Zasady kwalifikacji na studia III stopnia

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


 •  6 sierpnia – 18 września: termin rejestracji w IRK
 • 10 września (poniedziałek) – 18 września (wtorek): składanie dokumentów przez kandydatów
 • 19 września (środa) i 20 września (czwartek): sprawdzenie kompletności dokumentów i ustalenie kolejności przesłuchań
 • 20 września (czwartek) – godziny wieczorne: wysłanie terminów przesłuchań do kandydatów
 • 21 września (piątek): przyjmowanie uzupełnionych dokumentów
 • 24 września (poniedziałek): I tura przesłuchań
 • 25 września (wtorek): II tura przesłuchań
 • 27 września (czwartek): ogłoszenie wyników rekrutacji

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA - STUDIA III-GO STOPNIA


Przewodnicząca: dr hab. Anna Żylińska, prof. UW
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (+48 22) 55 40 448

Sekretarz: dr Justyna Domańska Siuda 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skład Komisjii Rekrutacyjnej na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 (plik pdf) >>>

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
 • życiorys,
 • 1 zdjęcie,
 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich, bądź w przypadku studiów dwustopniowych – studiów II stopnia*, z zakresu:
  • nauk o Ziemi,
  • dyscyplin pokrewnych w dziedzinach nauk: biologicznych, fizycznych, chemicznych, technicznych, informatyki, zagadnień ochrony środowiska oraz innych powiązanych merytorycznie dyscyplin, z których dyplom jednolitych studiów magisterskich lub II stopnia daje podstawy programowe dla odbywania studiów doktoranckich (III stopnia) w zakresie nauk geologicznych. (Podania kandydatów, którzy legitymują się ukończeniem studiów za granicą rozpatrywane będą z uwzględnieniem oceny porównywalności poziomu wykształcenia na ogólnie obowiązujących zasadach przyjętych w odrębnych przepisach).
   * W przypadku kandydatów, którzy otrzymali „Diamentowy Grant”, możliwe jest, w przypadku studiów dwustopniowych, złożenie wyłącznie dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
 • udokumentowane wyniki z nauki w okresie studiów wyższych w postaci średniej z jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich lub dla studiów dwustopniowych – średnie ze studiów I i II stopnia (wyciągi z dziekanatu),
 • informację o znajomości języków obcych oraz dokumenty potwierdzające poziom opanowania języków (zaświadczenie lub suplement o zdanym egzaminie obowiązkowym z języka obcego na studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich lub certyfikat językowy),
 • poświadczone informacje o aktywności zawodowej lub naukowej, w szczególności o publikacjach oraz autorstwie opracowań niepublikowanych (kopia pierwszej strony), a także o pracach w kołach naukowych, o aktywnym uczestnictwie w konferencjach naukowych (wygłoszenie referatu lub udział w organizacji konferencji), nagrodach, wyróżnieniach, odbytych stażach,
 • opis zainteresowań naukowych kandydata oraz wstępną propozycję projektu badawczego,
 • opinię przyszłego opiekuna naukowego – samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Geologii, zawierającą merytoryczną ocenę zaproponowanego programu badawczego oraz krótką charakterystykę możliwości przeprowadzenia badań, z podpisem dyrektora Instytutu, bądź kierownika Katedry potwierdzającym gotowość przyjęcia studenta,
 • inne dokumenty i informacje, które kandydat pragnie przedłożyć w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez kandydata członkowie komisji rekrutacyjnej dokonują oceny według następujących zasad punktacyjnych:

Element oceny   Liczba punktów  Uwagi
 Średnia ocen uzyskiwanych
w toku studiów I stopnia
 0 – 6 a) Punktacja obliczana na podstawie średniej ocen w skali: od 2 (ndst) do 5 (bdb) obliczana według algorytmu przedstawionego poniżej *
 Średnia ocen uzyskiwanych
w toku studiów II stopnia
 0 – 4 a)
 Średnia ocen uzyskiwanych
w toku jednolitych studiów magisterskich
 0 – 10 b)
 Znajomość języków obcych   0 – 5 5 pkt – znajomość 2 języków obcych, w tym 1 na poziomie co najmniej C1**,
4 pkt – znajomość 2 języków obcych na poziomie B2,
3 pkt – znajomość 2 języków obcych, w tym 1 na poziomie co najmniej B2,
2 pkt – znajomość 1 języka obcego na poziomie co najmniej B2,
1,5 pkt – znajomość 2 języków obcych na poziomie niższym niż B2,
1 pkt – znajomość 1 języka obcego na poziomie niższym niż B2,
0 pkt – brak znajomości języków obcych
 Aktywność zawodowa i naukowa kandydata (publikacje, opracowania niepublikowane, konferencje, studencki ruch naukowy, staże)  0 – 5  Punktacja rankingowa kandydatów na podstawie analizy przedstawionych dokumentów
 Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej  0 – 30 ***  Punktacja obliczana na podstawie średniej ocen wystawionych przez członków komisji rekrutacyjnej ****

* Algorytm do przeliczania tradycyjnych ocen w skali 2 (ndst) do 5 (bdb) na skalę punktową:
((Ocena tradycyjna – 2)/3) x maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach danego elementu oceny
Przy obliczaniu średniej z ocen ze studiów punktacja a) lub b) alternatywnie

** Punkty przyznawane na podstawie certyfikatów instytucji zewnętrznych zgodne z ustalonym na Uniwersytecie Warszawskim przelicznikiem.

*** Kandydaci, którzy są beneficjentami „Diamentowego Grantu” i zdecydują się na rekrutację na studia doktoranckie na zasadach ogólnych, otrzymują 30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

**** Członkowie komisji rekrutacyjnej wystawiają oceny w skali od 2 (ndst) do 5 (bdb), z ocenami połówkowymi; z tych ocen liczona jest średnia (zaokrąglona do dziesiętnych), a jej wartość jest przeliczana na punkty zgodnie z:

Średnia      punkty
- 5.0           30 punktów
- 4.9           29 punktów
- 4.8           28 punktów
- 4.7           27 punktów
- 4.6           26 punktów
- 4.5           25 punktów
- 4.4           24 punktów
- 4.3           23 punkty
- 4.2           22 punkty
- 4.1–4       21 punktów
- 3.9–3.8    20 punktów
- 3.7           19 punktów
- 3.6           18 punktów
- 3.5-3.4     17 punktów
- 3.3-3.2     16 punktów
-3.1-3         15 punktów
- 2.9             8 punków
- 2.8             7 punktów
- 2.7             6 punktów
- 2.6             5 punktów
- 2.5             4 punkty
- >2.4           0 punktów

MINIMALNY PRÓG PUNKTOWY DO PRZYJĘCIA KANDYDATA NA STUDIA DOKTORANCKIE:
Kandydaci, którzy uzyskają łącznie ze wszystkich elementów oceny mniej niż 30 punktów, nie są przyjmowani na studia doktoranckie.

W odniesieniu do kandydatów, którzy uzyskają 30 i więcej punktów sporządzana jest zbiorcza lista rankingowa, na podstawie której na studia doktoranckie przyjętych zostaje 16 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

W przypadku nie wypełnienia limitu 16 miejsc nie przewiduje się w danym roku rekrutacji uzupełniającej.

Please publish modules in offcanvas position.