Zasady kwalifikacji na studia III stopnia (studia doktoranckie)

Nazwa jednostki: Wydział Geologii 
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:
doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii
Kierunek/specjalność studiów:
geologia
Czas trwania studiów:
4 lata
Forma studiów:
stacjonarne
Limit miejsc:
16

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

Wymagane dokumenty
 1. Podanie do Dziekana Wydziału Geologii w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.
 2. Podanie z systemu IRK UW.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Życiorys.
 5. 1 fotografia.
 6. Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia, z zakresu:
  • nauk o Ziemi,
  • lub dyscyplin pokrewnych w dziedzinach nauk: biologicznych, fizycznych, chemicznych, technicznych, informatyki, zagadnień ochrony środowiska oraz innych powiązanych merytorycznie dyscyplin, z których dyplom jednolitych studiów magisterskich lub II stopnia daje podstawy programowe dla odbywania studiów doktoranckich (III stopnia) w zakresie nauk geologicznych. (Podania kandydatów, którzy legitymują się ukończeniem studiów za granicą rozpatrywane będą z uwzględnieniem oceny porównywalności poziomu wykształcenia na ogólnie obowiązujących zasadach przyjętych w odrębnych przepisach).
 7. Udokumentowane wyniki z nauki w okresie studiów wyższych w postaci średniej z jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich lub dla studiów dwustopniowych – średnie z pierwszego i drugiego stopnia studiów (wyciągi z dziekanatu).
 8. Informację o znajomości języków obcych oraz dokumenty potwierdzające poziom opanowania języków (zaświadczenie lub suplement o zdanym egzaminie obowiązkowym z języka obcego na studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich lub certyfikat jezykowy).
 9. Opis zainteresowań naukowych kandydata.
 10. Poświadczone informacje o aktywności zawodowej lub naukowej, w szczególności o publikacjach oraz autorstwie opracowań niepublikowanych (kopia pierwszej strony), a także o pracach w kołach naukowych, o aktywnym uczestnictwie w konferencjach naukowych (wygłoszenie referatu lub udział w organizacji konferencji), nagrodach, wyróżnieniach, odbytych stażach.
 11. Opis koncepcji badań przedstawiony przez kandydata.
 12. Opinie przyszłego opiekuna naukowego – samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Geologii, zawierającą merytoryczną ocenę zaproponowanego programu badawczego oraz krótką charakterystykę możliwości przeprowadzenia badań, z podpisem dyrektora Instytutu, bądź kierownika Katedry potwierdzającym gotowość przyjęcia studenta.
 13. Inne dokumenty i informacje, które kandydat pragnie przedłożyć w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Opis postępowania rekrutacyjnego

Opis postępowania rekrutacyjnego (kryteria oceny kandydatów, ilość punktów przyznanych za poszczególne części postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem w szczególności średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, znajomość języków obcych, aktywności naukowej kandydata, wyników rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego itp.):

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na podstawie zasad ogólnych dotyczących studiów doktoranckich zawartych w obowiązującej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z uzupełniającymi odpowiednimi uregulowaniami w przepisach wykonawczych oraz w obowiązującej Uchwale Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w Uniwersytecie Warszawskim.

Kierownik studiów doktoranckich Wydziału Geologii UW w terminie do 7 dni po zakończeniu składania podań dokonuje oceny kompletności i zgodności z wymaganiami złożonych przez kandydatów dokumentów i w uzgodnieniu z członkami komisji rekrutacyjnej określa listę osób spełniających formalne wymogi i dopuszczonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego oraz ustala terminarz przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

Decyzję o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego osób legitymujących się ukończeniem studiów w dziedzinach pokrewnych do dyscypliny geologia oraz studiów za granicą decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna.

Postępowanie kwalifikacyjne na stacjonarne studia doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna powoływana przez Dziekana Wydziału Geologii.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje krótką prezentację przez kandydata jego programu naukowego oraz serię pytań zadawanym kandydatowi przez członków komisji dotyczących tematyki podejmowanej działalności badawczej oraz w razie potrzeby szerszych zagadnień z zakresu nauk o Ziemi ze szczególnym uwzględnieniem specjalności naukowej, w ramach której sytuuje się program naukowy kandydata, a także problemów metodycznych.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez kandydata członkowie komisji rekrutacyjnej dokonują oceny według następujących zasad punktacyjnych:

Element oceny Liczba punktów Uwagi
Średnia ocen uzyskiwanych w toku studiów I stopnia 0 – 6 a)

Punktacja obliczana na podstawie średniej ocen w skali od 2 (ndst) do 5 (bdb) obliczana wg. algorytmu przedstawionego poniżej tabeli*

Średnia ocen uzyskiwanych w toku studiów II stopnia 0 – 4 a)
Średnia ocen uzyskiwanych w toku jednolitych studiów magisterskich 0 – 10 b)
Znajomość języków obcych 0 – 5

5 pkt - znajomość 2 języków obcych, w tym 1 na poziomie co najmniejC1**;
4 pkt - znajomość 2 języków obcych na poziomie B2;
3 pkt – znajomość 2 języków obcych, w tym 1 na poziomie co najmniej B2;
2 pkt – znajomość 1 języka obcego na poziomie co najmniej B2;
1,5 pkt – znajomość 2 języków obcych, na poziomie niższym niż B2;
1 pkt – znajomość 1 języka obcego na poziomie niższym niż B2;
0 - brak znajomości języków obcych

Aktywność zawodowa i naukowa kandydata (publikacje, opracowania niepublikowane, konferencje, studencki ruch naukowy, staże) 0 – 5 Punktacja rankingowa kandydatów na podstawie analizy  przedstawionych dokumentów
Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej 0 – 30 Punktacja obliczana na podstawie średniej ocen wystawionych przez członków komisji 

*Algorytm do przeliczania tradycyjnych ocen w skali 2 (ndst) do 5(bdb) na skalę punktową :
((Ocena tradycyjna – 2) / 3) x maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach danego elementu oceny.
Przy obliczaniu średniej z ocen ze studiów punktacja a) lub b) alternatywnie.
**Punkty przyznawane na podstawie certyfikatów instytucji zewnętrznych zgodne z ustalonym na UW przelicznikiem.

Kandydaci, którzy uzyskają łącznie ze wszystkich elementów oceny mniej niż 30 punktów nie są przyjmowani na studia doktoranckie.

W odniesieniu do kandydatów na studia stacjonarne, którzy uzyskają 30 i więcej punktów sporządzana jest zbiorcza lista rankingowa, na podstawie której na studia doktoranckie przyjętych zostaje 16 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

W przypadku nie wypełnienia limitu 16 miejsc nie przewiduje się w danym roku uzupełniającej rekrutacji.

Rekrutację przeprowadza się wyłącznie na studia doktoranckie prowadzone w trybie stacjonarnym.

Termin otwarcia IRK: 1 sierpnia - 18 września 2017 r.
Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)
 

Termin przyjmowania dokumentów:
11 września - 18 września 2017 r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018:
22 września i 25 września 2017 r.

Skład Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 

Termin ogłoszenia wyników: 27 września 2017 r.

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych - rok akademicki 2017/2018

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
a) tablica ogłoszeń Dziekanatu Wydziału Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa,
b) strona internetowa: http://www.geo.uw.edu.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

Kontakt

Kierownik studiów doktoranckich:
Dr hab. Anna Żylińska
Nr pokoju: 1079
Tel.: (+48 22) 55 40 448
E-mail: Anna.Zylinska@uw.edu.pl 

Sprawy doktorantów: Izabella Zielińska
Tel.: (+48 22) 55 40 011; Fax: (+48 22) 55 40 001;
Nr pokoju: P003;
E-mail: i.zielinska@uw.edu.pl

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego na Uniwersytecie Warszawskim

Wróć Do góry