Zasady kwalifikacji na studia II stopnia

W roku akademickim 2017/2018 Wydział Geologii prowadzi rekrutację na następujących kierunkach:
II. Studia II stopnia (dwuletnie magisterskie):

Limity miejsc według typu studiów:
Kierunek studiów GEOLOGIA GEOLOGIA STOSOWANA APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES
(NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU 
WĘGLOWODORÓW)
Opis kierunku studiów studia magisterskie (stacjonarne) (2 lata)
zakończone dyplomem magistra
studia magisterskie (stacjonarne) (2 roku)
zakończone dyplomem magistra
początek studiów od semestru letniego
anglojęzyczne studia magisterskie (stacjonarne) (2 lata)
zakończone dyplomem magistra
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej P (dla osób odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich) 30 (w tym: 25 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz 5 miejsc dla kandydatów zdających egzamin z geologii) 55 (w tym: 50 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz 5 miejsc dla kandydatów zdających egzamin z geologii) 8
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej na studia równoległe* 0 0 2
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej C (dla osób odbywających studia na innych zasadach niż obywatele polscy) 2 5 10
Przeniesienia 1 0 0
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 10 15

* dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Warszawskiego studiujących na innych kierunkach

Kierunek GEOLOGIA

Studia II stopnia (magisterskie) pt.: GEOLOGIA  (od roku akademickiego 2016/2017)

Na kierunku GEOLOGIA, kandydat w trakcie rekrutacji wybiera jedną spośród wymienionych specjalności:
      1. geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż
         specjalizacje: - geochemia, mineralogia i petrologia
                                - geologia złożowa i gospodarcza
      2. geologia klimatyczna
      3. stratygrafia i sedymentologia
         specjalizacje:stratygrafia i paleontologia
                                 analiza basenów sedymentacyjnych

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują (podczas rejestracji na studia) maksymalnie dwie specjalnosci (w pożądanej kolejności), których studiowaniem są najbardziej zainteresowani. 

W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.

W przypadku zbyt dużej liczby przyjętych na daną specjalność (większej niż 17 osób), o pierwszeństwie przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanycm na daną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.

Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA

Studia II stopnia (magisterskie) pt.: GEOLOGIA STOSOWANA  (od roku akademickiego 2014/2015)

Na kierunku GEOLOGIA STOSOWANA, kandydat w trakcie rekrutacji wybiera jedną spośród wymienionych specjalności:
      1. geologia inżynierska
      2. geologia środowiskowa
      3. gospodarka surowcami mineralnymi
         specjalizacje: - geomateriały mineralne
                                 - poszukiwanie i dokumentowanie złóż
      4. hydrogeologia
      5. tektonika i kartografia geologiczna

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują (podczas rejestracji na studia) maksymalnie dwie specjalnosci (w pożądanej kolejności), których studiowaniem są najbardziej zainteresowani. 

W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.

W przypadku zbyt dużej liczby przyjętych na daną specjalność (większej niż 17 osób), o pierwszeństwie przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanycm na daną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.

Od semestru zimowego w roku akademickim 2014/2015 Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego uruchomił nowy kierunek studiów magisterskich o nazwie GEOLOGIA STOSOWANA (GS)

Otwarcie nowego kierunku jest odpowiedzią na potrzeby związane z optymalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i kształtowaniem zagospodarowania przestrzennego. Program proponowanego kierunku odpowiada przyspieszonemu rozwojowi nowoczesnych metod badań. Istotną rolę odgrywa także umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych geologicznych niezbędnych w projektowaniu i realizacji zaawansowanych rozwiązań technicznych.

Nowy kierunek oferuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z przedmiotów specjalistycznych (patrz tabele ze specjalnościami) jak również praktycznych, m. in. kursy terenowe, staże i praktyki magisterskie odbywane w wybranych przez studentów instytucjach, przedsiębiorstwach geologicznych i biurach projektowo-konsultingowych. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców akademickich oraz zapraszanych do współpracy ekspertów i praktyków działających w obszarach geologii, gospodarki wodnej i budownictwa. Główny nacisk w studiach z zakresu GS położony jest na interdyscyplinarne i inżynierskie podejście do zagadnień geologicznych, środowiskowo-ekologicznych i ekonomicznych. Studenci mogą wybrać jedną z 5 specjalności z możliwością wprowadzenia zmian i opracowania indywidualnej ścieżki studiów. Studia GS podzielone są na tematyczne moduły pozwalające kształtować program poszczególnych specjalności zgodnie z postępem nauk geologicznych oraz z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Na kierunku GEOLOGIA STOSOWANA proponujemy następujące specjalności:
1. GEOLOGIA INŻYNIERSKA (badania i prognozy zachowania podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa i planowania przestrzennego)
2. HYDROGEOLOGIA (dokumentowanie, udostępnianie, ocena jakości oraz ochrona ilościowa i jakościowa wód podziemnych)
3. GEOLOGIA ŚRODOWISKOWA (ocena oddziaływania obiektów na środowisko geologiczne)
4. TEKTONIKA I KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA (kartograficzne odwzorowanie danych geologicznych i ocena procesów geodynamicznych)
5. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI (geologia złóż oraz geologiczne aspekty inżynierii surowców mineralnych) z 2 specjalizacjami: geomateriały mineralne, poszukiwanie i dokumentowanie złóż

O przyjęcie na studia z GS mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny uzyskany na uczelniach polskich lub za granicą. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych na studiach I stopnia (opcjonalnie z zakresu geologii, fizyki, geofizyki, chemii, matematyki oraz informatyki) lub na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

Na kierunku GEOLOGIA STOSOWANA Studenci uzyskują umiejętności rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, planowania i wykonywania prac dokumentacyjnych, realizacji zadań projektowo-badawczych, optymalizujących i wdrożeniowych. Są przygotowani do działań w zespołach, również o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Otrzymana wiedza i kompetencje stanowią podstawę do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych.

Absolwenci kierunku GEOLOGIA STOSOWANA są przygotowani do podjęcia pracy w specjalistycznych firmach z szeroko pojętej branży geologicznej, w biurach projektowych i konsultingowych, w administracji rządowej i samorządowej przy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie. Specjaliści po studiach z GEOLOGII STOSOWANEJ mogą również znaleźć pracę w branżach około geologicznych, np.: w budownictwie ogólnym, w przemyśle materiałów budowlanych, w przemyśle chemicznym, w górnictwie, w ochronie środowiska, w energetyce, w balneologii, w technologii geomateriałów i biotechnologii jak również w turystyce. Umiejętności nabywane w toku studiów GS pozwalają łączyć bardzo dobre przygotowanie do pracy w warunkach terenowych, w laboratorium i modelowaniu cyfrowym rozwiązań.

Program studiów GEOLOGII STOSOWANEJ został przygotowany w ramach współpracy z Technische Universität Bergakademie Freiberg, z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń partnera niemieckiego w realizacji tego typu studiów i współpracy z przemysłem.

Zasady rekrutacji i rejestracja kandydatów - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Moduły i wybrane przedmioty dla poszczególnych specjalności na kierunku: Geologia stosowana

 

Kierunek APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES (NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW)

Studia II stopnia (magisterskie) pt.: APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES 
                                                                (NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW)

Od semestru zimowego 2015 Wydział Geologii wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uruchamiają nowy kierunek studiów magisterskich o nazwie Applied Petroleum Geosciences (APG).

Wykłady i zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Studia przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia, głównie kierunków przyrodniczych. Absolwenci studiów APG mogą kierować swoją karierę zawodową w stronę rynku pracy specjalizującego się w poszukiwaniach i wydobyciu surowców energetycznych, głównie ropy i gazu, na całym świecie.

Nowy kierunek oferuje wiedzę teoretyczną i praktyczną, zarówno z przedmiotów ogólnych z geologii i chemii, jak i ciekawych przedmiotów specjalistycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców akademickich oraz ekspertów z przemysłu. Główny nacisk na studiach położony jest na interdyscyplinarne podejście do zagadnień geologicznych, chemicznych, fizycznych, środowiskowych i ekonomicznych. Ma to na celu pokazanie całego spektrum zagadnień złóż surowców energetycznych na świecie. APG umożliwi studentom zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem używanym w języku angielskim i pomoże w przyszłości swobodnie poruszać się w środowisku zawodowym. Jak wynika z doświadczeń, ugruntowana wiedza geologiczna naszych Absolwentów jest bardzo ceniona w międzynarodowych firmach poszukiwawczych i wydobywczych, jak również konsultingowych. Nasi Absolwenci znajdują zatrudnienie w koncernach przemysłu wydobywczego i energetycznego, np. PGNiG, KGHM, Shell, Exxon, BP w kraju i na świecie, co przekłada się na możliwości kariery i wysokich zarobków.

APG został przygotowany w ramach współpracy z partnerem niemieckim Technische Universität Bergakademie Freiberg korzystając z jego wieloletnich doświadczeń w realizacji tego typu studiów i współpracy z przemysłem.

Studiów Applied Petroleum Geosciences - studia płatne.

Szczegółowy program studiów Applied Petroleum Geosciences

 

 

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji na kierunek GEOLOGIA

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują (podczas rejestracji na studia) maksymalnie dwie specjalności (w pożądanej kolejności), których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.
W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność (większej niż 17 osób), o pierwszeństwie przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanym na wybraną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie: 
1. wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
lub 
2. na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. Kandydaci są przyjmowani na kierunek geologia, ponadto w momencie rejestracji w systemie IRK kandydat decyduje się na jedną z trzech specjalności. 

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów:
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem.

K=100(S-Smin)/(Smax-Smin),
gdzie:
Smax - jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, 
Smin - jest najniższą możliwą do zdobycia oceną (czyli 2), 
K - jest oceną po przeliczeniu dla danego przedmiotu.

Punkty rekrutacyjne (R) każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (K) (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin (G) danego przedmiotu oraz przez współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu.

R=ΣKGW
Współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:
• dla wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk z zakresu geologii: 2,0
• dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki, geofizyki i geodezji: 1,0
• dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 1,0
• dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki i informatyki: 1,0
• dla pozostałych: 0,0

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów, warunkiem znalezienia się liście rankingowej przy rekrutacji na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 000.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć:
1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,
2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:
• wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty mające współczynnik większy od zera,
• wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin obejmuje zakres materiału z geologii dynamicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Kandydaci przyjęci na studia na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej są zobowiązani do zaliczenia, jako różnic programowych, wybranych przedmiotów kierunkowych przewidzianych w programach nauczania I stopnia na kierunku geologia i/lub geologia stosowana. Wybór przedmiotów do uzupełnienia dokonywany jest przez Dziekana ds. studenckich i studenta niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
1. Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Zasady kwalifikacji na kierunek GEOLOGIA STOSOWANA

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie:
1. wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów
lub
2. na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. Kandydaci są przyjmowani na kierunek geologia stosowana, ponadto w momencie rejestracji w systemie IRK kandydat decyduje się na jedną z pięciu specjalności oraz wskazuje ew. specjalność drugiego wyboru.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów:
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem.

K=100(S-Smin)/(Smax-Smin),
gdzie:
Smax - jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, 
Smin - jest najniższą możliwą do zdobycia oceną (czyli 2), 
K - jest oceną po przeliczeniu dla danego przedmiotu.

Punkty rekrutacyjne (R) każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (K) (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin (G) danego przedmiotu oraz przez współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu.

R=ΣKGW
Współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:
• dla wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk z zakresu geologii: 2,0
• dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki i geofizyki: 1,0
• dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 1,0
• dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki i informatyki: 1,0
• dla pozostałych: 0,0

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów, warunkiem znalezienia się liście rankingowej przy rekrutacji na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 000.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć:
1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,
2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:
• wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty mające współczynnik większy od zera,
• wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin obejmuje zakres materiału z geologii dynamicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Kandydaci przyjęci na studia na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej są zobowiązani do zaliczenia, jako różnic programowych, wybranych przedmiotów kierunkowych przewidzianych w programach nauczania I stopnia na kierunku geologia i/lub geologia stosowana. Wybór przedmiotów do uzupełnienia dokonywany jest przez Dziekana ds. studenckich i studenta niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
1. Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Zasady kwalifikacji na kierunek APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES
                                                                (NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW)

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny z zakresu nauk o ziemi (geologia, górnictwo i geologia, geofizyka, MSOŚ) lub chemii, posiadający certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Dla kandydatów, którzy ukończyli studia z innych obszarów wiedzy, ponadto posiadają certyfikat znajomości językowej na poziomie min. B2, rekrutacja będzie odbywać się w oparciu o wynik testowego egzaminu z zakresu geologii i chemii na poziomie studiów pierwszego stopnia. Egzamin zostanie przeprowadzony on-line w języku angielskim. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów nie mniejszej niż 50 (na 100 możliwych) oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Limit przyjęć dla kandydatów spoza grona uprawnionego do kwalifikacji bez egzaminu, wynosi 10% z ogólnego limitu miejsc na kierunku Applied Petroleum Geosciences.

Test będzie zawierał pytania zarówno z geologii, jak i z chemii, obejmujące zagadnienia z poniższej listy.
Zagadnienia geologiczne:
• Budowa geologiczna Ziemi
• Skały i minerały
• Współczesne środowiska sedymentacji i ich zapis kopalny
• Deformacje skał w skorupie ziemskiej
• Metody datowania skał i procesów geologicznych
• Krążenie wody w skorupie ziemskiej
• Ewolucja świata organicznego na tle historii Ziemi
• Tabela stratygraficzna
• Najważniejsze złoża surowców energetycznych
Zagadnienia chemiczne:
• Fizyczne i chemiczne zmiany materii
• Teoria atomowa materii
• Budowa elektronowa atomów a tablica okresowa Mendelejewa
• Właściwości metali, niemetali i metaloidów
• Równania chemiczne i stechiometria
• Szybkość reakcji i równowaga chemiczna
• Właściwości roztworów
• Reakcje utleniania-redukcji
• Węgiel i jego związki organiczne

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
1. Polacy i cudzoziemcy przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce. W przypadku zdawania testu, zostajeon przeprowadzony on-line.

Test będzie zawierał pytania zarówno z geologii, jak i z chemii, obejmujące zagadnienia z poniższej listy. 
Zagadnienia geologiczne:
• Budowa geologiczna Ziemi
• Skały i minerały
• Współczesne środowiska sedymentacji i ich zapis kopalny
• Deformacje skał w skorupie ziemskiej
• Metody datowania skał i procesów geologicznych
• Krążenie wody w skorupie ziemskiej
• Ewolucja świata organicznego na tle historii Ziemi
• Tabela stratygraficzna
• Najważniejsze złoża surowców energetycznych
Zagadnienia chemiczne:
• Fizyczne i chemiczne zmiany materii
• Teoria atomowa materii
• Budowa elektronowa atomów a tablica okresowa Mendelejewa
• Właściwości metali, niemetali i metaloidów
• Równania chemiczne i stechiometria
• Szybkość reakcji i równowaga chemiczna
• Właściwości roztworów
• Reakcje utleniania-redukcji
• Węgiel i jego związki organiczne

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Zasady kwalifikacji na kierunek GEOLOGIA

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego) na koncie  rejestracyjnym  oraz  o  kontakt  z  komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego  wydany  przez  Państwową  Komisję  Poświadczania  Znajomości  Języka  Polskiego  jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów  niezbędnych  dokumentów  na  koncie  rejestracyjnym  oraz  o  kontakt  z  komisją  rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Zasady kwalifikacji na kierunek GEOLOGIA STOSOWANA

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego) na koncie  rejestracyjnym  oraz  o  kontakt  z  komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego  wydany  przez  Państwową  Komisję  Poświadczania  Znajomości  Języka  Polskiego  jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów  niezbędnych  dokumentów  na  koncie  rejestracyjnym  oraz  o  kontakt  z  komisją  rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Zasady kwalifikacji na kierunek APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES
                                                               (NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW)

1. Polacy i cudzoziemcy przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce. W przypadku zdawania testu, zostajeon przeprowadzony on-line.

Test będzie zawierał pytania zarówno z geologii, jak i z chemii, obejmujące zagadnienia z poniższej listy. 
Zagadnienia geologiczne:
• Budowa geologiczna Ziemi
• Skały i minerały
• Współczesne środowiska sedymentacji i ich zapis kopalny
• Deformacje skał w skorupie ziemskiej
• Metody datowania skał i procesów geologicznych
• Krążenie wody w skorupie ziemskiej
• Ewolucja świata organicznego na tle historii Ziemi
• Tabela stratygraficzna
• Najważniejsze złoża surowców energetycznych
Zagadnienia chemiczne:
• Fizyczne i chemiczne zmiany materii
• Teoria atomowa materii
• Budowa elektronowa atomów a tablica okresowa Mendelejewa
• Właściwości metali, niemetali i metaloidów
• Równania chemiczne i stechiometria
• Szybkość reakcji i równowaga chemiczna
• Właściwości roztworów
• Reakcje utleniania-redukcji
• Węgiel i jego związki organiczne

Terminarz rekrutacyjny oraz wymagane dokumenty
Terminarz rekrutacyjny dla kierunku GEOLOGIA
Termin internetowej rejestracji kandydatów (IRK) od 05.06.2017 do 20.09.2017
Termin egzaminu z geologii dynamicznej  21.09.2017 godz. 12.00
Termin i miejsce ogłoszenia wyników 22.09.2017 godz. 16.00
Termin składania dokumentów 25-26.09.2017 godz. 9.00-15.00
Wymagane dokumenty http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/
Terminarz rekrutacyjny dla kierunku GEOLOGIA STOSOWANA
Termin internetowej rejestracji kandydatów (IRK)  -
Decyzja o zakwalifikowaniu -
Termin egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej -
Termin i miejsce ogłoszenia wyników Informacja podana na kontach indywidualnych w systemie IRK
Termin składania dokumentów -
Wymagane dokumenty http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/
Terminarz rekrutacyjny dla kierunku APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES 
                                                                       (NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW)
Termin internetowej rejestracji kandydatów (IRK) (wraz z załączeniem skanów wymaganych dokumentów - dotyczy obcokrajowców) 01.03.2017 do 06.07.201 
Decyzja o zakwalifikowaniu 10.07.2017 
Termin testu (dla kandydatów spoza Polski) egzamin on-line będzie się odbywał w miarę napływających zgłoszeń
Termin egzaminu pisemnego (dla kandydatów z dyplomem studiów innym niż nauki o Ziemi)
egzamin on-line będzie się odbywał w miarę napływających zgłoszeń
Termin i miejsce ogłoszenia wyników 10.07.2017 - Informacja podana na kontach indywidualnych w systemie IRK
Termin osobistego składania dokumentów do 20.07.2017 

Wymagane dokumenty


Required documents

http://rekrutacja.uw.edu.pl/en/index.php/required-documents/

http://rekrutacja.uw.edu.pl/en/index.php/application-and-tuition-fees/

Wróć Do góry