Zakład Hydrogeologii

Kierownik:
Prof. dr hab. Jerzy J. Małecki

Tel. (+48 22) 55 40 604, e-mail: Jerzy.Malecki@uw.edu.pl, pok. P063

Pracownicy Zakładu Hydrogeologii

Nauczyciele akademiccy:
Dr hab. Włodzimierz Humnicki (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 523, pok. P039
Dr hab. Dorota Porowska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 545, pok. P025
Dr Tomasz Gruszczyński (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 567, pok. P062
Dr Franciszek Knyszyński (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 524, pok. P037
Dr Marcin Stępień (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 563, pok. P051
Dr Marzena Szostakiewicz-Hołownia (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 573, pok. P030

Emerytowany pracownik naukowy Dr hab. Janusz Michalak (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 529, pok. P038

Pracownicy:
Lech Jabłoński (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 547, pok. P020
mgr Anna Wojdalska (e-mail), tel. - , pok. P049

Doktoranci:
Mgr Magdalena Gańko (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 508, pok. P027
Mgr Daniel Zaszewski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 503, pok. P047

Problematyka badawcza
Problematyka badawcza:
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif hydrodynamiczne i hydrochemiczne zjawiska związane z zasilaniem, przepływem i drenażem wód podziemnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif strategia ochrony ilości i jakości zasobów wód podziemnych w skali regionalnej - czwartorzęd na Niżu Polskim, niecka lubelsko-radomska, Tatry i Podhale, Pieniny, Sudety, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Drawieński Park Narodowy (Pojezierze Południowopomorskie);
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif modelowanie matematyczne regionalnych i lokalnych systemów hydrogeologicznych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif identyfikacja parametrów migracji substancji rozpuszczonych (w tym zanieczyszczeń) w wodach podziemnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif porządzanie modeli migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif teoretyczne i praktyczne aspekty geomatyki oraz zastosowania GIS i innych systemów informatycznych wykorzystywanych w przetwarzaniu informacji geoprzestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem hydrogeologii;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif optymalizacja wykorzystania zasobów wód podziemnych w strukturach hydrogeologicznych i regionach wodno - gospodarczych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif kartografia hydrogeologiczno – sozologiczna;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif monitoring wód podziemnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia w systemach szczelinowo-krasowych cechujących się zróżnicowanym reżimem hydrodynamicznym;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif laboratoryjne badania parametrów sorpcyjnych skał w aspekcie ilościowej oceny zjawiska opóźnienia;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif zastosowanie modelowania numerycznego w ilościowej ocenie denudacji chemicznej.
Aparatura badawcza
Aparatura badawcza:
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif przepuszczalnościomierz laboratoryjny (ICW) firmy Eijkelkamp do badania współczynnika filtracji równocześnie na 10 próbkach gruntu. Specjalistyczny sprzęt umożliwiający badania zarówno skał sypkich o dobrych parametrach filtracyjnych jak i długotrwałe badania skał słabo przepuszczalnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif permeametr kolumnowy UPK-99 do pomiarów współczynnika filtracji utworów sypkich;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif urządzenie SK-2000 do wyznaczania parametrów sorpcyjnych ośrodka porowatego w warunkach doświadczenia kolumnowego;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif wysokie kolumny (Kinga-Kozerskiego) do badania wybranych parametrów hydrogeologicznych skał (wodochłonność, filtracja, porowatość efektywna, odsączalność);
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif stanowisko sterowane komputerowo do badania parametrów hydrogeologicznych metodą Flow-Pump (współczynnik filtracji, porowatość efektywna, stała dyspersji);
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif sprzęt komputerowy z oprogramowaniem aplikacyjnym dla GIS; pakiet firmy ESRI ArcGIS 8.1.2 (Workstation i Desktop) dla MS Windows i Unixa: (ArcInfo, ArcEditor, ArcView, ArcMap); pakiet firmy Intergraph Geomedia Proffesional z MF Works, GIS Grass i inne;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif oprogramowanie do modelowania przepływu i transportu masy w wodach podziemnych firmy WHI – Visual Modflow (Modflow, Modpath, MT3D, RT3D);
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif urządzenie do monitorowania wód podziemnych i wodonośca BAT (pomiar współczynnika filtracji osadów słabo przepuszczalnych, pobór próbek wody w warunkach in situ);
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif podstawowy sprzęt do polowych i laboratoryjnych badań hydrogeologicznych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif zintegrowane oprogramowanie do analizy graficznej i numerycznej oraz modelowania chemizmu wód firmy Schlumberger (AquaChem).
Wróć Do góry