PROJEKTY BADAWCZE

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

W Instytucie Geologii Podstawowej realizowane są bardzo ciekawe projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, prowadzone pod kierownictwem pracowników naukowych oraz doktorantów:

PROJEKTY W TRAKCIE TRWANIA
Tytuł projektu Kierownik projektu
Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych - geomorfologia, petrologia i geochemia 01.02.2013 - 31.01.2017
Dr hab. Maciej Bąbel, prof. UW
Późnokredowe otwornice o ornamentacji skorupki typu „pore-mounded”: tryb życia i znaczenie ponadregionalnych korelacji 01.04.2014 - 30.06.2018
Dr Zofia Dubicka
Rekonstrukcja zmian klimatu w dorzeczu Nilu w holocenie i ich wpływ na rozwój cywilizacji starożytnego Egiptu 05.03.2013 - 04.12.2016
Prof. dr hab. Leszek Marks
Zastosowanie dynamicznego modelowania GIS w rekonstrukcji ewolucji wysoczyzn w Polsce Środkowej w świetle analizy multidyscyplinarnej 15.07.2015 - 14.07.2018
Prof. dr hab. Leszek Marks
Rewizja trylobitów z rodziny Paradoxididae Hawle et Corda, 1847 z obszaru Gór Świętokrzyskich (Polska) na tle globalnej stratygrafii i biogeografii oddziału 3 kambru 20.02.2015 - 19.02.2017
Mgr Jakub Nowicki (doktorant)
Transformacja peryglacjalna rzeźby i osadów północnego Podlasia w młodszym plejstocenie 01.04.2014 - 31.03.2017
Dr hab. Barbara Woronko
Fotosynteza koralowców paleozoicznych – ekologiczne podstawy powstawania raf 28.03.2014 - 27.11.2017
Dr Mikołaj Zapalski
PROJEKTY ZAKOŃCZONE
Tytuł projektu Kierownik projektu
Rola uskokowania przesuwczego podczas inwersji południowo – zachodniej części świętokrzyskiego odcinka basenu polskiego 20.08.2012 - 19.08.2016
Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW
Geochemiczny, petrofizyczny i mineralogiczny zapis zmian paleośrodowiska w czasie zdarzenia Lau (Sylur) na szelfie Baltiki w Polsce i na Ukrainie 01.02.2013 - 31.07.2016
Dr Wojciech Kozłowski
Aktywność tektoniczna płaszczowiny skolskiej na podstawie analizy zmian w jej pionowym przekroju oraz migracji depocentrów sedymentacji osadów neogeńskich, rejon Rzeszów-Strzyżów (Karpaty Zewnętrzne) 17.03.2013 - 16.07.2016
Mgr Joanna Uroda
(doktorantka)
Analiza przestrzenna wybranych form depozycyjnych centralnej Polski, w opraciu o badania sedymentologiczne i georadarowe Mgr Anna Lejzerowicz (doktorantka)
Klimat Tatr Polskich podczas maksimum ostatniego zlodowacenia i późnego glacjału  Dr Michał Makos
Geochemiczny zapis wahań klimatyczno – środowiskowych interglacjału mazowieckiego w muszlach ślimaka Viviparus diluvianus (Kunth) ze wschodniej Polski
Dr Marcin Szymanek
Rozwój facjalny regionu kieleckiego Gór Świętokrzyskich we wczesnym etapie transgresji dewońskiej (pogranicze emsu i eiflu) Mgr Krystian Wójcik (doktorant)
Sedymentologiczno – tektoniczna ewolucja basenu Orawsko – Nowotarskiego i jej relacja do neogeńskiej ewolucji Karpat Wewnętrznych  Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW

Projekty wewnętrzne IGP przyznane w 2017 roku finansowane ze środków statutowych

 

Projekty indywidualne
Tytuł projektu Kierownik projektu
Żyły neptuniczne i inne przejawy tektoniki syndepozycyjnej w dolnej jurze wierchowej Tatr Dr hab. Piotr Łuczyński
Liliowce bezłodygowe oksfordu Polski Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW
Analiza obszarów źródłowych skał klastycznych z basenów sedymentacyjnych związanych ze strefą uskokową Cao Bang – Tien Yen (neogen, północny Wietnam) Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
Tafonomia i paleoekologia najstarszego zespołu biotycznego kambru Gór Świętokrzyskich Dr hab. Anna Żylińska

Warunki rozliczenia projektu:
(rozliczenie projektu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o projekty wewnętrzne w kolejnych latach)

 1. Wygłoszenie referatu prezentującego wyniki projektu przyznanego w 2017 r. na Sesji Naukowej IGP – początek grudnia 2018 r.
 2. oraz (jeden z warunków):
  - Artykuł opublikowany lub przyjęty do druku (potwierdzenie z redakcji) w czasopiśmie z ministerialnej listy punktowej A (publikacje na tzw. „liście filadelfijskiej”, w publikacji musi być podane źródło finansowania) lub
  - Potwierdzenie złożenia wniosku grantowego do NCN lub innej instytucji finansującej badania naukowe.
Projekty wewnętrzne IGP przyznane w 2016 roku finansowane ze środków statutowych

 

Projekty indywidualne
Tytuł projektu Kierownik projektu
Inwazyjne cysty słodkowodnychbruzdnic w osadach jeziornych na Pojezierzu Iławskim Dr hab. Krzysztof Bińka
Rekiny dolnokarbońskie z okolic Krakowa Prof. dr hab. Michał Ginter
Porównanie zapisu minerałów ciężkich oraz stopnia piaszczystości osadów "środkowego" kampanu w profilu Wisły oraz w krawędziowej części Roztocza Dr Zbigniew Remin
Rozwój zbiorników wodnych okolic Bellsundu (Spitsbergen) w świetle analizy faunistycznej Dr Marcin Szymanek
Charakterystyka facjalna, stratygrafia i pozycja biogeograficzna niższej kredy górnej (turon-koniak) basenu Babadag, SE Rumunia Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
Projekt zespołowy 
Tytuł projektu Kierownik projektu
Analiza stratygraficzna, ekologiczna i facjalna górnojurajskich platform węglanowych w strefie przejściowej pomiędzy obrzeżeniem Gór Świętokrzyskich a podłożem zapadliska przedkarpackiego Dr hab. Marcin Barski - kierownik projektu
Dr Marcin Górka, dr Małgorzata Kozłowska - wykonawcy

Warunki rozliczenia projektu:
(rozliczenie projektu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o projekty wewnętrzne w kolejnych latach)

 1. Wygłoszenie referatu prezentującego wyniki projektu przyznanego w 2016 r. na Sesji Naukowej IGP – początek grudnia 2017 r.
 2. oraz (jeden z warunków):
  - Artykuł opublikowany lub przyjęty do druku (potwierdzenie z redakcji) w czasopiśmie z ministerialnej listy punktowej A (publikacje na tzw. „liście filadelfijskiej”, w publikacji musi być podane źródło finansowania) lub
  - Potwierdzenie złożenia wniosku grantowego do NCN lub innej instytucji finansującej badania naukowe.
Projekty wewnętrzne IGP przyznane w 2015 roku finansowane ze środków statutowych

 

Projekty indywidualne
Tytuł projektu Kierownik projektu
Paleobiogeografia wybranych przedstawicieli ryb promieniopłetwych z podrzędu Scombroidei w oligocenie Paratetydy Dr Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk
Ramienionogi z rodziny Thecidellinidae z jury Polski Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW
Zintegrowana stratygrafia górnego kampanu i najniższego mastrychtu profilu środkowej Wisły Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
Zapis cykli glacjał-interglacjał w osadach powierzchniowych Niziny Podlaskiej Dr hab. Barbara Woronko

Warunki rozliczenia projektu:
(rozliczenie projektu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o projekty wewnętrzne w kolejnych latach)

 1. Wygłoszenie referatu prezentującego wyniki projektu przyznanego w 2015 r. na Sesji Naukowej IGP – początek grudnia 2016 r.
 2. oraz (jeden z warunków):
  - Artykuł opublikowany lub przyjęty do druku (potwierdzenie z redakcji) w czasopiśmie z ministerialnej listy punktowej A (publikacje na tzw. „liście filadelfijskiej”, w publikacji musi być podane źródło finansowania) lub
  - Potwierdzenie złożenia wniosku grantowego do NCN lub innej instytucji finansującej badania naukowe.
Wróć Do góry