Projekt RPO - Modernizacja i wyposażenie laboratoriów Wydziału Geologii UW do prowadzenia istotnych dla Mazowsza prac badawczo-rozwojowych w zakresie geoinżynierii środowiska – Etap I

Cel ogólny projektu jest komplementarny z celem głównym Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego.
Celem głównym tego Priorytetu jest poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Realizacja projektu umożliwi prowadzenie prac badawczych w zakresie geoinżynierii środowiska, obejmujących m.in. oceny zachowań czy polepszanie właściwości podłoża gruntowego, co pozwoli na wypracowanie rozwiązań, które bezpośrednio będzie można przenieść do sfery gospodarczej. Wzmocniony infrastrukturalnie Wydział Geologii będzie mieć istotny wkład w proces wzmacniania roli nauki i badań w kreowaniu nowoczesnego wizerunku województwa mazowieckiego i stolicy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I "Tworzenie Warunków dla Rozwoju Potencjalu Innowacyjnego i Przedsiębiorczości na Mazowszu" , Działania "1.1." Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Nr projektu: RPMA.01.01.00-14-011/10
Okres realizacji: 2010 - 2013
Budżet: 3 818 031,15 PLN
EFRR: 3 242 655,95 PLN

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Wróć Do góry