Zakład Geologii Inżynierskiej

Labotatorium Zakładu Geologii Inżynierskiej (LabZGI)

Kierownik:
Dr hab. Paweł Dobak
, Prof. UW
Tel. (+48 22) 55 40 514, e-mail: P.Dobak@uw.edu.pl, pok. 1110

Pracownicy Zakładu Geologii Inżynierskiej

Nauczyciele akademiccy:
Dr Anna Bąkowska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 536, pok. P100
Dr Ireneusz Gawriuczenkow (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 543, pok. P088
Dr Dorota Izdebska-Mucha (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 546, pok. P082
Dr inż. Kamil Kiełbasiński (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 525, pok. P098
Dr Tomasz Szczepański (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 513, pok. P086
Dr Emilia Wójcik (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 501, pok. P087
Dr Piotr Zawrzykraj (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 559 , pok. P101
Mgr Waldemar Granacki (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 525, pok. P098

Emerytowany Prof. dr hab. Ryszard Kaczyński (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 502, pok. P113

Pracownik:
Anna Tworek (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 561, pok. P097

Doktoranci:
Mgr Tomasz Białobrzeski (e-mail), pok. P085
Mgr Katarzyna Gendek (e-mail), pok. P085
Mgr Łukasz Kaczmarek (e-mail), pok. P085
Mgr Krzysztof Nielepkowicz (e-mail), pok. P085
Mgr Piotr Stajszczak (e-mail), pok. P085

Problematyka badawcza
Problematyka badawcza:
Główna tematyka badawcza Zakładu pt. "Geologiczno-inżynierska ocena stanu środowiska geologicznego i prognoza jego zmian" koncentruje się głównie na ustaleniu współzależności między podłożem gruntowym a obiektem inżynierskim w różnych fazach planowania, projektowania i realizacji inwestycji.
Problematykę badawczą można ująć w 3 grupy tematyczne:
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Zachowanie się gruntów naturalnych i sztucznych (głównie odpadów poprodukcyjnych) w warunkach statycznych i dynamicznych obciążeń;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif prognoza właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów na podstawie badań ich struktury, prognozowanie ilościowych zmian środowiska geologicznego w zagadnieniach stateczności zboczy, sufozji, upłynnienia, długotrwałej filtracji, sedymentacji w dolinach rzecznych, składowania odpadów antropogenicznych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif teoretyczne podstawy dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, metodyka (kryteria) rejonizacji warunków geologiczno-inżynierskich z wykorzystaniem technik informatycznych.
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Badania gruntów pod kątem oceny ich właściwości fizycznych, fizykochemicznych i mikrostrukturalnych wraz z analizą zmienności regionalnego rozmieszczenia dla potrzeb planów inwestycyjnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif badania właściwości ekspansywnych bentonitów i iłów jako potencjalnych izolacyjnych barier geologicznych, wpływ związków ropopochodnych na te właściwości;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif badania osiadania zapadowego lessów na tle ich mikrostruktur i cech litologicznych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif badania gruntów słabonośnych dla opracowania inżyniersko-geologicznej oceny stanu środowiska i prognozy jego zmian, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów organicznych.
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Zachowanie się gruntów naturalnych i sztucznych (głównie odpadów poprodukcyjnych) w warunkach statycznych i dynamicznych obciążeń;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif prognoza właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów na podstawie badań ich struktury, prognozowanie ilościowych zmian środowiska geologicznego w zagadnieniach stateczności zboczy, sufozji, upłynnienia, długotrwałej filtracji, sedymentacji w dolinach rzecznych, składowania odpadów antropogenicznych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif teoretyczne podstawy dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, metodyka (kryteria) rejonizacji warunków geologiczno-inżynierskich z wykorzystaniem technik informatycznych.
Stanowiska badawcze
Stanowiska badawcze do:
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif ilościowych badań mikrostrukturalnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif statycznych i dynamicznych badań gruntów;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif badania ciśnienia ssania i filtracji wody w gruntach spoistych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif badania właściwości sprężystych gruntów w zakresie małych odkształceń;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif geologiczno-inżynierskich polowych badań gruntów.
Sprzęt i aparatura do badań laboratoryjnych i polowych
Sprzęt i aparatura do badań laboratoryjnych i polowych:
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif konsolidometry, aparaty skrzynkowe i trójosiowego ściskania w zakresie wysokich statycznych i dynamicznych obciążeń, przyrząd do określania wskaźnika CBR;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif przyrządy dla ustalenia parametrów geotechnicznych w warunkach in situ: sonda statyczna CPT, sonda dynamiczna SL, ITB-ZW, dylatometr Marchettiego, sonda obrotowa PSO, urządzenie BAT do pomiaru ciśnienia porowego;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif aparatura do badań sztywności gruntu w warunkach in-situ metodami sejsmiki powierzchniowej (SASW, CSWS);
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif przyrządy do pomiaru ciśnienia ssania gruntu: psychrometr firmy Wescor (USA), sakedometr, tensjometr, bibuła filtracyjna;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif próbniki cienkościenne typu NENZI;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif lekkie zestawy ręczne i mechaniczne do wierceń geologiczno-inżynierskich;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif odbiornik satelitarny GPS do określania współrzędnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif konsolidometr Bardona-Rowe'a;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Skaningowy Mikroskop Elektronowy SEM;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif Aparat do określania termicznej analizy różnicowej.
Propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich

Propozycje tematów prac licencjackich:

Propozycje tematów prac magisterskich:

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania:

Wróć Do góry