Studia III stopnia - Studia doktoranckie

Nazwa jednostki: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Obszar wiedzy: obszar nauk przyrodniczych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk o Ziemi
Dyscyplina naukowa: geologia
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii
Czas trwania studiów: 4 lata
Forma studiów: stacjonarne

Terminy seminariów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017

Terminy seminariów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017:

semestr zimowy: 
02 grudnia 2016 r. 
13 stycznia 2017 r.
20 stycznia 2017 r.

semestr letni: 
03 marca 2017 r.
10 marca 2017 r.
17 marca 2017 r.
31 marca 2017 r.
07 kwietnia 2017 r.
21 kwietnia 2017 r. 
12 maja 2017 r.
19 maja 2017 r.
02 czerwca 2017 r.
09 czerwca 2017 r.

 

Forma i czas trwania studiów doktoranckich do roku 2016/2017

4 letnie studia III stopnia (doktoranckie) prowadzone są w systemie stacjonarnym.

Studia doktoranckie na Wydziale Geologii rozpoczynają się 25 listopada.
Przyjęty termin rozpoczynania studiów doktoranckich umożliwia zaplanowanie 4 okresów wiosenno-letnich, optymalnych dla prowadzenia badań i prac rozwojowych, istotnych dla specyfiki studiów geologicznych.

Program i harmonogram studiów doktoranckich obejmujący przedmioty i grupy zadań, liczbę godzin oraz punktację ECTS prezentuje tab. 1.

Organizacja studiów doktoranckich na Wydziale Geologii uwzględnia dwa terminarze: 
A - Podział na kolejne lata studiów obejmujące okresy od 25 listopada do 24 listopada następnego roku,
B - Organizację roku akademickiego od 1 października do 30 września, z podziałem na semestry: zimowy i letni 
       wg szczegółowych terminów przyjmowanych każdego roku w Uniwersytecie Warszawskim.

Według terminarza A:

 • określane są kolejne lata studiów doktoranckich na Wydziale Geologii UW,
 • następuje rejestracja na kolejne lata studiów doktoranckich,
 • przyznawane są stypendia doktoranckie,
 • następuje złożenie sprawozdania i zaliczenie IV roku studiów (wg stanu na 30 listopada),
 • wyznacza się zgodny z planem studiów termin złożenia rozprawy doktorskiej na IV roku studiów (24 listopada).

Według terminarza B:

 • odbywane są wykłady, ćwiczenia, laboratoria specjalistyczne i seminaria, w których uczestniczą doktoranci,
 • odbywane są praktyki zawodowe,
 • określa się tryb zaliczeń semestrów oraz sprawozdań rocznych z przebiegu studiów doktoranckich (wg stanu na 30 września w odniesieniu do I, II i III roku studiów).
Forma i czas trwania studiów doktoranckich od roku 2017/2018

4 letnie studia III stopnia (doktoranckie) prowadzone są w systemie stacjonarnym.

Studia doktoranckie na Wydziale Geologii rozpoczynają się 1 października.

Program i harmonogram studiów doktoranckich obejmujący przedmioty i grupy zadań, liczbę godzin oraz punktację ECTS prezentuje tab. 1.

Od roku akademickiego 2017/2018, studia doktoranckie na Wydziale Geologii zorganizowane są zgodnie z organizacją roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, od 1 października do 30 września, z podziałem na semestr zimowy i letni.

W tym trybie:

 • określane są kolejne lata studiów doktoranckich na Wydziale Geologii UW,
 • następuje rejestracja na kolejne lata studiów doktoranckich,
 • przyznawane są stypendia doktoranckie,
 • odbywane są wykłady, ćwiczenia, laboratoria specjalistyczne i seminaria, w których uczestniczą doktoranci,
 • odbywane są praktyki zawodowe,
 • określa się tryb zaliczeń semestrów oraz sprawozdań rocznych z przebiegu studiów doktoranckich (wg stanu na 30 września) w odniesieniu do I, II i III roku studiów).
 • wyznacza się zgodny z planem studiów termin złożenia rozprawy doktorskiej na IV roku studiów (30 września).

 

Opis procesu kształcenia

Doktoranci obowiązani są do realizacji:
•  zadań wynikających z programu studiów doktoranckich,
•  badań naukowych mających na celu przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej.

Służą temu m.in.:
•  konsultacje z opiekunem/promotorem oraz zespołem Zakładu/Katedry/Instytutu,
•  seminaria zakładowe, instytutowe/katedralne,
•  ogólnowydziałowe seminaria doktoranckie,
•  praktyka zdobywana w toku prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach I i/lub II stopnia.

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH OBEJMUJE:

Zajęcia obowiązkowe
(o jednolitym programie dla wszystkich doktorantów Wydziału):

1. Ogólnowydziałowe seminaria doktoranckie. W seminariach uczestniczą doktoranci wszystkich lat studiów. Każdy doktorant przygotowuje w toku studiów 2 referaty seminaryjne:

• Pierwszy – poświęcony przeglądowi podejmowanej problematyki naukowej. Studenci przedstawiają temat badań uzasadniając jego podjęcie oraz wskazują jego znaczenia dla nauki. Omawiają dostępną literaturę oraz prezentują program badawczy, metodykę badań, a także przedstawiają wyniki wstępnych badań terenowych i laboratoryjnych - referat ten wygłaszają doktoranci kończący I i rozpoczynający II rok studiów.

• Drugi – prezentujący wyniki badań, modele badanych procesów oraz tezy przygotowywanej rozprawy doktorskiej; referat ten wygłaszają doktoranci IV roku studiów (semestr letni). Celem seminarium jest rozwinięcie umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych, doboru metod badawczych oraz analizy i syntezy wyników, a także ich interpretacji. W trakcie seminarium doktoranci prezentują własne problemy badawcze oraz uczestniczą w dyskusji nad przedstawianymi tematami naukowymi.
Po wystąpieniu, przedstawiane przez referujących doktorantów problemy badawcze są analizowane w trakcie dyskusji.

2. Serię wykładów monograficznych poświęconych programowaniu i metodologii badań w naukach geologicznych. W ich trakcie przedstawiane są podstawowe pojęcia naukoznawcze i ich odniesienie do geologii. Wskazywane są sposoby formułowania tematów prac doktorskich, identyfikowania problemów badawczych oraz zasady wnioskowania. Omawiany jest rozległy zakres zainteresowania geologii  oraz wskazywana metodyka badań i stosowane w geologii różnorodne procedury badawcze. Przedstawiane są także sposoby pozyskiwania funduszy na cele badawcze, zasady wymiany informacji naukowej oraz zasady publikacji naukowych. Planowane jest 15 godzin wykładów prowadzonych przez zaproszonych specjalistów.

3. Kurs „Dydaktyka szkoły wyższej” dla studiów doktoranckich w wymiarze 15 godzin prowadzonych przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia powinny być zaliczone nie później niż na drugim roku studiów.

Zajęcia fakultatywne
(o wybranych programach tematycznych):

4. Zajęcia z przedmiotów ogólnych, które mogą być prowadzone w formie kształcenia na odległość za pośrednictwem internetu, adresowane m.in. dla studiów doktoranckich UW w minimalnym wymiarze 45 godzin. Przedmioty wybierane są przez doktoranta z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz istniejących możliwości rejestracyjnych. Wybór ten powinien być zaakceptowany przez opiekuna naukowego. Zajęcia z przedmiotów ogólnych powinny być zaliczone na pierwszym i/lub drugim roku studiów.

5. Wykłady, ćwiczenia i laboratoria specjalistyczne, których szczegółowy plan ustalany jest przez opiekuna naukowego przy uwzględnieniu propozycji doktoranta.

Zajęcia specjalistyczne:
• realizowane są w wymiarze minimum 105 godzin w toku całych studiów, począwszy od I roku;
• mogą być prowadzone zarówno w ramach Uniwersytetu Warszawskiego jak i w innych jednostkach szkolnictwa wyższego, w placówkach naukowo-badawczych krajowych oraz zagranicznych, a także w ramach tematycznych szkoleń, konferencji, kursów specjalistycznych i innych form kształcenia zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji programu badań naukowych doktoranta.

Wyżej wymienione zajęcia powinny być związane z metodami wykorzystywanymi w dyscyplinie naukowej odbywanych studiów doktoranckich i umożliwiać właściwe przygotowanie do realizacji zadań wynikających z programu badawczego doktoranta.
Opanowanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie realizacji tych zajęć powinno być potwierdzone wynikiem egzaminu lub zaliczeniem na ocenę przez prowadzącego zajęcia, a w wyjątkowych przypadkach prze opiekuna naukowego/promotora.

6. Konsultacje z opiekunem naukowym/promotorem oraz udział w zebraniach naukowych i seminarich w macierzystych zakładach (katedrze) oraz instytutach.
Plan aktywności naukowej w tej grupie zadań ustala opiekun naukowy/promotor w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki podstawowej.

Praktyki zawodowe
(w formie współprowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni):

7. Zajęcia dydaktyczne stanowią istotny element w procesie nabywania kompetencji właściwych dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora. Przyjmuje się, że w warunkach studiów doktoranckich na Wydziale Geologii powinny być one odbywane w formie współudziału doktoranta w prowadzeniu zajęć pod kierunkiem osoby o odpowiednim doświadczeniu - w celu nabycia umiejętności dydaktycznych. Ta forma przewidziana w wymiarze 15 godzin rocznie (razem 60 godzin).

Przewód i rozprawa doktorska:

8. Przygotowanie do egzaminów. W trakcie studiów doktorant powinien przygotować się i zdać następujące egzaminy:
• z języka obcego (najpóźniej w semestrze letnim III roku studiów);
• z dyscypliny dodatkowej (np. z filozofii, ekonomii lub innych nauk humanistyczno-społecznych) (najpóźniej w semestrze zimowym IV roku studiów);
• zakres i termin egzaminu kierunkowego ustala komisja do spraw przeprowadzenia przewodu doktorskiego po złożeniu pracy przez doktoranta.

9. Indywidualna praca naukowa, prowadzona jest pod kierunkiem opiekuna naukowego/promotora. Jej celem jest przeprowadzenie studiów, analiz i badań związanych z realizacją tematu pracy oraz opracowanie i zredagowanie dysertacji doktorskiej. Zadanie to powinno być tak rozplanowane w toku całych studiów, aby ukończona rozprawa mogła być złożona przed upływem 4 lat od rozpoczęcia studiów doktoranckich.

10. Przygotowanie przez doktoranta w czasie trwania studiów III stopnia co najmniej jednej publikacji naukowej, przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

11. Otwarcie przewodu doktorskiego poprzedzone powinno być seminarium zakładowym (katedralnym) lub/i instytutowym, na którym doktorant przedstawia stan zaawansowania prac badawczych oraz program dalszych badań, spis treści i tytuł dysertacji.
Zaleca się, otwarcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora przed zakończeniem II lub w trakcie III roku studiów doktoranckich.

OKREŚLENIE SZCZEGÓŁOWEGO ZINDYWIDUALIZOWANEGO PLANU STUDIÓW DOKTORANTA

Pierwsze dwa miesiące studiów doktoranckich (październik i listopad) semestru zimowego przeznaczone są na:

1. organizację warsztatu badawczego,

2. przygotowanie w uzgodnieniu z opiekunem naukowym "Indywidualnego harmonogramu realizacji zadań objętych programem studiów doktoranckich". W harmonogramie podany ma być zakres rzeczowy i terminy realizacji następujących planowanych zadań:
• kursy z przedmiotów ogólnych, (internetowych lub innych) oraz "Dydaktyki szkoły wyższej",
• wykłady, ćwiczenia i laboratoria specjalistyczne, na jakie będzie uczęszczał doktorant wraz z podaniem jednostek naukowych, w jakich prowadzone są zajęcia,
• zajęcia dydaktyczne (w tym nazwy przedmiotów formy odbywania praktyk: współudział lub samodzielnie prowadzone zajęcia, obciążenia semestralne), 
• przygotowanie i terminy zdawania egzaminów doktorskich,
• tematyka i plan badań naukowych,
• inne planowane formy realizacji programu naukowego: (staże krajowe i zagraniczne, konferencje, seminaria specjalistyczne, itp.).

Indywidualny harmonogram wraz z akceptacją opiekuna naukowego powinien być sporządzony do dnia 15 grudnia w I roku studiów.
Zmiany w stosunku do zaplanowanego harmonogramu powinny być zgłaszane oraz uzasadniane w rocznych sprawozdaniach z przebiegu studiów doktoranckich.

Doktoranci prowadzą samodzielnie zajęcia dydaktyczne na II, III i IV roku studiów w wymiarze 60 h rocznie. Nadzór nad przygotowaniem zajęć przez doktoranta prowadzi kierownik zakładu. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Efektem kształcenia na studiach III stopnia jest nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia badań naukowych, w szczególności w ramach wybranej specjalności nauk geologicznych. Efekty te uzyskuje się poprzez zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: 

WIEDZA:
♦ znajomość filozoficznych podstaw prowadzenia prac naukowych i ekonomicznych, uwarunkowań funkcjonowania nauki w innowacyjnym nowoczesnym społeczeństwie i gospodarce,
♦ 
wiedza obejmująca ogólną znajomość problematyki naukowej w obszarze nauk przyrodniczych,
♦ znajomość powiązań badawczych i metodycznych w dziedzinie nauk o Ziemi oraz w dyscyplinie nauk geologicznych,
♦ znajomość problemów, trendów i kierunków rozwojowych wybranej specjalności naukowej, 
♦ znajomości metod badań terenowych/laboratoryjnych/modelowych w wybranej specjalności nauk geologicznych,
♦ znajomość problemów, trendów i kierunków rozwojowych wybranej specjalności naukowej, 
♦ znajomość międzynarodowej terminologii naukowej oraz posługiwania się językami obcymi na poziomie umożliwiającym prawidłową komunikację i przepływ informacji naukowej oraz kontakty zagraniczne,
♦ znajomości analitycznych metod wizualizacji z uwzględnieniem aspektów przestrzennych kluczowych dla zagadnień geologicznych,
♦ znajomość innowacyjnych metod nauczania,
♦ wiedza nt. sposobów sprawdzania wyników nauczania, 
♦ znajomości metod walidacji osiągnięć i kryteriów oceny wiarygodności rezultatów badań i analiz, 

♦ znajomość procesów zachodzących w środowisku na różnych poziomach organizacji przyrody,
♦ wiedza nt. metod edycji wyników prac naukowych,

♦ znajomość zasad publikowania wyników studiów, badań i analiz naukowych.

UMIEJĘTNOŚCI:
♦ formułowania problemu i tez badawczych w nawiązaniu do przeprowadzonych analiz i studiów tematycznych,
♦ planowania i prowadzenia badań naukowych w tym: zaplanowania i zrealizowania programu badań terenowych/laboratoryjnych/modelowych podporządkowanych realizacji tematu i weryfikacji przyjętych tez badawczych,
♦ gromadzenia, opracowania materiału badawczego, tworzenia i zarządzania uzyskiwanymi zbiorami danych,
♦ oceny wiarygodności rezultatów badań i analiz poprzez dobór odpowiednich kryteriów weryfikacji i walidacji,
♦ analizowania wyników obserwacji i doświadczeń z uwzględnieniem nowoczesnych metod modelowania,
♦ syntetyzowania uzyskanych wyników w formach przyjętych w rozprawach naukowych, 
♦ prowadzenia współpracy naukowej, 
♦ przekazywania wiedzy, 
♦ prezentowania efektów uzyskanych wyników badań i analiz,
♦ prowadzenia studiów i opracowywania projektów (w zależności od potrzeb). 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
♦ nabywanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnej komunikacji niezbędnej we współpracy naukowej oraz prezentacji stosowanych metod i uzyskiwanych rezultatów badawczych,
♦ przekazywanie wiedzy na poziomie akademickim,
♦ umiejętność odpowiedniego określenia gradacji problemów służących realizacji określonego zadania, 
♦ umiejętność weryfikowania i respektowania zdania innych członków zespołu, szczególnie podwładnych.

Kontakt

Kierownik studiów doktoranckich:
Dr hab. Anna Żylińska
Nr pokoju: 1079
Tel.: (+48 22) 55 40 448
E-mail: Anna.Zylinska@uw.edu.pl 

Sprawy doktorantów: Izabella Zielińska
Tel.: (+48 22) 55 40 011; Fax: (+48 22) 55 40 001;
Nr pokoju: P003;
E-mail: i.zielinska@uw.edu.pl

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego na Uniwersytecie Warszawskim

Program studiów
Akty prawne
Stypendia doktoranckie

Stypendia przyznawane są w ramach aktualnie obowiązujących przepisów od drugiego roku studiów. Stypendium może być przyznane, po złożeniu podania przez doktoranta, który do 30 września zaliczył wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów oraz wykazał się odpowiednim zaawansowaniem w pracy badawczej zgodnie z przyjętym przez opiekuna naukowego harmonogramem zadań.

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego reguluje Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim   http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na Uniwersytecie Warszawskim

Doktoranci mogą się ubiegać o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Zasady ich przyznawania zawarte są w Regulaminie trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Stypendium socjalne

Doktoranci mogą ubiegać się o stypendium socjalne.
Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/

Pliki do pobrania
Rekrutacja na studia doktoranckie
Wróć Do góry