Pracownia przygotowania i separacji minerałów

Opis:
Ośrodki zbudowane z minerałów (skały, żużle, grunty spoiste, cementy itp.) są niemal zawsze niejednorodne pod kątem zarówno składu mineralnego jak i sposobu rozmieszczenia poszczególnych składników. Dotyczy to zwłaszcza gleb, w których minerały odpowiedzialne np. za poszczególne cechy glebowe grupują się pod kątem rozmiaru w różnych frakcjach ziarnowych. Dlatego istotne jest prowadzenie badań na poszczególnych, wyseparowanych frakcjach. Spora część badań minerałów wymaga także oddzielenia poszczególnych ich rodzajów od siebie. Dotyczy to np. minerałów wykorzystywanych do datowania skał (np. cyrkon, monacyty) czy tzw. minerałów frakcji ciężkiej takich jak magnetyt czy amfibole, które można oddzielić od otaczających je niepotrzebnych składników drogą separacji gęstościowej albo magnetycznej. Z przedstawionych wyżej powodów Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii UW ma ambicje stworzenia pełnej linii separacji faz mineralnych z różnych utworów (nie tylko pochodzenia naturalnego). Większość komponentów takiej linii już posiadamy (wynik dofinansowania z projektu POiG). Brakuje nam jedynie separatora magnetycznego (z przystawką do separacji substancji ferromagnetycznych na podstawie różnic własności magnetycznych). Dzięki posiadaniu kompletnej linii separacyjnej możliwe będzie kompleksowe i pełne rozdzielenie faz składających się na badaną substancję. Działania takie stosowane są w wielu badaniach i stanowią rutynowe (chociaż od jego jakości zależy wynik i jakość dalszych, bardziej zaawansowanych analiz).

Wyposażenie pracowni:
- Separator magnetyczny
- Zestaw urządzeń do separacji minerałów i frakcji ziarnowych
- Regały stalowe z półkami o dużej nośności

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Wróć Do góry