Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kierunek geologia stosowana (GES) – studia inżynierskie

Geologia stosowana – co to za studia?

Geologia stosowana – co to za studia?

Czy słyszałaś/eś już o studiach geologia stosowana na Wydziale Geologii UW? To studia pozwalające Ci nabyć umiejętności inżynierskie z wiedzą z zakresu geologii, chemii, fizyki oraz ochrony środowiska.

Geologia bo … to studia wykorzystujące w praktyce wiedzę o budowie Ziemi i surowcach mineralnych:

 • budowlanych tj. kruszywa skalne, piaski szklarskie, płyty okładzinowe i elewacyjne;
 • ceramicznych tj. glinki i skały ilaste;
 • energetycznych tj. węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny;
 • metalicznych np. rudy żelaza, miedzi, srebra, złota;
 • wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym – metali ziem rzadkich.

Stosowana bo … to studia pozwalające zdobyć umiejętności w zakresie:

 • badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych związanych z oceną przydatności podłoża budowlanego dla różnych rodzajów budownictwa (obejmuje miedzy innymi badania wytrzymałości i ściśliwości gruntu, przepuszczalności, gęstości i porowatości gruntów i skał);
 • badań geofizycznych wykonywanych przy budowie dróg, stacji metra oraz w związku z różnymi inwestycjami przemysłowymi, a także przy dokumentacji złóż i w nowoczesnej kartografii geologicznej;
 • ochrony środowiska i jego monitoringu, np. zabezpieczania i izolacji gruntów wokół stacji paliw i wysypisk odpadów,
 • badań hydrogeologicznych, np. badania zasobów i jakości podziemnych wód dla celów komunalnych i przemysłowych a także wód geotermalnych,
 • ochrony wód podziemnych i powierzchniowych,
 • badań próbek skał dla celów przemysłowych np. wytrzymałości materiałów budowlanych, ich odporności  na warunki atmosferyczne,
 • monitoringu procesów geologicznych, również tych wywołanych działalnością człowieka i zabezpieczania inwestycji przed ich negatywnymi skutkami (osuwiska, podtopienia).
Co po geologii stosowanej?

Co po geologii stosowanej?

Jak większość Twoich rówieśników zastanawiasz się czy kończąc ten kierunek studiów znajdziesz pracę. Zarówno w Polsce, jak i za granicą, inżynier-geolog znajdzie bez problemu zatrudnienie w budownictwie, przemyśle materiałów budowlanych, w górnictwie i ochronie środowiska. Geologiczne studia inżynierskie dają Ci kompetencje pozwalające znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach gospodarki.

Geolog w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych

W ostatnich latach intensywnie rozwija się sektor budowlany i infrastruktura komunikacyjna. Powstają nowe autostrady, drogi ekspresowe oraz linie kolejowe i mosty. Budowane są nowe osiedla mieszkaniowe, w centrach miast wielkopowierzchniowe biurowce, garaże podziemne oraz hale przemysłowe. Wg norm prawnych każda inwestycja budowlana i przemysłowa musi mieć odpowiednią dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechnicznych warunków posadawiania obiektów. W związku z tym wzrosło zapotrzebowanie na usługi geologiczno-inżynierskie i geotechniczne. Powstało wiele spółek i przedsiębiorstw prywatnych, w których wciąż zatrudniane są osoby z wykształceniem geologiczno-inżynierskim oraz wymaganymi specjalistycznymi uprawnieniami geologicznymi i geofizycznymi!

Geolog w górnictwie i przemyśle wydobywczym

Od lat mówi się w Polsce i w Unii Europejskiej o stopniowej likwidacji kopalń węgla kamiennegobrunatnego. Jednak węgiel wciąż stanowi surowiec strategiczny, od którego zależy niezależność energetyczna wielu państw europejskich. W Polsce obecnie działają podziemne kopalnie węgla kamiennego oraz odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego. Bez wiedzy i umiejętności geologów poszukiwania nowych złóż, ich dokumentacja i właściwa eksploatacja nie byłyby możliwe.

Ważnym zdaniem geologii jest poszukiwanie i dokumentowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Są one surowcami strategicznymi we wszystkich państwach na świecie. Znajomość budowy i historii geologicznej różnych regionów oraz umiejętność interpretacji wyników badań geofizycznych to wiedza, którą posiada geolog, niezbędna m.in. do poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego. Polscy geolodzy pracowali i wciąż pracują dla spółek poszukiwawczych w Polsce i za granicą (np. w Norwegii czy w Pakistanie).

Polskie złoża miedzi (i srebra) w rejonie Lubina od wielu lat eksploatowane przez KGHM to największe na świecie złoża tego surowca. Miedź i srebro to pierwiastki niezbędne dla rozwoju światowej gospodarki. KGHM wydobył do dziś już ponad 20 mln ton miedzi, a planowana jest na wiele lat dalsza eksploatacja. W ostatnich kilku latach geolodzy zatrudnieni w KGHM oraz innych spółkach prywatnych prowadzą intensywne prace poszukiwawcze i dokumentacyjne nowych złóż tych surowców na terenie Polski. Wielu naszych absolwentów już znalazło pracę przy szacowaniu i dokumentowaniu zasobów rud miedzi i srebra, a wraz z otwieraniem kolejnych kopalni tego surowca geolodzy-inżynierowie będą niezwykle potrzebni!

Geolog w sektorze energetyki odnawialnej

Kraje UE, a więc i Polska, na różne sposoby próbują zwiększyć produkcję energii z odnawialnych źródeł. Jednym z takich źródeł czystej energii jest woda geotermalna. W Polsce działa kilka elektrowni geotermalnych, a niektóre regiony już teraz korzystają z ogrzewania wodami geotermalnymi (np. Bańska i Biały Dunajec na Podhalu, Mszczonów na Mazowszu, Uniejów i Poddębice w województwie łódzkim). Trwają też prace dokumentujące występowanie wód geotermalnych w rejonie Podhala i Niżu Polskiego. Rolą geologa-inżyniera jest szacowanie zasobów wód geotermalnych, aby krajowa energetyka mogła sprostać wyzwaniom współczesnego świata w zakresie wykorzystania energii odnawialnej.

Geolog w monitorowaniu procesów geologicznych

Już od ponad 10 lat Służba Geologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego stale prowadzi monitoring i prace dokumentacyjne w rejonach zagrożonych osuwiskami (Karpaty, krawędzie dolin rzecznych, wybrzeże Bałtyku). Intensywne opady deszczu zmieniają właściwości gruntu i powodują zagrożenia katastrofami geologicznymi. Zagadnienia te monitorowane są przez ogólnopolski „System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO”, którego celem jest opracowanie dla jednostek administracji regionalnej map osuwisk i terenów zagrożonych. Prace dokumentacyjne, kartograficzne z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania komputerowego prowadzą właśnie inżynierowie-geolodzy.

Dzięki znajomości naturalnych procesów geologicznych i budowy geologicznej regionu praca geologów-inżynierów pozwala także zapobiegać zniszczeniom wywoływanym przez powodzie w dolinach rzek.

Jak większość Twoich rówieśników zastanawiasz się czy kończąc ten kierunek studiów znajdziesz pracę. Zarówno w Polsce, jak i za granicą, inżynier-geolog znajdzie bez problemu zatrudnienie w przemyśle budowlanym, wydobywczym i ochronie środowiska. Geologiczne studia inżynierskie dają Ci kompetencje pozwalające znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach gospodarki.
Jak wygląda studiowanie geologii stosowanej na Wydziale Geologii UW?

Jak wygląda studiowanie geologii stosowanej na Wydziale Geologii UW?

Geologia stosowana na Wydziale Geologii UW to studia stacjonarne, 3,5-letnie, zakończone dyplomem inżynierskim.

Kompetencje nabywane w praktyce

Studia geologiczne na Wydziale Geologii UW to jedyne w Polsce tego typu studia, gdzie tak dużą porcję wiedzy i umiejętności zdobywasz podczas zajęć praktycznych. Już od pierwszego semestru ćwiczenia i laboratoria prowadzone są w kameralnych, kilkuosobowych grupach. Ponadto, aż 20% zajęć to zajęcia terenowe! Podczas tych zajęć poznajesz geologię „na żywo”, w naturalnych odsłonięciach i kamieniołomach, a nie w salach wykładowych.

Stawiamy na kształcenie Twojej:

 • samodzielności w prowadzeniu badań i obserwacji geologicznych,
 • umiejętności stosowania norm i prawa geologicznego przy dokumentacji i szacowaniu zasobów złóż surowców naturalnych oraz opracowywaniu dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,
 • umiejętności stosowania specjalistycznego oprogramowania komputerowego do realizacji zadań geologiczno-geotechnicznych,
 • umiejętności współpracy z innymi osobami.
Zajęcia terenowe

Ekspert od dokumentowania surowców mineralnych sporo czasu spędza w górach, lasach, na polach i wszelkich bezdrożach. Dlatego duża część kompetencji zdobywanych na studiach geologicznych na UW to kursy terenowe, czyli zajęcia “pod chmurką”. Zajęcia te prowadzone są na terenie całej Polski, a niektóre nawet za granicą!

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (Góry Świętokrzyskie) (https://www.eceg.uw.edu.pl/)

ECEG należący do Uniwersytetu Warszawskiego to baza dydaktyczno-naukowa położona w Chęcinach, w Górach Świętokrzyskich. To nowoczesny obiekt, w którym spędzisz wiele dni podczas zajęć terenowych, na kursach:

 • geologii ogólnej nabywając podstawowe umiejętności pracy terenowej geologa (I rok studiów, 19 dni)
 • kartowania geologicznego nabywając umiejętności kartograficzne, wykonując mapy i przekroje geologiczne (II rok studiów, 19 dni)

Wycieczki geologiczne

Podczas 3,5-letnich studiów inżynierskich będziesz także wyjeżdżać kilka razy w roku na kilkudniowe zajęcia terenowe:

 • Kurs terenowy z geomorfologii i geologii czwartorzędu (I rok studiów, 5 dni) – Polska środkowa i wschodnia,
 • Kurs terenowy z geologii historycznej (II rok studiów, 5 dni) – Góry Świętokrzyskie,
 • Kurs terenowy w Sudetach (III rok studiów, 5 dni) – Sudety Wschodnie i Środkowe,
 • Kurs terenowy z wiertnictwa z elementami górnictwa (III rok studiów, 5 dni) – południowo-wschodnia Polska,
 • Kurs terenowy z geologii złóż (III rok studiów, 12 dni) – rejon śląsko-krakowski, okolice Olkusza oraz rejon dolnośląski – okolice Lubina,
 • Kurs terenowy z geologii stosowanej i ochrony środowiska (III rok studiów, 12 dni) – okolice Chełmu, Zamościa i Lublina,
 • ćwiczenia terenowe Współczesne procesy brzegowe w strefie Bałtyku i ich zapis kopalny (II lub III rok studiów, 5 dni) – środkowe wybrzeże Morza Bałtyckiego, okolice Jastrzębiej Góry),
 • ćwiczenia terenowe Wybrane zagadnienia z mineralogii i geologii złóż Europy Środkowej (II lub III rok studiów, 5 dni) – Słowacja i Węgry.

Specjalistyczne zajęcia laboratoryjne

Geolog po studiach geologia stosowana to także specjalista, który potrafi wykorzystać odpowiednie metody badawcze i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do zadań geologiczno-geotechnicznych. Biegłość w korzystaniu ze specjalistycznego oprogramowania nabędziesz podczas zajęć w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych. Informacje na temat metod badawczych poznasz na różnych zajęciach stacjonarnych, a niektóre umiejętności analityczne nabędziesz podczas specjalistycznych zajęć laboratoryjnych. Na Wydziale Geologii UW znajdują się akredytowane laboratoria geologiczne i geotechniczne oraz pracownie, z których korzysta wiele firm i przedsiębiorstw geologicznych. Niektóre z nich to:

 • Laboratorium Geochemicznej Analizy Elementarnej – tu prowadzone są specjalistyczne badania geochemiczne próbek skalnych,
 • Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Cryo – SEM – tu prowadzone są specjalistyczne badania właściwości fizycznych próbek skalnych,
 • Laboratorium Geologii Stosowanej – tu odbywają się badania podstawowych parametrów gruntu budowlanego wymagane do dokumentacji geotechnicznej inwestycji budowlanej,
 • Pracownia Mikroskopii Optycznej – tu nauczysz się oceniać pod mikroskopem rodzaj i jakość surowców mineralnych,
 • Pracownia Separacji – tu nauczysz się separować wybrane składniki mineralne z próbek skalnych,
 • Pracownia Preparatyki Próbek – tu nauczysz się przygotowywać próbki mineralne do dalszych badań geologicznych.
Czego nauczysz się na geologii stosowanej?

Czego nauczysz się na geologii stosowanej?

Jako absolwentka lub absolwent studiów inżynierskich na kierunku geologia stosowana będziesz w stanie pracować dla:

 • firm związanych z budownictwem:
  • umiejąc przeprowadzać badania podłoża gruntowego dla budownictwa liniowego (autostrady, drogi ekspresowe oraz koleje dużych prędkości)
  • prowadząc badania geotechniczne związane z budowami wielkoskalowymi, inwestycjami podziemnymi (metro)
  • projektując systemy odwodnień np. terenów kopalni głębinowych i odkrywkowych
 • kopalni i zakładów wydobywczych:
  • umiejąc dokumentować zasoby złóż surowców mineralnych
  • umiejąc charakteryzować ich właściwości
  • potrafiąc określać efektywność biznesową
  • potrafiąc oceniać wpływ na środowisko naturalne

tak aby mogły uruchamiać nowe stanowiska górnicze, opłacalne finansowo i zgodne z normami ekologicznymi;

 • jednostek administracji państwowej i regionalnej (np. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, urzędów wojewódzkich)
  • potrafiąc prowadzić postępowania administracyjne z zakresu geologii i hydrogeologii
  • umiejąc zaopiniować i zatwierdzić projekty prac geologicznych i hydrogeologicznych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • potrafiąc zaopiniować merytorycznie zadania służby geologicznej i hydrogeologicznej
  • potrafiąc nadzorować sprawozdania z prowadzenia prac geologicznych w ramach wydanych koncesji geologicznych na poszukiwania i eksploatację surowców mineralnych

przyczyniając się w ten sposób do sprawnego funkcjonowania właściwych organów administracyjnych w zakresie prac geologicznych i górniczych;

 • przedsiębiorstw związanych z energią geotermalną
  • potrafiąc poszukiwać złóż wód geotermalnych
  • szacować ich zasoby
  • określać rodzaj i jakość wód geotermalnych

aby mogły uruchamiać nowe, ekologiczne elektrownie geotermalne w regionach, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest duże, a zapotrzebowanie na energię stale wzrasta,

 • Służby Geologicznej i Hydrogeologicznej kraju
  • potrafiąc rozpoznawać i dokumentować geozagrożenia,
  • potrafiąc przewidywać negatywne skutki naturalnych procesów geologicznych tj. osuwiska czy powodzie,

umożliwiając podejmowanie właściwych decyzji organom administracji państwowej i regionalnej.

Ponadto, kończąc studia inżynierskie na kierunku Geologia stosowana będziesz potrafiła/potrafił:

 • dobierać właściwe metody geologiczne i geofizyczne do poszukiwania oraz określania parametrów przemysłowych surowców mineralnych,
 • korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego do realizacji zadań geologicznych i geotechnicznych,
 • opisywać procesy fizyczno-chemiczne kształtujące wnętrze i powierzchnię Ziemi,
 • opisywać właściwości minerałów i skał i interpretować warunki ich powstawania.
Geologia stosowana w pigułce

Geologia stosowana w pigułce

Geologia stosowana na Wydziale Geologii UW:

 • połączenie studiów inżynierskich, geologicznych i górniczych,
 • 3,5 roku nauki z dużym udziałem zajęć praktycznych i terenowych (aż 20% zajęć w terenie),
 • studia gwarantujące rozwój pasji przyrodniczych – zainteresowania możesz realizować w licznych studenckich kołach naukowych (koło Naukowe Geologów Naftowych, Studenckie Koło Hydrogeologów) oraz zdobywając granty na studenckie badania geologiczne,
 • studia stacjonarne, dzienne i bezpłatne!
 • możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej – akademiki tuż obok Wydziału Geologii UW!
 • prosta rekrutacja – punkty rekrutacyjne naliczane na podstawie wyniku z matury na poziomie podstawowym z: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego przedmiotu rozszerzonego do wyboru (geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka); próg punktowy: 50 pkt.
Program studiów

Program studiów

(obowiązujący od roku akademickiego 2024/2025)