Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Projekty badawcze

Projekty badawcze krajowe i zagraniczne
 • Wysokorozdzielczy zapis wahań klimatyczno-środowiskowych starszej oscylacji holsztyńskiej (Older Holsteinian Oscillation; OHO) w świetle analiz faunistycznych oraz geochemicznych osadów jeziornych ze wschodniej Polski (grant NCN Preludium 17 – 2019/33/N/ST10/00703)
  Kierownik projektu: mgr Monika Wasążnik
 • Petrogeneza polskich masywów anortozytowych na podstawie mineralogicznych, geochemicznych i izotopowych badań jotunitowych skał macierzystych (grant NCN Preludium 17 – 2019/33/N/ST10/00944)
  Kierownik projektu: mgr Anna Grabarczyk
 • Zintegrowana stratygrafia koniaku (kreda górna); ewolucyjne, biogeograficzne i środowiskowe ramy chronostratygraficznego podziału piętra (grant NCN 2018/31/B/ST10/01820)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 • Ocena skuteczności metod geofizycznych przy rozpoznawaniu archeologicznych reliktów rzymskich fortów z obszaru rumuńskiego Banatu, z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych (grant NCN Preludium 16 – 2018/31/N/ST10/01782)
  Kierownik projektu: mgr Michał Pisz
 • Kredowa ewolucja tektoniczna SE fragmentu bruzdy duńsko-polskiej; rewizja architektury facjalnej i implikacje dla paleo- i paleobio-geografii Europy (grant NCN 2018/29/B/ST10/02947)
  Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Remin
 • Mezofotyczne ekosystemy koralowców w środkowopaleozoicznym stadium rozkwitu raf (grant NCN 2018/29/B/ST10/00954)
  Kierownik projektu: dr hab. Mikołaj Zapalski
 • Eksperymentalne badania nad zachowaniem się pierwiastków ziem rzadkich (REE) podczas przemian hydrotermalnych (grant NCN HARMONIA 9 – 2017/26/M/ST10/00407)
  Kierownik projektu: prof. Ray Macdonald
 • Jaskinie hydratacyjne ze strefy wietrzenia anhydrytów w Dingwall w Kanadzie – dokumentacja trójwymiarowa, charakterystyka i geneza (Diamentowy Grant MNiSW – 0002/DIA/2017/46 (2017-2020))
  Kierownik projektu: inż. Adrian Jarzyna
 • Koncentacje wybranych pierwiastków śladowych i ich izotopów w kościach kredowych dinozaurów z Mongolii jako źródło informacji o procesach post-depozycyjnych (grant NCN 2017/27/N/ST10/00984 (2018-2021))
  Kierownik projektu: mgr Michał Surowski
 • Wielowskaźnikowy geochemiczny i biotyczny zapis zdarzenia środkowego mastrychtu (grant NCN 2017/27/B/ST10/00687 (2018-2021))
  Kierownik projektu: dr Zofia Dubicka
 • Wpływ czwartorzędowych amoniowych cieczy jonowych na bakteriobójcze efekty oddziaływań nanocząsteczek tlenku magnezu i anatazu (grant NCN MINIATURA 1 – (2017-2018))
  Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Borkowski
 • Ewolucja i paleoekologia kręgowców z utworów węglanowych dewonu i karbonu Polski południowej (grant NCN 2016/23/B/ST10/03262 (2017-2019))
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Ginter
 • Zastosowanie metody kosmogenicznego izotopu 36 – Cl do datowania wieku ekspozycji skał węglanowych w celu odtworzenia późnoglacjalnej ewolucji rzeźby doliny Miętusiej i Małej Łąki w Tatrach Zachodnich na tle zmian klimatycznych (grant NCN 2016/23/N/ST10/03044 (2017-2020))
  Kierownik projektu: mgr Anna Tołoczko-Pasek
 • Geneza wybranych minerałów w nefrytach i innych skałach metasomatycznych, w oparciu o zawartości pierwiastków śladowych i skład izotopowy wybranych pierwiastków (grant NCN 2016/20/S/ST10/00137 (2016-2019))
  Kierownik projektu: dr Grzegorz Gil
 • Małże inoceramowe kredy późnej; reinterpretacja biogeograficzno-ewolucyjna i biozróżnicowanie (grant NCN 2015/17/B/ST10/03228 (2016-2019))
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 • Zastosowanie dynamicznego modelowania GIS w rekonstrukcji ewolucji wysoczyzn w Polsce środkowej w świetle analizy multidyscyplinarnej (grant NCN 2014/15/B/ST10/03809 (2015-2019))
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Marks
 • Późnokredowe otwornice o ornamentacji skorupki typu “pore-mounded: tryb życia i znaczenie dla ponadregionalnych korelacji (grant NCN 2013/09/D/ST10/04059 (2014-2018))
  Kierownik projektu: dr Zofia Dubicka
 • Fotosymbioza koralowców paleozoicznych – ekologiczne podstawy powstania raf (grant NCN 2013/09/D/ST10/04058 (2014-2018))
  Kierownik projektu: dr Mikołaj Zapalski
Projekty dla przemysłu
 • “Kompleksowa analiza sedymentologiczno-biostratygraficzno-facjalna i mikrofacjalna” w ramach realizacji przedsięwzięcia „Współpraca w zakresie kartografii geologicznej na przygranicznych regionach Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy”. PIG-PIB, 2020. Kierownik projektu: mgr inż. Anna Filipek
 • Synergia badań biogeochemicznych, geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat fliszowych. NCBiR, projekt w konsorcjum z ING PAN, (2019-2022).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Wysocka
 • Wykonanie badań inkluzji ciekło-gazowych oraz badań mineralogiczno-petrograficznych w 50 próbkach z rejonu Gór Świętokrzyskich. PIG-PIB.
  Kierownik projektu: dr Krzysztof Nejbert
 • Ocena ryzyka środowiskowego w zakresie zagrożenia wód podziemnych i gruntów w rejonie wierceń. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. (2019-2020).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Krogulec
 • Analiza zmienności parametrów sprężystości wybranych skał zbiornikowych w zróżnicowanych warunkach ciśnienia i temperatury dla celów stymulacji właściwości zbiornikowych w otworze wiertniczym. (2018-2020).
  Kierownik projektu: dr hab. Paweł Łukaszewski
 • Ocena parametrów hydrogeologicznych służących do szacowania wielkości wtłaczania wód do górotworu wraz z symulacja zmian tych parametrów zachodzącą w wyniku procesów kolmatacji lub stosowanej technologii. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. (2018).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Krogulec
 • Wykonanie ekspertyz przyrodniczych polegających na uzupełnieniu stanu wiedzy w rezerwatach przyrody: rezerwat Skalny im. J. Czarnockiego (Ślichowice), Kadzielnia, Wietrznia im. Rubinowskiego, Biesak Białogon, Szczytniak, Skorocice. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach (2018).
  Kierownik projektu: dr Piotr Ziółkowski
 • Wykonanie ekspertyz przyrodniczych polegających na uzupełnieniu stanu wiedzy w rezerwatach przyrody: rezerwat: Góra Zelejowa, Góra Rzepka, Chelosiowa Jama, Moczydło, Wolica, Wąwóz w Skałach. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach (2018).
  Kierownik projektu: dr Piotr Ziółkowski
 • Opracowanie metod wyznaczenia stref facjalnych o podwyższonej zawartości materii organicznej w warstwach menilitowych. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. (2017).
  Kierownik projektu: dr hab. Marcin Barski
Wykaz tematów Bst w 2018 r.

Dotacja podmiotowa na trzymanie potencjału badawczego.

 • prof. dr hab. Ewa Krogulec – Współczesne metody badań geologicznych – rozwój infrastruktury badawczej.
 • dr hab. Jan Dzierżek – Geologia Polski i krajów ościennych na tle geologii Europy i świata.
 • prof. dr hab. Jerzy J. Małecki – Hydrogeologiczna i inżyniersko-geologiczna ocena stanu środowiska i prognoza jego zmian.
 • dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW – Warunki powstawania i przeobrażania minerałów, skał i złóż w procesach geologicznych.
 •  dr hab. Grzegorz Barczyk – Kryteria i oceny oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych istniejących i projektowanych.
Wykaz tematów DSM w 2018 r.

Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych dla młodych naukowców.

 • dr Zofia Dubicka – Paleobiologiczne aspekty wybranych grup środkowopaleozoicznych otwornic.
 • dr Joanna Uroda -Model budowy geologicznej Okna Węglówki.
 • dr Michał Wyglądała – Analiza przebiegu struktur tektonicznych w strefie przeddukielskiej pomiędzy Baligrodem a Ustrzykami Dolnymi na podstawie danych terenowych oraz nowych danych z lotniczego skaningu laserowego (płaszczowina śląska, polskie Karpaty zewnętrzne).
 • mgr Danuta Cybulska – Biostratygrafia utworów serii śląskiej odsłaniających się w potoku Jabłonka w łusce Bystrego (płaszczowina śląska) – kontynuacja.
 • mgr Michał Cyglicki – Analiza minerałów ciężkich z utworów silikoklastycznych Roztocza (SE Polska) pod katem proweniencji materiału terygenicznego.
 • mgr Anna Filipek – Określenie środowiska sedymentacji warstw menilitowych w świetle analizy palinofacjalnej.
 • mgr Anna Haluch – Stratygrafia mechaniczna w dolnopaleozoicznych skałach Pomorza.
 • mgr Dorota Jania – Analiza sieci uskoków przesuwczych wybranych obszarów Iranu w świetle danych z interferometrii radarowej.
 • inż. Adrian Jarzyna – Dokumentacja rzeźby krasowej gipsów badeńskich z wykorzystaniem metody fotogrametrycznej.
 • mgr Jakub Kotowski – Analiza minerałów ciężkich z próbek wiertniczych piasków i piaskowców albu (dolna kreda) Lubelszczyzny.
 • mgr Magdalena Kruszyna – Palinostratygrafia dolnodewońskich utworów klastycznych centralnej i południowo-wschodniej Polski.
 • mgr Damian Lodowski – Zmiany dopływu materiału terygenicznego w tytonie i berriasie (granica jura/kreda) w sukcesji wierchowej Tatr; implikacje paleośrodowiskowe (klimat, zmiany względnego poziomu morza) i paleotektoniczne.
 • mgr Damian Ługowski – Wykorzystanie niemetrycznej fotogrametrii w wykorzystaniem metody SfM (Structure from Motion) w dokumentacji i analizie wybranych mikroform krasu powierzchniowego.
 • mgr Radosław Staniszewski – Modelowanie późnojurajskiej, rytmicznej sedymentacji węglanowej.
 • mgr Arleta Suchocka – Biostratygrafia warstw menilitowych na terenie polskich Karpat zewnętrznych.
 • mgr Anna Tołoczko-Pasek – Odtworzenie późnoglacjalnej ewolucji rzeźby dolin Miętusiej i Małej Łąki w Tatrach Zachodnich.
 • mgr Karolina Usarek – Zmiany środowiskowe na granicy franu z famenem na podstawie badań fauny małżowej w odsłonięciu typu Kellwasser w Płuckach w Górach Świętokrzyskich.
 • mgr Monika Wąsążnik – Badania faunistyczne oraz izotopowe małżoraczków w stanowisku Ortel Królewski II.
 • mgr Emil Wójcik – Wykonanie odsłonięcia granicy sylur/dewon w synklinie Barda w Górach Świętokrzyskich.
 • mgr Dorota Żmudzin – Badania terenowe w kamieniołomach Bielawy i Wapienno.
 • mgr Katarzyna Gendek – Wpływ struktury gruntu na przebieg konsolidacji filtracyjnej gruntów spoistych.
 • mgr Łukasz Kaczmarek – Obliczenia i interpretacje stanu równowagi wybranych zboczy, na podstawie modeli MES z zaimplementowanymi wynikami badań laboratoryjnych.
 • mgr Krzysztof Nielepkowicz – Określenie wytrzymałości gruntów zastoiskowych w badaniach trójosiowego ściskania z uwzględnieniem wpływu obciążeń dynamicznych.
 • mgr Konrad Opęchowski – Ocena parametrów filtracyjnych końcowej fazy sedymentacji preglacjalnej na obszarze wysoczyzny polodowcowej Warszawy w aspekcie analizy uwarunkowań hydrogeologicznych głębokiego fundamentowania.
 • mgr Łukasz Pieczara – Anizotropia odporności na kruche pękanie w warunkach rozciągania na przykładzie wybranych skał z obszaru Polski.
 • mgr Piotr Stajszczak – Wpływ zanieczyszczenia paliwami ropopochodnymi na zmiany parametrów filtracyjno-konsolidacyjnych i strukturalnych w gruntach spoistych.
 • mgr Przemysław Wilczyński – Określenie mechanizmu inicjującego rozwój pękania skał uwarstwionych w trójosiowym stanie naprężenia.
 • mgr Danuta Zadrożna – Rozpoznanie warunków hydrogeologicznych pod kątem ocen naturalnego ryzyka środowiskowego.
 • mgr Daniel Zaszewski – Ilościowa ocena infiltracji efektywnej z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych.
 • dr Beata Marciniak-Maliszewska – Minerały Nb-Ta z osadów antropogenicznych wyspy Bangka, Indonezja.
 • dr Marcin Stachowicz – Rentgenowskie monokrystaliczne badania strukturalne latrappitu.
 • mgr Kinga Bembenek – Charakterystyka minerałów ciężkich z wybranych klastycznych formacji górnej jury i dolnej kredy Pomorza – ciąg dalszy badań.
 • mgr Małgorzata Cegiełka – Wstępne rozpoznanie akcesorycznych asocjacji mineralnych frakcji granitu karkonoskiego.
 • mgr Maciej Kałaska – Skład chemiczny rud CU-Ag-Au z rejonu rzeki Huarmey (Peru).
 • mgr Anna Macioch – Szczegółowa analiza składu chemicznego minerałów wtórnych strefy hipergenicznej złóż w Kletnie i Złotym Stoku przy pomocy spektroskopii ramanowskiej oraz spektroskopii w podczerwieni.
 • mgr Krzysztof Maliszewski – Skład pierwiastkowy faz fosforanowych w skałach metaosadowych jednostki Noveho Mesta.
 • mgr Marta Michalska – Realizacja badań z zakresu pracy doktorskiej pt. Modyfikacja właściwości tworzywa ceramicznego na bazie perowskitu tlenkami pierwiastków ziem rzadkich (Ce, Nd, La, Er).
 • mgr Michał Ruszkowski – Analiza mineralogiczno-petrograficzna mineralizacji REE, PGE i obwódek cyrkonowych w obrębie skał Masywu Suwalskiego i skał jego osłony.
 • mgr Michał Surowski – Histologia kości Tarbosaurus bataar (Dinosauria: Theropoda) w porównaniu do innych przedstawicieli Tyrannosauridae.
 • mgr Marcin Syczewski – Opracowanie wtórnej mineralizacji występującej w kopalni Polkowice-Sieroszowice (KGHM, Lubań).
 • mgr Jan Wysocki – Warunki sedymentacji piaskowców kaolinitowych Niecki Grodzieckiej (Dolny Śląsk) a jakość kopaliny ilastej.
Inne projekty

Projekty zakończone:

 • Integrowane badania geomechaniczne w celu intensyfikacji wydobycia gazu z łupkowych formacji pomorza: (Shale Mech)
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) (https://eceg.uw.edu.pl/)
 • Geologia stosowana dla przemysłu – testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań edukacyjnych opartych na współpracy międzynarodowej
 • Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych (http://www.nanofun.edu.pl/)
 • Modernizacja i wyposażenie laboratoriów Wydziału Geologii UW do prowadzenia istotnych dla Mazowsza prac badawczo-rozwojowych w zakresie geoinżynierii środowiska – Etap I