemy informacji przestrzennej (GIS) oraz związane z nimi różnorodne oprogramowanie.


Specjalność: paleontologia


 Paleontologia jest dziedziną pośrednią między geologią i biologią. Wybierając tę specjalność będziesz geologiem z rozległą wiedzą o żyjących kiedyś organizmach oraz o ewolucji biosfery i jej roli w historii Ziemi.
Z nami poznasz: różnorodność świata roślin i zwierząt od zarania dziejów Ziemi - od mikroorganizmów do dinozaurów, sposób życia organizmów w różnych środowiskach, mechanizmy powstania skamieniałości, metody odczytywania kopalnego zapisu dziejów biosfery, prawa ewolucji biologicznej i jej przebieg, przyczyny wielkiego wymierania, znaczenie organizmów w geochemicznym systemie obiegu pierwiastków tworzących skały i złoża kopalin użytecznych, sposoby praktycznego wykorzystania skamieniałości dla potrzeb geologii i innych dziedzin nauki i gospodarki. W ramach zajęć terenowych na specjalności paleontologia proponujemy wycieczkę paleontologiczną na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej i ciekawe zajęcia kameralne. W czasie studiów magisterskich możesz realizować swoje zainteresowania uczestnicząc w projektach studenckiego Koła Naukowego Paleobiologów Terenowych, które organizuje m.in. wyjazdy do miejsc znanych z wystąpień interesujących skamieniałości w Polsce i zagranicą.


Specjalność: tektonika i kartografia geologiczna


Tektonika jest nauką o budowie skorupy ziemskiej i zachodzących w niej procesach, głównie deformacyjnych. Specjalność utworzona została w 2012 r. Oferujemy nowe przedmioty i praktyki terenowe.
Profil wykształcenia absolwentów przygotowany jest zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy w dziedzinie geologii. Nauczymy Cię między innymi: podstaw posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi, w tym wizualizacji danych geologicznych, modelowania geologicznego, zastosowania GIS w geologii, interpretacji danych geofizycznych i teledetekcji, praktycznej analizy i dokumentacji geozagrożeń (w tym osuwisk), metod wykonywania szczegółowych map geologicznych, analizy basenów sedymentacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem cech systemu naftowego, analizy mezostrukturalnej i petrotektonicznej, analizy cyfrowych modeli terenu, a także gruntownych podstaw tektoniki, budowy geologicznej Karpat i geotektoniki, i wielu innych rzeczy. Dla studentów specjalności tektonika i kartografia geologiczna organizujemy praktyki terenowe w Karpatach. Zachęcamy do rozwijania zainteresowań w ramach Koła Młodych Geologów i Koła Naukowego Tektoniki Stosowanej.

 

Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019


Kierunek GEOLOGIA
specjalności:

Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017


Kierunek GEOLOGIA
specjalności:

- studia magisterskie

- czas trwania: 2 lata

- zakończone dyplomem magistra

Kandydat w trakcie rekrutacji wybiera jedną spośród wymienionych specjalności:

 • Geologia inżynierska
 • Geologia środowiskowa
 • Gospodarka surowcami mineralnymi
  specjalizacja:
  • Geomateriały mineralne
  • Poszukiwanie i dokumentowanie złóż
 • Hydrogeologia
 • Tektonika i kartografia geologiczna

W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.
Limit przyjęć na poszczególne specjalności wynosi 17. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność, o pierwszeństwie przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanym na wybraną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.

Specjalność: Geologia inżynierska


Problematyka geologiczno - inżynierska obejmuje metody badań podłoża gruntowego i skalnego dla potrzeb budownictwa, górnictwa oraz ochronu środowiska.
Specjalista z zakresu geologii inżynierskiej jest wszechstronnie przygotowany do realizacji zadań projektowych, dokumentacyjnych i badawczych. Opanowywanie wiedzy, umiejętności i uzyskanie niezbędnych kompetencji otrzymuje się w ramach następujących tematycznych modułów kształcenia:
GEOINŻ - tworzenie modelu geologicznego oraz prognozowanie zachowań podłoża gruntowego metodami mechaniki gruntów, geodynamiki inżynierskiej z uwzględnieniem różnorodnych aplikacji (m.in. geotechnicznych, kartograficznych i urbanistycznych);
GRT - nowoczesne metody badań gruntoznawczych i fizykochemii gruntów umożliwiające charakterystykę struktur, składu mineralnego i chemicznego oraz regionalnych uwarunkowań geologicznych zmienności i specyfiki podłoża glebowego i gruntowego;
GEOMECH – geomechanika ośrodków skalnych, metody badań skał w warunkach zróżnicowanych stanów naprężenia i odkształcenia oraz degradacji materiałów kamiennych w wyniku oddziaływań antropogenicznych;
MOD-H – wybrane aspekty modelowania dynamiki wód oraz migracji zanieczyszczeń istotne dla scharakteryzowania i prognozowania zachowań ośrodka gruntowego i skalnego;
GEOF – metodyka prospekcji geofizycznej pod kątem jej wykorzystania dla charakterystyki przestrzennej i jakościowej podłoża gruntowego i skalnego;
INFO – grupuje przedmioty (wykłady, ćwiczenia, zajęcia w formie praktikum) ukierunkowane na metody analizy i przetwarzanie różnorodnych danych przestrzennych oraz modelowania procesów geologiczno – inżynierskich z użyciem nowoczesnych narzędzi informatycznych, a także zagadnienia prawne i zarządzanie.Specjalność: Geologia środowiskowa


Absolwenci tej specjalności dysponując szeroką wiedzą o środowisku, potrafią diagnozować jego aktualny stan oraz identyfikować zagrożenia, a także konstruować prognozy wpływu obiektów, czy określonego sposobu zagospodarowania na wyróżnione elementy lito- i hydrosfery. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne w opracowywaniu analiz stanu jakości środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko. Kompetencje te uzyskuje się w ramach następujących tematycznych modułów kształcenia:
GEO – analiza cech środowiska geologicznego i glebowego oraz analiza czynników kształtujących te właściwości, analiza geozagrożeń wywoływanych procesami naturalnymi i antropogenicznymi, analiza związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy procesami geologicznymi a katastrofami przyrodniczymi;
GEOCHEM – nowoczesne metody chemiczne, geochemiczne i bioindykacyjne stosowane w ocenie wrażliwości i stopnia zanieczyszczenia środowiska;
GOSP-H – hydrologiczne i hydrogeologiczne podstawy ochrony zasobów wodnych;
ECO – analiza powiązań (sprzężeń) abiotyczno-biotycznych w obiegu geochemicznym (biogeochemicznym) pierwiastków w biosferze oraz analiza ich historii; podstawy ekotoksykologii, analiza głównych substancji toksycznych występujących w środowisku; biotechnologia w ochronie środowiska;
ANALIT – metody analizy uzyskiwanych danych geologicznych i środowiskowych, w tym metody statystyczne stosowane w opracowaniach geologicznych, środowiskowych i geologiczno-środowiskowych;
OCHR – analiza wpływu człowieka na przebieg procesów przyrodniczych, analiza zasad oceny szkód górniczych i zagrożeń środowiska wynikających z prowadzenia eksploatacji różnymi technikami górniczymi surowców mineralnych i energetycznych w zmiennych warunkach geologicznych; monitoring środowiska;
KURS – zaprezentowanie złożonych mechanizmów funkcjonowania wybranych, reprezentatywnych dla obszaru Polski niżowej typów krajobrazu, omówienie znaczenia pierwotnej genezy obszaru dla warunków funkcjonowania i ewolucji znajdujących się w jego obrębie ekosystemów, a także bezpośredniego i pośredniego wpływu, jaki wywiera na nie działalność człowieka.Specjalność: Gospodarka surowcami mineralnymi
specjalizacje:

 • Geomateriały mineralne
 • Poszukiwanie i dokumentowanie złóż

 Propozycja studiów na tej specjalności skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy w zakresie badań i wykorzystania surowców mineralnych w nauce i przemyśle, a także wszelkimi aspektami związanymi z poszukiwaniem i dokumentowaniem zarówno złóż kopalin stałych jak i złóż kopalin ciekłych i gazowych. Kształcenie wymaga połączenia najnowszej wiedzy z pogranicza wielu nauk przyrodniczych i ścisłych, a także prawno – ekonomicznych. Stąd też proponowany program studiów ma charakter interdyscyplinarny i podzielony jest na dwie specjalizacje: Geomateriały mineralne i Poszukiwanie i dokumentowanie złóż. Aby jak najlepiej przygotować absolwentów do wejścia na rynek pracy wiele przedmiotów ma charakter laboratoriów i praktyków z wykorzystaniem najnowszych modelowań numerycznych i programów komputerowych wykorzystywanych przez firmy komercyjne. Aby studenci mogli indywidualnie realizować swoje pasje naukowe i badawcze program studiów zawiera bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, które student realizuje pod kontem wykonywanej pracy magisterskiej i obranej specjalizacji.
Aby możliwe było tak wszechstronne kształcenie zajęcia podzielone są na moduły tematyczne:
AI – moduł analityczno–informatyczny zapoznający z najnowszym oprogramowaniem do modelowań w zakresie geologii złożowej, w tym geologii naftowej (wykorzystywanym przez firmy komercyjne) i w zakresie geochemii, mineralogii i termodynamiki petrogenetycznej.
GEOMAT – moduł poświęcony szeroko rozumianym geomateriałom mineralnym, ich występowaniu naturalnemu, właściwościom i zastosowaniu w nauce, przemyśle, medycynie i innych dziedzinach.
MP – moduł mineralogiczno-petrologiczny, który uczy identyfikacji, różnymi metodami, minerałów i substancji mineralnych, daje możliwość samodzielnego przeprowadzenia syntezy niektórych z nich; pokazuje jak zastosować wiedzę mineralogiczno-petrologiczną w innych dyscyplinach, np. w archeologii.
EP – moduł ekonomiczno-prawny, który zaznajamia z Prawem Geologicznym i Górniczym, sporządzaniem dokumentacji geologicznej dla różnych instytucji, a także celowość ochrony zasobów kopalin i zagrożenia środowiskowe w geologii poszukiwawczej.
GEOCH – szeroko rozumiany moduł geochemiczny w zakresie geochemii izotopów, geochronologii, geomikrobiologii, geochemii procesów złożotwórczych i geochemii organicznej.
GZ – moduł geologiczno-złożowy obejmujący wszelkie aspekty związane z genezą i występowaniem złóż w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem złóż węglowodorów.
MGR – moduł dedykowany wszelkim pracom związanym z wykonywaniem pracy magisterskiej.

Absolwenci specjalności Gospodarka surowcami mineralnymi są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w firmach i przedsiębiorstwach geologicznych, firmach naftowych, jak również w placówkach naukowych i badawczych oraz w państwowej służbie geologicznej. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętność twórczego myślenia pozwolą im również znaleźć zatrudnienie w innych gałęziach gospodarki.Specjalność: Hydrogeologia


Studia magisterskie na specjalności HYDROGEOLOGIA przygotowują przyszłego absolwenta do samodzielnej pracy w szerokim zakresie zagadnień naukowych i praktycznych związanych z poszukiwaniem, dokumentowaniem a także uwarunkowaniami eksploatacyjnymi wód podziemnych. Odpowiedni zakres wiedzy oraz umiejętności praktycznych uzyskuje on w ramach następujących modułów kształcenia:
CHEM. WÓD – programowanie i wykonywanie opróbowania hydrochemicznego, badania chemizmu wód podziemnych i ocena ich jakości, identyfikacja obszarów o zmienionym chemizmie wód podziemnych, określenie przyczyn zmian i wskazanie sposobów renaturalizacji, podatność systemu hydrogeologicznego na zanieczyszczenia, wody mineralne i lecznicze Polski, projektowanie monitoringu jakości wód podziemnych;
REG-H – sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych i opracowań kartograficznych oraz projektowanie i wykonywanie terenowych badań hydrogeologicznych do tych opracowań, znajomość warunków hydrogeologicznych poszczególnych regionów Polski w różnym podziale regionalnym, biegła znajomość programu ArcGis i umiejętność jego wykorzystywania w opracowaniach hydrogeologicznych;
MODEL-H – modelowanie hydrodynamiczne pozwalające na: określenie zasobów wód podziemnych, projektowanie stref ochronnych jednostek hydrogeologicznych oraz wskazanie obszarów perspektywicznych do budowy nowych ujęć wód podziemnych, modelowanie hydrogeochemiczne w warunkach naturalnych i zmienionych antropogenicznie, modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych;
GOSP-H – umiejętność dostosowania opracowań hydrogeologicznych do wymogów określonych w aktach prawnych, ocena zasobów wód podziemnych (zwykłych, leczniczych i geotermalnych) wg różnych kryteriów oraz prawne aspekty ich ochrony, wyznaczanie i zatwierdzanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Absolwent specjalności hydrogeologia posiada podstawowe informacje z geologii inżynierskiej i hydrotechniki (moduł GEOINŻ) oraz praktycznego zastosowania badań geofizycznych w hydrogeologii i geologii inżynierskiej (moduł GEOFIZ).Specjaność: Tektonika i kartografia geologiczna


Propozycja studiów na tej specjalności skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy w zakresie kartografii geologicznej, tektoniki i geologii strukturalnej. Absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w firmach i przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, jak również w placówkach naukowych i badawczych oraz w państwowej służbie geologicznej. Opanowywanie wiedzy, umiejętności i uzyskanie niezbędnych kompetencji uzyskuje się w ramach następujących tematycznych modułów kształcenia:
TEKTONIKA – gruntowna wiedza w zakresie geologii, tektoniki, kartografii geologicznej, geologii strukturalnej z elementami mechaniki górotworu oraz technik informatycznych stosowanych w kartografii i geologii strukturalnej;
GEOFIZYKA, GEOFIZYKA STOSOWANA – analiza wyników badań geofizycznych w kontekście interpretacji wgłębnej budowy geologicznej badanych obszarów, geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń;
MATEMATYKA – modelowanie podstawowych procesów tektonicznych z użyciem metod numerycznych, statystyczna analiza wyników;
GEOLOGIA, SEDYMENTOLOGIA, PETROLOGIA – szeroka wiedza geologiczna, w tym analiza basenów sedymentacyjnych oraz znajomość warunków i procesów prowadzących do powstawania złóż;
LABORATORIUM – moduł grupujący przedmioty o charakterze praktikum, w tym GIS w kartografii geologicznej, grafika komputerowa w dokumentacji geologicznej i podstawy geomechaniki.

Bogata oferta przedmiotów do wyboru, w tym np. kursów terenowych, pozwala na zindywidualizowanie ścieżki kształcenia.

Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019


 Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA
specjalności:

Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017


 Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA
specjalności:

Please publish modules in offcanvas position.