Zasady kwalifikacji na studia I stopnia

W roku akademickim 2016/2017 Wydział Geologii prowadzi rekrutację na następujących kierunkach:
I. Studia I stopnia: 

Limity miejsc według typu studiów:
Kierunek studiów GEOLOGIA GEOLOGIA STOSOWANA
Opis kierunku studiów studia licencjackie (stacjonarne) (3 lata)
zakończone dyplomem licencjata
studia inżynierskie (stacjonarne) (3,5 roku)
zakończone dyplomem inżyniera geologa
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej P (dla osób odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich) 80 116
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej na studia równoległe* 4 4
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej C (dla osób odbywających studia na innych zasadach niż obywatele polscy) 5 5
Przeniesienia 1 1
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 10

* dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Warszawskiego studiujących na innych kierunkach

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą 2005-2016

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą 2005-2016

Przedmiot punktowy

Język polski


P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka*

(matura 2005-2009,
brak wyniku = 0 pkt.)P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, biologia, chemia,
fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka*


P. rozszerzony x 1

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70%

* Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską (EB)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
Język L1*
P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka**


P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny


P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka**

P. rozszerzony x 1

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70%

* W przypadku braku języka polskiego; języki z kolumn 1 i 3 muszą być różne
** Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:
9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
Język A1 z grupy 1*
P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka**


P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny


P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka**

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70%

* W przypadku braku języka polskiego; języki z kolumn 1 i 3 muszą być różne
** Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:
7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Przedmiot punktowany

Język oryginalny matury

Przedmiot punktowany

Matematyka*

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka*

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70%

* Matematyka może być wskazana dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych) 

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:

  • Olimpiady Geograficznej,
  • Olimpiady Matematycznej,
  • Olimpiady Informatycznej,
  • Olimpiady Chemicznej,
  • Olimpiady Fizycznej,
  • Olimpiady Biologicznej;

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
  • laureaci krajowi Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej.
Terminarz rekrutacyjny 2016/2017
Terminarz rekrutacyjny dla kierunków GEOLOGIA i GEOLOGIA STOSOWANA
Termin internetowej rejestracji kandydatów (IRK) 06.06.2016 do 08.07.2016
Termin ogłoszenia wyników 15.07.2016
Termin składania dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów 18-20.07.2016 godz. 9-15
Wymagane dokumenty http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/
Wróć Do góry