Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kierunek geologia stosowana (GES) – studia magisterskie

Geologia stosowana drugiego stopnia – co to za studia?

Geologia stosowana drugiego stopnia – co to za studia?

Dwuletnie studia magisterskie geologia stosowana na Wydziale Geologii UW to studia, które pozwolą Ci nabyć umiejętności praktyczne z zakresu geologii inżynierskiej, środowiskowej, gospodarki surowcami mineralnymi, hydrogeologii lub tektoniki i kartografii geologicznej.

Geologia bo … to studia z przyszłością, wykorzystujące w praktyce wiedzę o budowie Ziemi i surowcach mineralnych:

 • budowlanych tj. kruszywa skalne, piaski szklarskie, płyty okładzinowe i elewacyjne;
 • ceramicznych tj. glinki i skały ilaste;
 • energetycznych tj. węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny;
 • metalicznych np. rudy żelaza, miedzi, srebra, złota;
 • wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym – metali ziem rzadkich.

Stosowana bo … to studia pozwalające zdobyć umiejętności w zakresie:

 • badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych – gęstości, porowatości, wytrzymałości oraz ściśliwości gruntu;
 • badań geofizycznych wykonywanych przy budowie dróg, stacji metra oraz różnych inwestycji przemysłowych, a także przy dokumentacji złóż i w nowoczesnej kartografii geologicznej;
 • ocen oddziaływania inwestycji na środowisko;
 • ochrony środowiska i jego monitoringu;
 • badań hydrogeologicznych, np. badań zasobów wód podziemnych, badań jakości wód pitnych i wód geotermalnych;
 • ochrony wód podziemnych i powierzchniowych;
 • badań próbek mineralnych i skał dla celów przemysłowych np. wytrzymałości materiałów budowlanych na warunki atmosferyczne;
 • sporządzania dokumentacji geologicznej niezbędnej przy wielu inwestycjach;
 • wykorzystania zaawansowanych metod komputerowych niezbędnych w pracy geologa;
 • zaawansowanych metod analitycznych wykorzystywanych w wielu dziedzinach gospodarki;
 • monitoringu procesów geologicznych, również tych wywołanych działalnością człowieka i zabezpieczania inwestycji przed ich negatywnymi skutkami (osuwiska, podtopienia).
Co po geologii stosowanej?

Co po geologii stosowanej?

Zarówno w Polsce, jak i za granicą po studiach na kierunku geologia stosowana znajdziesz bez problemu zatrudnienie w państwowej służbie geologicznej, budownictwie, wielu gałęziach przemysłu (np. budowlanym, wydobywczym) jak również w instytucjach naukowych i urzędach oraz przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska. Geologiczne studia magisterskie dają Ci kompetencje pozwalające znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach gospodarki.

Geolog w przemyśle budowlanym

Wyzwania związane z nowoczesnym budownictwem i zagospodarowaniem przestrzennym stale rosną. Związane jest to zarówno z tworzeniem coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych, jak i koniecznością wykorzystania terenów o trudnych i bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Zagospodarowanie i przekształcenie takich terenów wynika z potrzeby optymalnego wykorzystania przestrzeni. Dla projektowania i realizacji zaawansowanych rozwiązań budowlanych konieczne są badania i analizy warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych. Wymagają one oceny podłoża gruntowego dla budownictwa z uwzględnieniem warunków jego nośności i odkształcalności. Aby sprostać tym wyzwaniom potrzebni są specjaliści, z głębokim zrozumieniem i poszerzonym spojrzeniem na grunty budowlane i metody ich badań. Jesteśmy przekonani, że na studiach magisterskich na kierunku geologia stosowana nabędziesz kompetencje obejmujące prowadzenie badań terenowych i laboratoryjnych, sporządzanie ekspertyz i dokumentacji specjalistycznych wymaganych przepisami prawnymi. Na studiach zdobędziesz umiejętności posługiwania się stale rozwijaną nowoczesną aparaturą i oprogramowaniem, cyfrowymi metodami prowadzenia analiz inżynierskich i przestrzennych. Te aspekty stanowią trzon przedmiotów proponowanych w zakresie drugiego stopnia studiów na specjalności geologia inżynierska.

Geolog w badaniach laboratoryjnych

Wiedza geologiczna jest wykorzystywana w wielu pokrewnych dziedzinach, jak archeologia, kryminalistyka, konserwacja zabytków czy przemysł kosmetyczny. Znajomość zaawansowanych technik analitycznych i umiejętność interpretacji wyników badań pozwala geologowi na pracę lub wykonywanie ekspertyz dla wielu instytucji i firm komercyjnych. Nasi absolwenci pracowali lub pracują między innymi w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Akademii Sztuk Pięknych czy wspomagają badania archeologiczne w Peru.

Geolog w górnictwie i przemyśle wydobywczym

Od o jak największym uniezależnieniu się surowcowym państw UE. Polska, jako kraj posiadający wiele zasobów surowców, w tym strategicznych, w najbliższych latach będzie rozwijała możliwości wykorzystania tego potencjału. Bez wiedzy i umiejętności geologów poszukiwania nowych złóż, ich dokumentacja i właściwa eksploatacja nie będą możliwe. Polscy geolodzy pracują dla spółek poszukiwawczych w Polsce i za granicą (np. w Norwegii czy w Pakistanie).
Polskie złoża miedzi (a także srebra) w rejonie Lubina od wielu lat eksploatowane przez KGHM to największe na świecie złoża tego surowca. Miedź i srebro to pierwiastki niezbędne dla rozwoju światowej gospodarki. Prowadzone są intensywne prace poszukiwawcze i dokumentacyjne nowych złóż tych surowców na terenie Polski. Wielu naszych absolwentów już znalazło pracę przy szacowaniu i dokumentowaniu zasobów rud miedzi i srebra, a wraz z otwieraniem kolejnych kopalni tego surowca geolodzy będą potrzebni!

Geolog w sektorze energetyki odnawialnej

Kraje UE, a więc i Polska, na różne sposoby próbują zwiększyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Jednym ze źródeł czystej energii jest woda geotermalna. W Polsce działa kilka elektrowni geotermalnych, a kilka regionów już teraz korzysta z ogrzewania wodami geotermalnymi (np. Bańska i Biały Dunajec na Podhalu, Mszczonów na Mazowszu, Uniejów i Poddębice w województwie łódzkim). Trwają też prace dokumentacyjne nowych złóż wód geotermalnych w rejonie Podhala i Niżu Polskiego. Rolą geologa jest szacowanie zasobów złóż wód geotermalnych, aby krajowa energetyka mogła sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

Geolog w monitorowaniu procesów geologicznych

Już od ponad 10 lat Służba Geologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego stale prowadzi monitoring i prace dokumentacyjne w rejonach zagrożonych osuwiskami (Beskidy, Bieszczady, środkowe wybrzeże Bałtyku). Okresowo pojawiające się intensywne opady deszczu powodują, że wiele gospodarstw i podmiotów przemysłowych jest zagrożonych katastrofami geologicznymi. W tym celu powstał ogólnopolski projekt „System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO”, którego celem jest opracowanie map osuwisk i terenów nimi zagrożonych dla jednostek administracji regionalnej. Prace dokumentacyjne, kartograficzne z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania komputerowego prowadzą właśnie geolodzy.
Dzięki znajomości naturalnych procesów geologicznych i budowy geologicznej regionu praca geologów pozwala także zapobiegać zniszczeniom wywoływanym przez powodzie w dolinach rzek.

Geolog w ochronie środowiska

Każde przedsiębiorstwo z branży wydobywczej, energetycznej, drogowej czy produkcyjnej posiada w swojej strukturze komórkę zajmującą się ochroną środowiska w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych, gospodarki odpadami i kontroli emisji (np. zanieczyszczenia powietrza, wód, gleb, gruntów). Tematyka poruszana w trakcie studiów na kierunku geologia stosowana, w tym zagadnienia związane z przygotowywaniem:

 • projektów robót geologicznych;
 • dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;
 • raportów oddziaływania na środowisko;
 • kart informacyjnych przedsięwzięć;
 • przeglądów ekologicznych;
 • analiz porealizacyjnych;
 • prognoz oddziaływania na środowisko;
 • wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego;
 • raportów początkowych;
 • operatów wodnoprawnych;
 • projektów monitoringu;
 • projektów rekultywacji i zagospodarowania;
 • planów gospodarki odpadami;
 • projektów planów remediacji;
 • kart rejestracyjnych osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi;
 • planów zagospodarowania przestrzennego,

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i pozwala absolwentom na aplikowanie nie tylko do przedsiębiorstw prywatnych ale również do organów administracji państwowej i samorządowej (GDOŚ, RDOŚ, Wody Polskie, Wydziały Ochrony Środowiska, itp.).

Geolog w gospodarce wodnej

Postępujące zmiany klimatyczne, charakteryzujące się długotrwałymi okresami suszy i gwałtownymi powodziami sprawiają, że zainteresowanie wodami podziemnymi jest coraz większe. Studia na specjalności hydrogeologia pozwolą na zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem badań środowiska gruntowo-wodnego ich interpretacji z użyciem najnowszej aparatury i specjalistycznych programów, wykorzystywanych w przygotowaniu projektów i dokumentacji hydrogeologicznych, operatów wodnoprawnych oraz analiz ryzyka przy ustanawianiu stref ochronnych ujęć wody.

Po ukończeniu studiów w zakresie Geologii stosowanej masz dużą szansę znaleźć zatrudnienie w:
 • prywatnych firmach i przedsiębiorstwach realizujących badania geologiczno-inżynierskie dla budownictwa powszechnego, przemysłowego, wodnego, infrastruktury drogowej i górnictwa;
 • państwowych i prywatnych firmach i przedsiębiorstwach realizujących badania hydrogeologiczne dotyczące rozpoznania warunków hydrogeologicznych pod kątem zaopatrzenia w wodę oraz realizujących inwestycje budowlane i drogowe;
 • służbie geologicznej i hydrogeologicznej kraju – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;
 • Oddziale Geologicznym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Orlenie;
 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, generalnej i regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, Wydziałach Ochrony Środowiska urzędów powiatowych i wojewódzkich.
Jak wygląda studiowanie geologii stosowanej na Wydziale Geologii UW?

Jak wygląda studiowanie geologii stosowanej na Wydziale Geologii UW?

Geologia stosowana na Wydziale Geologii UW to studia stacjonarne, 2-letnie, zakończone dyplomem magistra.

Kompetencje nabywane w praktyce

W trakcie studiów na kierunku geologia stosowana na Wydziale Geologii UW dużą porcję wiedzy i umiejętności zdobywasz podczas zajęć praktycznych. Ćwiczenia i laboratoria prowadzone są w kameralnych, kilkuosobowych grupach. Ponadto duża część zajęć prowadzona jest w terenie. Podczas nich poznajesz geologię w praktyce a nie w salach wykładowych.

Stawiamy na kształcenie Twojej:

 • samodzielności prowadzenia badań i obserwacji geologicznych;
 • umiejętności stosowania norm i prawa geologicznego przy dokumentacji i szacowaniu zasobów złóż surowców naturalnych, opracowywaniu dokumentacji geologiczno-geotechnicznej, hydrogeologicznej czy oddziaływań inwestycji na środowisko;
 • umiejętności stosowania specjalistycznego oprogramowania komputerowego do realizacji zadań geologiczno-geotechnicznych;
 • umiejętności prowadzenia wysoko wyspecjalizowanych badań analitycznych i interpretowania ich wyników;
 • umiejętności współpracy z innymi osobami.
Zajęcia terenowe

Podczas 2-letnich studiów magisterskich będziesz wyjeżdżać na kilkudniowe zajęcia terenowe dla różnych specjalności:

 • Kurs terenowy specjalizacyjny w Sudetach (5 dni);
 • Terenowe praktikum z geochemii z elementami geomikrobiologii (5 dni);
 • Kartowanie geologiczno-złożowe (5 dni);
 • Kurs terenowy z hydrogeologii, geologii inżynierskiej i ochrony środowiska (5 dni),
 • Kurs terenowy z geologii strukturalnej (5 dni).
Specjalistyczne zajęcia laboratoryjne

Geolog po studiach geologia stosowana to specjalista, który potrafi stosować różnorodne metody badawcze i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w realizowaniu zadań geologiczno-geotechnicznych, hydrogeologicznych, mineralogicznych czy kartograficznych. Biegłość w korzystaniu ze specjalistycznego oprogramowania nabędziesz podczas zajęć w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych. Umiejętności stosowania różnych metod badawczych nauczysz się na zajęciach praktycznych, a zaawansowane umiejętności analityczne nabędziesz podczas specjalistycznych zajęć laboratoryjnych. Na Wydziale Geologii UW znajdują się akredytowane laboratoria badań skał i gruntów oraz pracownie, z których usług korzysta wiele firm i przedsiębiorstw geologicznych. Niektóre z nich to:

 • Laboratorium Geochemicznej Analizy Elementarnej – tu prowadzone są specjalistyczne badania geochemiczne próbek skalnych;
 • Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Cryo – SEM – tu prowadzone są specjalistyczne badania właściwości fizycznych próbek skalnych;
 • Laboratorium Geologii Stosowanej – tu odbywają się badania parametrów gruntu budowlanego wymagane do dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej oraz badań podłoża inwestycji budowlanych, wykonywane są również badania fizykochemiczne wody oraz badania geofizyczne;
 • Pracownia Mikroskopii Optycznej – tu nauczysz się oceniać pod mikroskopem rodzaj i jakość surowców mineralnych;
 • Pracownia Separacji – tu nauczysz się separować wybrane składniki mineralne z próbek skalnych;
 • Pracownia Preparatyki Próbek – tu nauczysz się przygotowywać próbki mineralne do dalszych badań geologicznych;
 • Laboratorium Geomikrobiologii i Geochemii Środowiska – tu dowiesz się o roli mikroorganizmów w kształtowaniu procesów geochemicznych, biomineralizacji i biotransformacji faz mineralnych.
Czego nauczysz się na geologii stosowanej?

Czego nauczysz się na geologii stosowanej?

Jako absolwentka lub absolwent studiów magisterskich na kierunku geologia stosowana będziesz w stanie pracować dla:

 • kopalni i zakładów wydobywczych:
  • dokumentując zasoby złóż surowców mineralnych,
  • charakteryzując ich właściwości,
  • określając efektywność biznesową,
  • oceniając wpływ inwestycji na środowisko naturalne,

żeby mogły uruchamiać nowe zakłady górnicze, opłacalne finansowo i zgodne z normami ekologicznymi;

 • jednostek administracji państwowej i regionalnej (np. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, urzędów wojewódzkich):
  • prowadząc postępowania administracyjne z zakresu geologii, ochrony środowiska i hydrogeologii,
  • opiniując i zatwierdzając projekty robót geologicznych i hydrogeologicznych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne,
  • opiniując merytorycznie zadania służby geologicznej i hydrogeologicznej,
  • nadzorując sprawozdania z prowadzenia prac geologicznych w ramach wydanych koncesji geologicznych na poszukiwania i eksploatację surowców mineralnych,

przyczyniając się w ten sposób do sprawnego funkcjonowania właściwych organów administracyjnych w zakresie prac geologicznych i górniczych;

 • przedsiębiorstw związanych z energią geotermalną:
  • poszukując złóż wód geotermalnych,
  • szacując ich zasoby,
  • określając rodzaj i jakość wód geotermalnych,

aby mogły uruchamiać nowe, ekologiczne elektrownie geotermalne w regionach, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest duże, a zapotrzebowanie na energię stale wzrasta;

 • Służby Geologicznej i Hydrogeologicznej kraju:
  • rozpoznając i dokumentując geozagrożenia,
  • rozpoznając i dokumentując zasoby wód podziemnych,
  • przewidując negatywne skutki naturalnych procesów geologicznych tj. osuwiska czy powodzie,

umożliwiając podejmowanie właściwych decyzji organom administracji państwowej i regionalnej.

Ponadto, kończąc studia magisterskie na kierunku geologia stosowana będziesz potrafiła/potrafił:

 • dobierać właściwe metody geologiczne i geofizyczne do poszukiwania oraz określania parametrów przemysłowych surowców mineralnych,
 • korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego do realizacji zadań geologicznych i geotechnicznych,
 • opisywać procesy fizyczno-chemiczne kształtujące wnętrze i powierzchnię Ziemi,
 • opisywać właściwości minerałów i skał i interpretować warunki ich powstawania,
 • analizować warunki hydrogeologiczne pod kątem oceny i jakości wód podziemnych.
Geologia stosowana w pigułce

Geologia stosowana w pigułce

Geologia stosowana na Wydziale Geologii UW:

 • to 2 lata nauki z dużym udziałem zajęć praktycznych i terenowych;
 • studia gwarantujące rozwój pasji przyrodniczych – zainteresowania możesz realizować w studenckich kołach naukowych między innymi Ametyst G.E.M., Ad Planetas, Koło Hydrogeologów oraz zdobywając granty na studenckie badania geologiczne;
 • studia stacjonarne, dzienne i bezpłatne!
 • możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej – akademiki tuż obok Wydziału Geologii UW!
 • prosta rekrutacja – punkty rekrutacyjne naliczane są na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
Program studiów

Program studiów

(obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023)

Kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA
specjalności:

Rekrutacja

Rekrutacja


Obliczanie punktów rekrutacyjnych (rok akademicki 2022/2023; studia od semestru letniego )

Zgodnie z zasadami rekrutacji kandydat jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia punktów rekrutacyjnych zgodnie ze wzorem zamieszczonym w opisie kierunku na stronie IRK (https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022L/programme/S2-GES-L/?from=field:P_GES)

W celu ułatwienia obliczenia punktów rekrutacyjnych można skorzystać z zmieszczonego pliku [Tabela do wyliczenia punktów rekrutacyjnych]