Zakład Hydrogeochemii i Dynamiki Wód Podziemnych

Kierownik:
Prof. dr hab. Ewa Krogulec
Tel. (+48 22) 55 40 526, e-mail: Ewa.Krogulec@uw.edu.pl, pok. P029

Pracownicy Zakładu Hydrogeochemii i Dynamiki Wód Podziemnych

Nauczyciele akademiccy:
Dr inż. hab. Dariusz Dobrzyński (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 522, pok. P035
Dr Katarzyna Sawicka (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 553, pok. P023
Dr Sebastian Zabłocki (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 548, pok. P033

Pracownicy:
Mgr Beata Kowalczyk (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 553, pok. P022
Magdalena Grzebalska-Mikołajków (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 562, pok. P031

Doktoranci:

Mgr Marcin Gołębiewski (e-mail),  pok. P021
Mgr Konrad Opęchowski (e-mail),  pok. P021
Mgr Danuta Zadrożna (e-mail),  pok. P021
Mgr Joanna Żaczek (e-mail),  pok. P062

Pracownia Hydrogeochemiczna:
Magdalena Grzebalska-Mikołajków (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 562, pok. P031

Problematyka badawcza
Problematyka badawcza:
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif ocena zagrożenia jakości i stanów wód podziemnych w warunkach regionalnych i lokalnych w różnych systemach hydrogeologicznych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif monitoring jakości i stanów wód podziemnych - koncepcja oraz wdrażanie systemów monitoringu w obszarach objętych ochroną prawną oraz w rejonach potencjalnie zagrożonych zmianami warunków hydrogeologicznych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif monitoring wybranych komponentów środowiska w rejonach poszukiwań lub eksploatacji kopalin;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif wpływ czynników geogenicznych i antropogenicznych na procesy geochemiczne w wodach podziemnych strefy aktywnej wymiany;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif procesy uruchamiania i migracji pierwiastków chemicznych (m.in. N, Al, Si, Sr, Fe, Mn) w wodach podziemnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif modelowanie geochemiczne i hydrodynamiczne wód podziemnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif kartografia hydrogeochemiczna i hydrogeologiczna;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia, oceny w obszarach objętych ochroną prawną, obszarach miejskich i zurbanizowanych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif rola ekosystemów zależnych od wód podziemnych w kształtowaniu jakości i stanów wód podziemnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif hydrodynamiczne i hydrochemiczne zjawiska związane z procesem zasilania wód podziemnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif zasoby wód podziemnych, optymalizacja ich wykorzystania.
Sprzęt i aparatura do badań laboratoryjnych i polowych
Sprzęt i aparatura do badań laboratoryjnych i polowych:
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif spektrofotometr DR-2000 (HACH, USA), kolorymetr DR-890 (HACH, USA), fotometr LF 205 (Slandi, Polska), jonometr Ion Analyzer 255 (Ciba-Corning, Szwajcaria), Tecator 1002 Distilling Unit, Kjeltec System (Tecator, Szwecja) - terenowe i/lub laboratoryjne analizy wód;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif terenowe mierniki elektrochemiczne: CX-742 (Elmetron, Polska), PW9424 (Philips, Wielka Brytania), LC-21 (Eijkelkamp, Holandia), tlenomierz (Hanna Instruments, Niemcy) - terenowe pomiary cech fizyczno-chemicznych wód (pH, Eh, PEW, T, O2) i stężenia składników przy użyciu elektrod jonoselektywnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif sonda KLL-Q MPS/6 (Seba-Hydrometrie, Niemcy), próbnik Liquid Sampler (Seba-Hydrometrie, Niemcy) - pomiary cech fizyczno-chemicznych i ciśnienia słupa wody oraz pobieranie próbek wód w otworach;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif sprzęt do: badań cech chemicznych gleb i zwietrzelin, sondowań gruntów, opróbowania wód strefy aeracji, pomiarów cech fizyczno-chemicznych wód bez kontaktu z atmosferą, filtracji wód.
Wróć Do góry