Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kierunek geologia poszukiwawcza (GEP) – studia licencjackie

Geologia poszukiwawcza – co to za studia?

Geologia poszukiwawcza – co to za studia?

Być może zastanawiasz się, czego dotyczą studia na kierunku geologia poszukiwawcza na Wydziale Geologii UW? To unikalne studia przyrodnicze, łączące wiedzę z zakresu geografii, chemii, fizyki, ochrony środowiska oraz górnictwa.

Geologia bo … to studia o budowie Ziemi, a także o występowaniu jej najcenniejszych skarbów, czyli surowców mineralnych:

 • energetycznych tj. węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny;
 • chemicznych np. soli kamiennej, fosforytów, siarki;
 • metalicznych np. rud żelaza, miedzi, srebra, złota;
 • wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym – metali ziem rzadkich.

To także nauka o występowaniu podziemnych wód geotermalnych, będących cennym źródłem energii odnawialnej.

Poszukiwawcza bo … to studia pozwalające zdobyć wiedzę w zakresie znajdowania cennych bogactw naturalnych, sposobów ich dokumentacji oraz ich zrównoważonego wydobycia.
Studia na kierunku geologia poszukiwawcza to także unikalna szkoła myślenia, wiązania faktów w wielowymiarowej osnowie czasu i przestrzeni. To studia w zakresie odtwarzania dziejów Ziemi – ewolucji kontynentów i oceanów, powstawania orogenów, formowania skał, przebiegu zmian klimatycznych, a także ewolucji świata roślin i zwierząt.

Co po geologii poszukiwawczej?

Co po geologii poszukiwawczej?

Na pewno zastanawiasz się czy kończąc ten kierunek studiów znajdziesz pracę. Zarówno w Polsce jak i za granicą geolog znający się na poszukiwaniu złóż surowców mineralnych i ich eksploatacji znajdzie bez problemu zatrudnienie. Studia geologiczne dają Ci bowiem niezbędne kompetencje pozwalające pracować w wielu sektorach gospodarki.

Geolog w górnictwie i przemyśle wydobywczym

Od lat mówi się w Polsce i w Unii Europejskiej o wygaszaniu kopalni węgla kamiennego i brunatnego. Jednak wciąż stanowi on surowiec strategiczny, od którego zależy niezależność energetyczna wielu państw europejskich. W Polsce obecnie działa 20 podziemnych kopalni węgla kamiennego oraz 5 odkrywkowych kopalni węgla brunatnego. Bez wiedzyumiejętności geologów poszukiwania nowych złóż, ich dokumentacja i eksploatacja nie byłyby możliwe.

Rolą geologa jest także poszukiwanie i dokumentowanie złóż ropy naftowejgazu ziemnego. Są one surowcami strategicznymi dla wszystkich państw na świecie. Znajomość budowy i historii geologicznej różnych regionów Ziemi oraz umiejętność interpretacji wyników badań geofizycznych skał to wiedza jaką posiada każdy geolog, niezbędna do poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego. Polscy geolodzy pracują dla spółek poszukiwawczych w Polsce i za granicą (np. w Norwegii czy w Pakistanie), a związane z branżą firmy cenią sobie absolwentów Wydziału Geologii UW.

Polskie złoża miedzi (i srebra) w rejonie Lubina, od wielu lat eksploatowane przez KGHM, to największe na świecie złoża tego surowca. Miedź i srebro to pierwiastki niezbędne dla rozwoju światowej gospodarki. KGHM wyprodukował do dziś już ponad 20 mln ton miedzi, a obecnie planowane jest dalsze wydobycie. W ostatnich kilku latach geolodzy z KGHM oraz innych spółek prywatnych prowadzą są intensywne prace poszukiwawcze i dokumentacyjne nowych złóż tych surowców na terenie Polski. Wielu naszych absolwentów już znalazło pracę przy poszukiwaniach rud miedzi i srebra, a wraz z otwieraniem kolejnych kopalni tego surowca zwłaszcza geolodzy będą potrzebni!

Geolodzy pracują także przy dokumentacji i szacowaniu zasobów złóż surowców chemicznych (kopalnie soli), budowlanych (kamieniołomy, żwirownie i piaskownie) oraz ceramicznych (cegielnie). Eksploatacja surowców budowlanych i ceramicznych cieszy się w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem, co podyktowane jest budową nowych dróg oraz rozwojem budownictwa.

Geolog w sektorze energetyki odnawialnej

Kraje UE, a więc i Polska, na różne sposoby próbują zwiększyć produkcję energii z odnawialnych źródeł. Jednym z takich źródeł czystej energii jest woda geotermalna. W Polsce działa kilka elektrowni geotermalnych, a kilka regionów już teraz korzysta z ogrzewania wodami geotermalnymi (np. Bańska i Biały Dunajec na Podhalu, Mszczonów na Mazowszu, Uniejów i Poddębice w województwie łódzkim). Trwają też prace poszukiwawcze i dokumentacyjne nowych złóż wód geotermalnych w rejonie Podhala i Niżu Polskiego. Rolą geologa jest poszukiwanie i szacowanie zasobów złóż wód geotermalnych, aby krajowa energetyka mogła sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

Geolog w administracji państwowej i regionalnej

Geolog to także specjalista, który zatrudniany jest w urzędach administracji krajowej i regionalnej. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska geolodzy prowadzą postępowania administracyjne z zakresu geologii i hydrogeologii, opiniują lub zatwierdzają projekty prac geologicznych i hydrogeologicznych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Zadaniem geologów zatrudnionych w administracji państwowej jest także opiniowanie merytoryczne zadań służby geologicznej i hydrogeologicznej oraz nadzór sprawozdań z prowadzenia prac geologicznych w ramach wydanych koncesji geologicznych na poszukiwania i eksploatację surowców mineralnych.

Geolog w badaniach naukowych

Nie sposób wymienić i krótko opisać wszystkich dziedzin naukowych, w których wyniki badań geologicznych są wykorzystywane. Geolodzy współpracują naukowo z:

 • archeologami, pomagając im określić przyczyny rozwoju osad ludzkich na danym obszarze czy też miejsca zdobywania surowców mineralnych w przeszłości,
 • biologami, pomagając im zrozumieć naturalne (np. klimatyczne) przyczyny ewolucji różnych organizmów w przeszłości geologicznej,
 • kryminologami, interpretując pochodzenie próbek mineralnych pobranych z miejsc przestępstw kryminalnych,
 • ekologami, współpracując przy analizie negatywnego wpływu człowieka i jego inwestycji przemysłowych oraz opracowywaniu sposobów neutralizacji tego wpływu na przyrodę nieożywioną,
 • a także z fizykami, interpretując rodzaj skał i budowę geologiczną innych planet naszego Układu Słonecznego.

Geolodzy prowadzą badania pod ziemią (speleologiczne, geofizyczne), na powierzchni ziemi (odkrywki naturalne, kamieniołomy), pod wodą (badania mikrobiologiczne, klimatyczne) i… na Marsie! Jeśli więc drzemie w Tobie dusza badacza-przyrodnika możesz rozwijać swoją pasję i prowadzić różnorodne badania geologiczne w Polskiej Akademii Nauk, w Państwowymi Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, czy też na Wydziale Geologii UW.

Po Geologii poszukiwawczej masz dużą szansę znaleźć zatrudnienie w:
 • jednostkach administracji centralnej – Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz regionalnej (urzędy powiatowe i wojewódzkie),
 • służbie geologicznej i hydrogeologicznej kraju – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy PIB,
 • Centralnym Archiwum Geologicznym,
 • Oddziale Geologicznym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
 • prywatnych firmach i przedsiębiorstwach sektora górniczego (kopalnie odkrywkowe i podziemne),
 • prywatnych firmach i przedsiębiorstwach sektora geologiczno-geotechnicznego (spółki realizujące badania geologiczno-inżynierskie dla budownictwa i infrastruktury drogowej).
Jak wygląda studiowanie geologii poszukiwawczej na Wydziale Geologii UW?

Jak wygląda studiowanie geologii poszukiwawczej na Wydziale Geologii UW?

Geologia poszukiwawcza na Wydziale Geologii UW to studia stacjonarne, 3-letnie, zakończone dyplomem licencjackim.

Kompetencje nabywane w praktyce

Studia geologiczne na Wydziale Geologii UW to jedyne w Polsce tego typu studia gdzie tak dużą porcję wiedzy i umiejętności zdobywasz podczas zajęć praktycznych. Już od pierwszego semestru ćwiczenia i laboratoria prowadzone są w kameralnych, kilkuosobowych grupach. Ponadto, aż 20% zajęć to zajęcia terenowe! Podczas tych zajęć poznajesz geologię „na żywo”, w naturalnych odsłonięciach i kamieniołomach, a nie w salach wykładowych.

Stawiamy na kształcenie Twojej:

 • samodzielności w prowadzeniu badań i obserwacji geologicznych,
 • kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów geologicznych,
 • umiejętności współpracy z innymi osobami.
Zajęcia terenowe

Ekspert od poszukiwania surowców mineralnych sporo czasu spędza w górach, lasach, na polach i wszelkich bezdrożach. Dlatego duża część kompetencji zdobywanych na studiach geologicznych na UW to kursy terenowe, czyli zajęcia “pod chmurką”. Zajęcia te prowadzone są na terenie całej Polski, a niektóre nawet za granicą!

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (Góry Świętokrzyskie) (https://www.eceg.uw.edu.pl/)

ECEG należący do Uniwersytetu Warszawskiego to baza dydaktyczno-naukowa położona w Chęcinach, w Górach Świętokrzyskich. To nowoczesny obiekt, w którym spędzisz wiele dni podczas zajęć terenowych na kursach:

 • geologii ogólnej nabywając podstawowe umiejętności pracy terenowej geologa (I rok studiów, 19 dni),
 • kartowania geologicznego nabywając umiejętności kartograficzne, wykonując mapy i przekroje geologiczne (II rok studiów, 19 dni).

Wycieczki geologiczne

Podczas 3-letnich studiów licencjackich będziesz także wyjeżdżać kilka razy w roku na kilkudniowe zajęcia terenowe:

 • Kurs terenowy z geomorfologii i geologii czwartorzędu (I rok studiów, 5 dni) – Polska środkowa i wschodnia,
 • Kurs terenowy z geologii historycznej (II rok studiów, 5 dni) – Góry Świętokrzyskie,
 • Kurs terenowy w Sudetach (III rok studiów, 5 dni) – Sudety Wschodnie i Środkowe,
 • Kurs terenowy z wiertnictwa z elementami górnictwa (III rok studiów, 5 dni) – południowo-wschodnia Polska,
 • Kurs terenowy z geologii złóż (III rok studiów, 12 dni) – rejon śląsko-krakowski, okolice Olkusza oraz rejon dolnośląski – okolice Lubina,
 • Kurs terenowy z geologii stosowanej i ochrony środowiska (III rok studiów, 12 dni) – okolice Chełmu, Zamościa i Lublina,
 • ćwiczenia terenowe Współczesne procesy brzegowe w strefie Bałtyku i ich zapis kopalny (II lub III rok studiów, 5 dni) – środkowe wybrzeże Morza Bałtyckiego, okolice Jastrzębiej Góry),
 • ćwiczenia terenowe Wybrane zagadnienia z mineralogii i geologii złóż Europy Środkowej (II lub III rok studiów, 5 dni) – Słowacja i Węgry.

Specjalistyczne zajęcia laboratoryjne

Geolog po studiach geologia poszukiwawcza to także specjalista, który potrafi wykorzystać odpowiednie metody badawcze do określenia cech przemysłowych próbek mineralnych i skalnych. Informacje na temat metod badawczych poznasz na różnych zajęciach stacjonarnych, a niektóre umiejętności analityczne nabędziesz podczas specjalistycznych zajęć laboratoryjnych. Na Wydziale Geologii UW znajdują się akredytowane laboratoria geologiczne i geotechniczne oraz pracownie, z których korzysta wiele firm i przedsiębiorstw geologicznych. Niektóre z nich to:

 • Laboratorium Geochemicznej Analizy Elementarnej – tu prowadzone są specjalistyczne badania geochemiczne próbek skalnych,
 • Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Cryo – SEM – tu prowadzone są specjalistyczne badania właściwości fizycznych próbek skalnych,
 • Laboratorium Geologii Stosowanej – tu odbywają się badania podstawowych parametrów gruntu budowlanego wymagane do dokumentacji geotechnicznej inwestycji budowlanej,
 • Pracownia Mikroskopii Optycznej – tu nauczysz się oceniać pod mikroskopem rodzaj i jakość surowców mineralnych,
 • Pracownia Separacji – tu nauczysz się separować wybrane składniki mineralne z próbek skalnych,
 • Pracownia Preparatyki Próbek – tu nauczysz się przygotowywać próbki mineralne do dalszych badań geologicznych.
Czego nauczysz się na geologii poszukiwawczej?

Czego nauczysz się na geologii poszukiwawczej?

Jako absolwentka lub absolwent studiów licencjackich na kierunku Geologia poszukiwawcza będziesz w stanie pracować dla:

 • kopalni i zakładów wydobywczych:
  • umiejąc poszukiwać w terenie nowych złóż surowców mineralnych
  • potrafiąc oceniać wielkość ich zasobów, określać efektywność biznesową
  • potrafiąc oceniać wpływ na środowisko naturalne

tak aby mogły uruchamiać nowe stanowiska górnicze, opłacalne finansowo i zgodne z normami ekologicznymi;

 • jednostek administracji państwowej i regionalnej (np. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, urzędów wojewódzkich)
  • potrafiąc prowadzić postępowania administracyjne z zakresu geologii i hydrogeologii
  • umiejąc zaopiniować i zatwierdzić projekty prac geologicznych i hydrogeologicznych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • potrafiąc zaopiniować merytorycznie zadania służby geologicznej i hydrogeologicznej
  • potrafiąc nadzorować sprawozdania z prowadzenia prac geologicznych w ramach wydanych koncesji geologicznych na poszukiwania i eksploatację surowców mineralnych

przyczyniając się w ten sposób do sprawnego funkcjonowania właściwych organów administracyjnych w zakresie prac geologicznych i górniczych;

 • przedsiębiorstw związanych z energią geotermalną
  • potrafiąc poszukiwać złóż wód geotermalnych
  • szacować ich zasoby
  • określać rodzaj i jakość wód geotermalnych

aby mogły uruchamiać nowe, ekologiczne elektrownie geotermalne w regionach, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest duże, a zapotrzebowanie na energię stale wzrasta.

Ponadto, kończąc studia licencjackie na kierunku geologia poszukiwawcza będziesz potrafiła/potrafił:

 • opisywać procesy fizyczno-chemiczne kształtujące wnętrze i powierzchnię Ziemi
 • opisywać właściwości minerałów i skał i interpretować warunki ich powstawania
 • rozpoznawać kopalne i współczesne organizmy zwierzęce oraz roślinne, a także definiować ich rolę w ekosystemach ziemskich
 • opisywać czynniki wpływające na klimat i rolę człowieka w zmianach klimatycznych
 • dobierać właściwe metody geologiczne i geofizyczne do poszukiwania oraz określania parametrów przemysłowych surowców mineralnych.
Geologia poszukiwawcza w pigułce

Geologia poszukiwawcza w pigułce

Geologia poszukiwawcza na Wydziale Geologii UW to:

 • połączenie studiów geologicznych, chemii, fizyki, ochrony środowiska i górnictwa,
 • 3 lata nauki z dużym udziałem zajęć praktycznych i terenowych (aż 20% zajęć w terenie),
 • studia gwarantujące rozwój pasji przyrodniczych – zainteresowania możesz realizować w licznych studenckich kołach naukowych (Koło Naukowe Paleobiologów Terenowych, Studenckie Koło Hydrogeologów) oraz zdobywając granty na studenckie badania geologiczne,
 • studia stacjonarne, dzienne i bezpłatne!
 • możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej – akademiki tuż obok Wydziału Geologii UW!
 • prosta rekrutacja – punkty rekrutacyjne naliczane na podstawie wyniku z matury na poziomie podstawowym z: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego przedmiotu rozszerzonego do wyboru (geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka); próg punktowy: 50 pkt.