Zasady kwalifikacji na studia I stopnia

W roku akademickim 2017/2018 Wydział Geologii prowadzi rekrutację na następujących kierunkach:
I. Studia I stopnia: 

Limity miejsc według typu studiów:
Kierunek studiów GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
GEOLOGIA STOSOWANA
Opis kierunku studiów studia licencjackie (stacjonarne) (3 lata)
zakończone dyplomem licencjata
studia inżynierskie (stacjonarne) (3,5 roku)
zakończone dyplomem inżyniera geologa
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej P (dla osób odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich) 55 95
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej na studia równoległe* 2 2
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej C (dla osób odbywających studia na innych zasadach niż obywatele polscy) 3 3
Przeniesienia 2 2
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 10

* dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Warszawskiego studiujących na innych kierunkach

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą 2005-2017

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą 2005-2017

Przedmiot wymagany

Język polski


P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka*

(matura 2005-2009,
brak wyniku = 0 pkt.)P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, biologia, chemia,
fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka*


P. rozszerzony x 1

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70%

* Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Kwalifikacja na zasadach ogólnych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską (EB)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
Język L1*
P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka**


P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny


P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka**

P. rozszerzony x 1

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70%

* W przypadku braku języka polskiego; języki z kolumn 1 i 3 muszą być różne
** Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
Język A1 z grupy 1*
P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka**


P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny


P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka**

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70%

* W przypadku braku języka polskiego; języki z kolumn 1 i 3 muszą być różne
** Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Przedmiot wymagany

Język oryginalny matury

Przedmiot punktowany

Matematyka*

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka*

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70%

* Matematyka może być wskazana dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych) 

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Kwalifikacja dla cudzoziemców na innych zasadach niż obywatele polscy

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych dla obywateli polskich.

Kandydaci przystępują do datkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego  wydany  przez  Państwową  Komisję  Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie  rejestracyjnym  oraz  o kontakt z  komisją  rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:

  • Olimpiady Geograficznej,
  • Olimpiady Matematycznej,
  • Olimpiady Informatycznej,
  • Olimpiady Chemicznej,
  • Olimpiady Fizycznej,
  • Olimpiady Biologicznej;

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
  • laureaci krajowi Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej.
Terminarz rekrutacyjny 2017/2018
Terminarz rekrutacyjny dla kierunków GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA i GEOLOGIA STOSOWANA
Termin internetowej rejestracji kandydatów (IRK) 05.06.2017 do 07.07.2017
Termin ogłoszenia wyników 19.07.2017
Termin składania dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów 20-21.07.2017, 24.07.2017 godz. 9-15
Wymagane dokumenty http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/
Wróć Do góry