Zakład Tektoniki i Kartografii Geologicznej

Kierownik:
Dr hab. Andrzej Konon, Prof. UW
Tel. (+48 22) 55 40 432, e-mail: Andrzej.Konon@uw.edu.pl, pok. 1057

Pracownicy Zakładu Tektoniki i Kartografii Geologicznej

Nauczyciele akademiccy:
Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. UW (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 431, pok. 1055
Dr Agnieszka Kłopotowska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 471, pok. 1065
Dr Mirosław Ludwiniak (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 462, pok. 1052
Dr Wojciech Ozimkowski, doc. UW (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 437, pok. 1047 
Dr Barbara Rybak-Ostrowska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 463, pok. 1053 

Emerytowany Prof. dr hab. Leonard Mastella (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 408, pok. 1041

Asystenci:
Dr Joanna Uroda (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 438, pok. 1067
Dr Michał Wyglądała (e-mail)tel. (+48 22) 55 40 439, pok. 1069

Samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny:
Mgr Justyna Justyna-Grygo (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 472, pok. 1058

Doktoranci:
Mgr Anna Haluch (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 408, pok. 1041
Mgr Dorota Jania (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 408, pok. 1041
Mgr Emil Wójcik (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 443, pok. 1059

Problematyka badawcza

W Zakładzie Tektoniki i Kartografii Geologicznej prowadzone są prace badawcze z zakresu geologii strukturalnej, tektoniki, oraz kartografii geologicznej.

Tektonika zajmuje się analizą deformacji w skali regionalnej. Badania tektoniczne służą odtwarzaniu deformacji w obrębie większych jednostek tektonicznych, co powinno być punktem wyjścia również dla badań dotyczących płyt litosfery. Podstawą dla rozważań tektonicznych jest geologia strukturalna ograniczona w obszarze badań do pojedynczych lub zespołów odsłonięć.

Analiza deformacji prowadzona od obserwacji w pojedynczych odsłonięciach, poprzez wnioski tektoniczne na poziomie regionalnym, również w oparciu o badania geofizyczne, jest podstawą dla opracowania modeli tektonicznych powstania basenów sedymentacyjnych, co wiąże się na przykład z problematyką surowcową. Badania takie wymagają współpracy z innymi geologami zajmującymi się sedymentologią, stratygrafią, geofizyką, petrografią, geochemią oraz geomechaniką, co jest priorytetem w podejmowanych wspólnie przez pracowników naszego Zakładu projektach naukowych. Ponieważ jak wspomnieliśmy, to model tektoniczny jest efektem końcowym, w badaniach stosujemy techniki odtwarzania geometrii czy określania stopnia deformacji wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie firmy Schlumberger (Petrel, TechLog, Dynel 2D, 3D i Poly3D) oparte m.in. o analizę elementów skończonych czy brzegowych.

Podstawą wszelkich badań tektonicznych powinna być kartografia geologiczna w myśl stwierdzenia: "...chcesz wiedzieć - skartuj to", stąd w Zakładzie TiKG wykonywane są typowe mapy geologiczne w skali od 1:10 000, poprzez 1:25 000 do Szczegółowych Map Geologicznych Polski w skali 1:50 000, jak również mapy tektoniczne, gdzie głównym celem jest pokazanie struktur tektonicznych wraz z ich parametrami. Pracownicy Zakładu TiKG zajmują się również sporządzaniem różnego typu dokumentacji geologicznych, w tym na przykład map osuwisk czy też map będących podstawą opracowań planów zagospodarowania przestrzennego.

Badania kartograficzne to nie tylko badania powierzchniowe, ale również obejmujące głębsze partie skorupy ziemskiej i stanowiące podstawę kartografii wgłębnej, opierającej się głównie o analizę rdzeni wiertniczych i wyników badań geofizycznych, w tym sejsmicznych. Kartografia wgłębna poprzez sporządzanie między innymi map ścięcia poziomego wspomaga na przykład analizę ewolucji basenów sedymentacyjnych.

Dydaktyka
Wykłady:
1. Dokumentacja powierzchniowych ruchów masowych
2. Geologia strukturalna
3. Geotektonika
4. Kartografia geośrodowiskowa
5. Kartowanie geologiczne
6. Morfotektonika
7. Petrofizyka stref uskokowych
8. Tektonika Karpat wewnętrznych
9. Tektonika planet
10. Teledetekcja geologiczna

 

Ćwiczenia / praktika
1 Cyfrowe modele budowy geologicznej
2 Geologia strukturalna
3 Grafika komputerowa w dokumentacji geologicznej
4 Kartowanie geologiczne
5 Metody geofizyczne w tektonice
6 Morfotektonika
7 Petrotektonika
8 Praktikum z analizy strukturalnej
9 Praktikum z fotointerpretacji geologicznej

 

Seminaria / proseminaria
1 Seminarium licencjackie
2 Seminarium magisterskie
3 Wybrane zagadnienia z tektoniki Karpat i Gór Świętokrzyskich

 

Kursy terenowe
1 Kurs kartowania geologicznego
2 Kurs terenowy z geologii strukturalnej
Specjalność - TEKTONIKA I KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA
Do pobrania
Geologia strukturalna - wykłady
WYK1 WYK2 WYK3 WYK4 WYK5 WYK6 WYK7 WYK8 WYK9 WYK10 WYK11 WYK12 WYK13
Album drobnych struktur tektonicznych                                                                          
Przewodnik do ćwiczeń z geologii strukturalnej
[Wstęp]  [Deformacje ciągłe]  [Deformacje nieciągłe]  [Siatki]                                                                    
Kartowanie geologiczne - wykład
[Konspekt]
                                                                                               
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z kartowania geologicznego                                     
Kurs kartowania geologicznego - Instrukcja                                                                                               
Kurs kartowania geologicznego - FORMATKI
- Mapa geologiczna dokumentacyjna
- Mapa dokumentacyjna prac technicznych
- Objaśnienia do mapy geologicznej dokumentacyjnej, przekroju geologicznego, profilu litologiczno-stratygraficznego i schematu występowania utworów czwartorzędowych
- Przekrój geologiczny
- Profil litologiczno-stratygraficzny
- Schemat występowania utworów czwartorzędowych
- Karta punktu dokumentacyjnego- profil punktu dokumentacyjnego
- Karta punktu dokumentacyjnego
- Mapa geologiczna konturowa
Wróć Do góry