Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kierunek geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii (GGG) – studia inżynierskie

NOWY KIERUNEK od roku akademickiego 2023/2024

Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii – co to za studia?

Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii – co to za studia?

Być może zastanawiasz się, czego dotyczą studia na kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii na Wydziale Geologii UW? Kierunek ten to unikalne studia przyrodnicze o profilu praktycznym (3,5 letnie) zakończone tytułem zawodowym inżyniera, łączące wiedzę z nauk o Ziemi, w tym geologii, z naukami ścisłymi i technicznymi.

Program kształcenia obejmuje naukę geoinformatycznych narzędzi do pozyskiwania i analizowania danych przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem geofizycznych metod badawczych płytkiego podłoża (Near Surface Geophysics) w zakresie pozyskiwania danych, ich przetwarzania i interpretacji dla celów geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii i badania zanieczyszczeń środowiska.
Studenci poznają ścieżkę pozyskiwania, integrowania, analizowania danych przestrzennych w wyniku której możliwe jest budowanie geologiczno-geofizycznych baz danych oraz modeli przestrzennych (Digital Twin) z użyciem środowiska GIS (Geographic Information System), CAD (Computer Aided Design) oraz BIM (Building Information Modeling).

Studia na kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii:

 • znakomicie przygotowują do podjęcia studiów magisterskich na dowolnym kierunku studiów związanych z GIS, IT, geofizyką, geologią czy innymi naukami;
 • pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu programowania, obsługi i zarządzania bazami danych, wykorzystania usług sieciowych, znajomości obowiązujących standardów w geoinformatyce;
 • pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu geologii, geofizyki, hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska;
 • dzięki 6-cio miesięcznym praktykom zawodowym możliwe jest rozpoznanie rynku pracy i jego zapotrzebowania względem poszczególnych umiejętności;
 • umożliwiają podjęcie pracy w przedsiębiorstwach geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych, szeroko rozumianej ochronie środowiska, a także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w innych sektorach gospodarki w których wykorzystywane są umiejętności pozyskiwania i integracji danych przestrzennych.
Co po geoinformatyce i geofizyce w geoinżynierii?

Co po geoinformatycea i geofizyce w geoinżynierii?

Na pewno zastanawiasz się czy kończąc ten kierunek studiów znajdziesz pracę. Zarówno w Polsce jak i za granicą absolwent tego kierunku znający się na geoinformatyce, geofizyce jak również hydrogeologii oraz geologii inżynierskiej znajdzie bez problemu zatrudnienie.

 • Program studiów umożliwi nabycie wiedzy niezbędnej do starania się o uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.
 • Absolwent przygotowany jest do pracy w firmach/przedsiębiorstwach geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, geofizycznych, szeroko rozumianej ochronie środowiska jak również w jednostkach administracji państwowej oraz samorządowej.
 • Absolwent, jako samodzielny specjalista z zakresu GIS, będzie w stanie wykorzystywać dostępne oprogramowanie w sposób kreatywny tworząc wyspecjalizowane rozwiązania (aplikacji i usług) w środowisku systemów informacji geograficznej.
Absolwent kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii w firmach/przedsiębiorstwach geologicznych

Geolodzy mogą pracować przy dokumentowaniu i szacowaniu zasobów złóż surowców chemicznych (kopalnie soli), budowlanych (kamieniołomy, żwirownie i piaskownie) oraz ceramicznych (cegielnie). Eksploatacja surowców budowlanych i ceramicznych cieszy się w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem, co podyktowane jest budową nowych dróg oraz rozwojem budownictwa.

Absolwent kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii w firmach hydrogeologicznych

Absolwent znajdzie zatrudnienie w firmach realizujących w szerokim zakresie zagadnienia związane z zasobami i jakością wód podziemnych, które stają się coraz częstszym przedmiotem rozważań w aspekcie zmian klimatycznych (suszy i powodzi), poszukiwania źródeł odnawialnej energii (geotermia), rozwoju budownictwa mieszkalnego i drogowego (potrzeba odwodnienia obiektu).

Absolwent kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii w firmach geologiczno-inżynierskich, a także geotechnicznych i budowlanych

Absolwent znajdzie zatrudnienie w firmach rozpoznających podłoże budowlane pod kątem inwestycji liniowych, przede wszystkim drogowych i kolejowych, jak również obiektów kubaturowych.

Absolwent kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii w administracji państwowej i regionalnej

Absolwent kierunku Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii to także specjalista, który zatrudniony będzie w urzędach administracji krajowej i regionalnej. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska jak również w administracji samorządowej, geolodzy prowadzą postępowania administracyjne z zakresu geologii i hydrogeologii, opiniują lub zatwierdzają projekty prac geologicznych i hydrogeologicznych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Zadaniem geologów zatrudnionych w administracji państwowej jest także opiniowanie merytoryczne zadań służby geologicznej i hydrogeologicznej oraz nadzór sprawozdań z prowadzenia prac geologicznych w ramach wydanych koncesji geologicznych na poszukiwania i eksploatację surowców mineralnych.

Absolwent kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii w badaniach naukowych

Nie sposób wymienić i krótko opisać wszystkich dziedzin naukowych, w których wyniki badań geoinformatycznych, geofizycznych i geologicznych są wykorzystywane. Uzyskaną podczas studiów wiedzę i umiejętności będzie można wykorzystać współpracując naukowo z:

 • inżynierami budownictwa realizując projekty z zakresu: budownictwa drogowego, kolejowego i budownictwa ogólnego, ochrony środowiska z zastosowaniem geoinformatyki i geofizyki inżynierskiej;
 • archeologami, pomagając im określić przyczyny rozwoju osad ludzkich na danym obszarze czy też miejsca zdobywania surowców mineralnych w przeszłości;
 • biologami, pomagając im zrozumieć naturalne (np. klimatyczne) przyczyny ewolucji różnych organizmów w przeszłości geologicznej;
 • kryminologami, interpretując pochodzenie próbek mineralnych pobranych z miejsc przestępstw kryminalnych;
 • ekologami, współpracując przy analizie negatywnego wpływu człowieka i jego inwestycji przemysłowych oraz opracowywaniu sposobów neutralizacji tego wpływu na przyrodę nieożywioną.

Po geoinformatyce i geofizyce w geoinżynierii masz dużą szansę znaleźć zatrudnienie w:

 • prywatnych firmach i przedsiębiorstwach geofizycznych;
 • prywatnych firmach i przedsiębiorstwach geoinformatycznych;
 • prywatnych firmach i przedsiębiorstwach hydrogeologicznych;
 • prywatnych firmach i przedsiębiorstwach geologiczno-inżynierskich;
 • prywatnych firmach i przedsiębiorstwach z branży budowlanej i geotechnicznej;
 • jednostkach administracji centralnej – Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz administracji samorządowej;
 • służbie geologicznej i hydrogeologicznej kraju – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;
 • Oddziale Geologicznym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa;
 • prywatnych firmach i przedsiębiorstwach sektora górniczego (kopalnie odkrywkowe i podziemne).
Jak wygląda studiowanie geoinformatyki i geofizyki w geoinżynierii na Wydziale Geologii UW?

Jak wygląda studiowanie geoinformatyki i geofizyki w geoinżynierii na Wydziale Geologii UW?

Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii na Wydziale Geologii UW to studia stacjonarne, 3,5-letnie o profilu praktycznym, zakończone dyplomem inżyniera.

Kompetencje nabywane w praktyce

Studia geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii na Wydziale Geologii UW to studia gdzie duży zasób wiedzy i umiejętności zdobywasz podczas zajęć praktycznych. Już od pierwszego semestru ćwiczenia i laboratoria prowadzone są w kameralnych, kilkuosobowych grupach. Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie geologii, fizyki, matematyki i technologii informatycznych, przy jednoczesnym umożliwieniu, głównie poprzez elastyczność proponowanego programu studiowania i bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, zindywidualizowania ścieżki kształcenia zgodnie z zainteresowaniami studentów i aktualnymi potrzebami rynku pracy. Celem studiów na kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii jest wykształcenie absolwenta:

 • posiadającego wiedzę w zakresie nauk o Ziemi, w tym geologii, jak również i w zakresie nauk ścisłych i technicznych;
 • posiadającego wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych;
 • znającego język angielski na poziomie B2 lub wyższym;
 • posiadającego umiejętność twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji pomiarów geofizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych;
 • posiadającego niezbędne kompetencje społeczne do pracy w zespole, w różnych, także kierowniczych rolach;
 • dostrzegającego potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności, posiadającego wypracowany nawyk ustawicznego samokształcenia;
 • potrafiącego korzystać z literatury specjalistycznej, przygotować i wygłaszać referaty, również w języku angielskim;
 • gruntownie przygotowanego do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia;
 • doskonale przygotowanego pod względem merytorycznym i praktycznym do pracy zawodowej na tym etapie kształcenia.

Stawiamy na kształcenie Twojej:

 • samodzielności w prowadzeniu badań i ich interpretacji,
 • kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów badawczych,
 • umiejętności współpracy z innymi osobami.
Zajęcia terenowe

Geofizyk, geolog jak również specjalista w zakresie GIS, sporo czasu spędza na pracy terenowej. Dlatego duża część kompetencji zdobywanych na tym kierunku studiów to kursy terenowe, czyli zajęcia “pod chmurką”.

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (Góry Świętokrzyskie) (https://www.eceg.uw.edu.pl/)

ECEG należący do Uniwersytetu Warszawskiego to baza dydaktyczno-naukowa położona w Chęcinach, w Górach Świętokrzyskich. To nowoczesny obiekt, w którym spędzisz wiele dni podczas zajęć terenowych, na kursach:

 • geologii ogólnej z elementami GIS nabywając podstawowe umiejętności pracy terenowej geologa (I rok studiów, 11 dni);
 • kartowania geologicznego z elementami GIS nabywając umiejętności kartograficzne, wykonując przekroje geologiczne i mapy w oprogramowaniu GIS (II rok studiów, 19 dni);
 • Metody geofizyczne w geoinżynierii nabywając umiejętności projektowania oraz wykonania pomiarów geofizycznych (II rok studiów, 5 dni).

Praktyka zawodowa

Podczas Przez cały 6 semestr (III r.) studenci będą odbywali Praktykę zawodową, która może być realizowana w:

 • publicznych i niepublicznych firmach/instytucjach zewnętrznych, z którymi Wydział współpracuje w zakresie prowadzenia praktyk zawodowych, których charakter działalności, potencjał kadrowy i infrastruktura są zgodne z profilem kierunku studiów oraz odpowiadają celom i efektom uczenia się;
 • publicznych i niepublicznych firmach/instytucjach zewnętrznych wskazanych przez studenta/studentkę, których charakter działalności, potencjał kadrowy i infrastruktura są zgodne z profilem kierunku studiów oraz odpowiadają celom i efektom uczenia się, po każdorazowej weryfikacji profilu działalności przez kierownika jednostki dydaktycznej lub opiekuna praktyk zawodowych;
 • w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.
Czego nauczysz się na studiach geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii?

Czego nauczysz się na studiach geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii?

Jako absolwentka lub absolwent studiów inżynierskich na kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii będziesz w stanie pracować w każdej wiodącej na rynku pracy firmie, w której będziesz czuł że się rozwijasz, a Twoja praca jest doceniana. Będziesz miał również doskonałe przygotowanie i możliwości do dalszego kształcenia.

Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii w pigułce

Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii w pigułce

Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii na Wydziale Geologii UW to:

 • połączenie studiów w zakresie nauk o Ziemi, w tym geologii, jak również i w zakresie nauk ścisłych i technicznych;
 • kierunek studiów mający zapewnić absolwentom solidne podstaw w zakresie geologii, fizyki, matematyki i technologii informatycznych, przy jednoczesnym umożliwieniu, głównie poprzez elastyczność proponowanego programu studiowania i bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, zindywidualizowania ścieżki kształcenia zgodnie z zainteresowaniami studentów i aktualnymi potrzebami rynku pracy;
 • studia o profilu praktycznym umożliwiające uzyskanie tytułu inżyniera;
 • 3,5 roku nauki z dużym udziałem zajęć praktycznych i terenowych;
 • studia gwarantujące rozwój pasji przyrodniczych – zainteresowania możesz realizować w licznych studenckich kołach naukowych (Studenckie Koło Hydrogeologów) oraz zdobywając granty na studenckie badania geologiczne;
 • studia stacjonarne, dzienne i bezpłatne!
 • możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej – akademiki tuż obok Wydziału Geologii UW!
 • prosta rekrutacja – punkty rekrutacyjne naliczane na podstawie wyniku z matury na poziomie podstawowym z: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego przedmiotu rozszerzonego do wyboru (geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka); próg punktowy: 50 pkt.