Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Konferencja “Zlodowacenia i interglacjały w Polsce – stan obecny i perspektywy badań” 16-18 czerwca 2023 r.

Conference “Glaciations and interglacials in Poland – current status and perspectives of research” June 16-18, 2023.

O konferencji/ About the conferenceTematyka i program ramowy/ Topics and framework programTermin i miejsce/ Date and placeKomitety/ The CommitteesPatronat honorowy/ Honorary patronageKomunikaty/ AnnouncementsCzasopisma/ JournalsRejestracja/ RegistrationSponsorzy i wystawcy/ Sponsors and exhibitorsKontakt/ Contact

Szanowni Państwo,
zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji “Zlodowacenia i interglacjały w Polsce – stan obecny i perspektywy badań” organizowanej przez Katedrę Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2023 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach.
Konferencja jest dedykowana Prof. Leszkowi Lindnerowi z okazji Jubileuszu 85-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej. Konferencja poświęcona jest prezentacji najnowszych wyników badań nad czwartorzędem Polski i Europy środkowej oraz dyskusji nad stanem obecnym i wyzwaniami stojącymi przed stratygrafią czwartorzędu. Konferencja stworzy możliwość do pogłębienia wzajemnych kontaktów między ośrodkami zajmującymi się szeroko pojętymi badaniami czwartorzędowymi, a także będzie doskonałą okazją do uhonorowania wieloletniej pracy naukowej i Jubileuszu Profesora Leszka Lindnera.

___________________

Dear Colleagues
We are pleased to invite you to participate in the Conference “Glaciations and interglacials in Poland – current status and perspectives of research” organized by the Department of Climate Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw, which will be held on June 16-18, 2023 at the European Center for Geological Education (ECEG) in Chęciny.
The conference dedicated to Prof. Leszek Lindner on the occasion of his 85th birthday and 60th anniversary of his scientific work.
The conference is focused on results of the recent research of the Quaternary in Poland and Central Europe, as well as on a creative discussion of the current state and challenges of the Quaternary stratigraphy. The conference will provide an opportunity to deepen mutual contacts between the scientific centres involved in the Quaternary research and will be an excellent opportunity to honour Professor Leszek Lindner, his many years of scientific activity and 85th Anniversary.

 

Słowo o Jubilacie/ About the Celebrant:

Profesor Leszek Lindner

Leszek Lindner (ur. 10 lipca 1938 w Warszawie) – wybitny polski geolog, specjalista w zakresie geologii czwartorzędu, stratygrafii, paleogeografii, kartografii geologicznej, polarnik, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wiceprzewodniczący Komitetu Badań Czwartorzędu PAN i członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni i Tytułów Naukowych. W latach 1976-2010 kierował Zakładem Geologii Czwartorzędu, a w latach 1981-1984 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Geologii Podstawowej, a w latach 1984-1987 Dyrektora Instytutu Geologii Podstawowej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1963 r. obronił prace magisterską na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na temat “Czwartorzęd obszaru położonego między Żarnowcem a Charsznicą”, pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Zbigniewa Różyckiego.
W 1968 r. obronił pracę doktorską również na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszewskiego na temat “Stratygrafia plejstocenu i paleogeomorfologia północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich”, pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Zbigniewa Różyckiego.
W roku 1975 uzyskał habilitację na podstawie rozprawy “Zlodowacenia plejstoceńskie w zachodniej części Gór Świętokrzyskich”.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995).
Wypromował 6 doktorów, 70 magistrów i 4 licencjatów. Prowadził badania na Spitsbergenie, w Afganistanie, Uzbekistanie na Ukrainie i Białorusi oraz w wielu rejonach Polski. Jest autorem lub współautorem 420 publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii oraz redaktorem naukowym i współautorem pierwszego polskiego podręcznika do geologii czwartorzędu “Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia”.

___________________

Leszek Lindner (born July 10, 1938 in Warsaw) – outstanding Polish geologist, specialist in Quaternary geology, stratigraphy, paleogeography and geological cartography, polar explorer, full professor at the University of Warsaw, long-time vice-chairman of the Quaternary Research Committee of the Polish Academy of Sciences and member of the Central Qualification Commission for Academic Degrees and Titles. He headed the Department of Quaternary Geology from 1976 to 2010, and served as a Deputy Director of the Institute of Geology from 1981 to 1984, and Director of the Institute of Geology at the Faculty of Geology, University of Warsaw from 1984 to 1987.
He has promoted 6 PhDs, 70 master’s and 4 bachelor’s degrees. He has conducted research in Spitsbergen, Afghanistan, Uzbekistan, Ukraine and Belarus, and in many areas of Poland. He is the author of 420 scientific publications, including more than a dozen monographs. He is a scientific editor and co-author of the first Polish textbook on Quaternary geology – “Quaternary: sediments, research methods, stratigraphy.”

Konferencja będzie się składać z części referatowej, posterowej oraz wycieczek terenowych, i odbędzie się w rejonie wieloletniej działalności naukowej Profesora Leszka Lindnera.
Problematykę konferencji można ująć w następujących grupach tematycznych:
 • Stratygrafia czwartorzędu – stan obecny,
 • Perspektywy rozwoju badań nad klimatostratygrafią czwartorzędu,
 • Paleośrodowisko interglacjałów,
 • Czwartorzędowe środowiska rzeczne, eoliczne i glacjalne,
 • Znaczenie długich profili jeziornych w badaniach paleoklimatu,
 • Datowanie osadów mineralnych,
 • Numeryczne modele terenu w badaniach geomorfologicznych,
 • Inne.

Konferencja będzie się składać z sesji referatowych (czas wystąpienia wraz z dyskusją – 20 min.), sesji posterowej oraz z wycieczek geologicznych i innych atrakcji.

___________________

The conference will comprise oral presentations, posters and field trips and will be held in the area of Professor Leszek Lindner’s long-standing scientific activity.
The issues of the conference can be summarized in the following thematic groups:
 • Stratigraphy of the Quaternary  – current status,
 • Prospects for the development of research on Quaternary climatostratigraphy,
 • Paleoenvironment of the interglacials,
 • Quaternary fluvial, eolian and glacial environments,
 • Significance of long lake profiles in paleoclimate studies,
 • Dating of mineral sediments,
 • Digital Elevation Models in geomorphological studies,
 • and other.

The conference will comprise oral presentations (20 minutes), poster session, geological excursion and other social activities.


Wstępny program ramowy/ Framework Programme:
 • Piątek, 16 czerwca/ Friday, June 16

  • 12.00 – 14.00 – rejestracja uczestników/ registration
  • 14.00 – obiad/ lunch
  • 15.00 – 16.30 – otwarcie obrad i sesja plenarna/ opening session
  • 16.30 – 17.00 – przerwa kawowa/ coffee break
  • 17.00 – 19.00 – sesja referatowa/ plenary session
  • 19.00 – 19.30 – sesja posterowa/ poster session
  • 20.00 – uroczysta kolacja/ cenference dinner
 • Sobota, 17 czerwca/ Saturday, June 17
  • 8.00 – śniadanie/ breakfast
  • 9.00 – 13.00 – wycieczka terenowa: Czwartorzęd Grzyw Korzeczkowskich/ field trip: Quaternary of the Korzeczkowskie Grzywy Range
  • 14.00 – obiad/ lunch
  • 15.00 – 16.30 – sesja referatowa/ plenary session
  • 16.30 – 17.00 – przerwa kawowa/ coffee break
  • 17.00 – 19.00 – sesja referatowa/ plenary session
  • 19.00 – 20.15 – niespodzianka kulturalna/ cultural suprise
  • 20.30 – kolacja/ognisko/ campfire supper
  • 22.00 – nocne zwiedzanie Chęcin/ night tour of Chęciny
 • Niedziela, 18 czerwca/ Sunday, June 18
  • 8.00 – śniadanie/ breakfast
  • 9.00 – 13.00 – wycieczka terenowa: Geoturystycznie przez antyklinę chęcińską/ field trip: Across the Chęciny antycline in geotouristic style
  • 14.00 – obiad i zakończenie konferencji/ lunch and closing the conference

Termin i miejsce konferencji: 16-18 czerwca 2023 r.

Miejsce: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (Korzecko 1C, 26-060 Chęciny).

Więcej informacji o ECEG-u na stronie https://www.eceg.uw.edu.pl 

___________________

Date of the conference: June 16-18, 2023.

Place: the European Center for Geological Education (ECEG) in Chęciny (Korzecko 1C, 26-060 Chęciny).

For more information about ECEG, visit https://www.eceg.uw.edu.pl

Komitet Naukowy/ Scientific Committee

prof. dr hab. Leon Andrzejewski
prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz
prof. dr hab. Andryj Bogutski
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
dr hab. Ewa Falkowska, prof. ucz.
prof. dr hab. Tomasz Falkowski
dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. ucz.
prof. dr. hab. Zdzisław Jary
dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. ucz.
prof. dr hab. Ewa Krogulec
dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, prof. ucz.
prof. dr hab. Maria Łanczont
prof. dr hab. Teresa Madeyska
prof. dr hab. Leszek Marks
dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska, prof. PAN
dr hab. Przemysław Mroczek, prof. ucz.
prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert, prof. ucz.
prof. dr hab. Irena Pidek
dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. ucz.
dr hab. Lucyna Wachecka, prof. ucz.
prof. dr hab. Barbara Woronko
prof. dr hab. Antoni Wójcik
dr hab. Paweł Zieliński, prof. ucz.


Komitet Organizacyjny/ Organizing Committee

Przewodniczący/ Chairman: prof. dr hab. Jan Dzierżek
dr Łukasz Bujak
mgr Irena Granacka
mgr Robert Janiszewski
Joanna Kalinowska
mgr Danuta Klimkiewicz
Bogusz Kulus
dr Aleksandra Majecka
mgr Anna Mitura
dr hab. Marcin Szymanek, prof. ucz.
mgr Artur Teodorski
Karolina Ulbin
Katarzyna Zalewska

JM Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Alojzy Nowak
***

JM Rektor
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
***

JM Rektor
Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

Prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
***

Organizatorzy planują wydać książkę abstraktów w formie wirtualnej.

Istnieje możliwość publikacji artykułów pokonferencyjnych w:

Jednocześnie informujemy, że z okazji Jubileuszu Profesora Leszka Lindnera przygotowywany jest specjalny tom Acta Geologica Polonica (zakończono przyjmowanie manuskryptów do tomu 3/2023).

___________________

The organizers plan to publish a book of abstracts in virtual form.

It is possible to publish post-conference articles in:

We would like to inform you that a special volume of Acta Geologica Polonica is being prepared on the occasion of Professor Leszek Lindner’s Jubilee (acceptance of manuscripts for volume 3/2023 has been completed).

Termin rejestracji do 20 maja 2023 r. Link do FORMULARZA REJESTRACYJNEGO >>>

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

___________________

Deadline for registration is May 20, 2023. Link to REGISTRATION FORM >>>Koszt Konferencji
Opłata konferencyjna wynosi:
800 PLN
400 PLN (dla emerytów, studentów i doktorantów).
Opłata obejmuje koszty noclegów i pełnego wyżywienia, udział w uroczystej kolacji, materiały konferencyjne, udział w wycieczkach terenowych i atrakcjach kulturalnych.

Opłata konferencyjna nie będzie przyjmowana od osób niezarejestrowanych poprzez formularz rejestracyjny.

___________________

Costs
The conference fee is:
800 PLN 
400 PLN (for pensioners, students and doctoral students).
The fee includes accommodation and full board, participation in the gala dinner, conference materials, participation in field trips and cultural attractions.

The Conference fee in PLN only.Wpłaty
Wpłat proszę dokonywać do 20 maja 2023 na rachunek bankowy:

nr 32 1160 2202 0000 0000 6084 9298
(prowadzony w Banku Millennium S.A.).
Beneficjentem rachunku bankowego jest:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem “Zlodowacenia 2023”.

___________________

Payments
Please make payments by 20 May 2023 to the bank account:

No. 32 1160 2202 0000 0000 6084 9298
(held with Bank Millennium S.A.).
The beneficiary of the bank account is:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

In the title of the transfer, please state the name and surname of the participant with the annotation “Zlodowacenia 2023”.Abstrakty
Streszczenia wystąpień i opisy posterów prosimy przesyłać do dr. Łukasza Bujaka na adres l.bujak3@uw.edu.pl według wzoru w terminie do 20 maja 2023.

Wytyczne dla autorów abstraktów:

 • Tytuł: w języku polskim i angielskim, czcionka 14 pkt pogrubiona – interlinia pojedyncza
 • Imię i nazwisko: czcionka 12 pkt pogrubiona
 • Nazwa i adres instytucji, e-mail: czcionka 12 pkt – interlinia podwójna
 • Tekst: do 3 stron formatu A4 w edytorze MS Word, łącznie z rycinami, fotografiami, Times New Roman, 12 pkt, wyjustowany, interlinia 1,5, marginesy 2 cm
  Ryciny, fotografie i tabele: zapisane w osobnych plikach w formacie TIFF lub CorelDRAW do wersji X5; barwy tabel, rycin i fotografii zapisane w modelu CMYK; rozdzielczość 300 dpi; opisy fotografii, rycin i tabel prosimy przygotować w osobnych plikach.

Poster: wymiary 70×100 (w pionie)

___________________

Abstracts
Please send abstracts of presentations and descriptions of posters to Dr Łukasz Bujak at l.bujak3@uw.edu.pl by 20 May 2023

Guidelines for abstract authors

 • Title: in Polish and English, font 14 pt bold – single spacing
 • First and last name: font 12 pt bold
 • Name and address of institution, e-mail: 12 pt font – double spacing
 • Text: up to 3 pages A4 size in MS Word, including figures, photographs, Times New Roman, 12 pt, justified, leading 1.5, margins 2 cm.
  Figures, photographs and tables: saved in separate files in TIFF format or CorelDRAW up to X5 version; colours of tables, figures and photographs in CMYK model; resolution 300 dpi; descriptions of photographs, figures and tables please prepare in separate files.

Poster:  70×100 (vertical)Ważne terminy:

 • Opłata rejestracyjna – 20 maja 2023
 • Abstrakt – 20 maja 2023
 • Początek konferencji – 16 czerwca 2023

___________________

Deadlines:

 • Payment: May 20, 2023
 • Abstract submission: May 20,  2023
 • Start of the conference: June 16, 2023


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: j.dzierzek@uw.edu.pl

Zachęcamy do udziału w konferencji i prosimy o rozpropagowanie informacji w swoim środowisku.

___________________

Please send any questions to: j.dzierzek@uw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych tematyką Konferencji “Zlodowacenia i interglacjały w Polsce – stan obecny i perspektywy badań” do sponsorowania naszej konferencji.

Jesteśmy również otwarci na propozycję różnych form udziału promocyjnego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 55 40 428
lub elektroniczny na adres j.dzierzek@uw.edu.pl

___________________

We cordially invite all those who are willing and interested in the subject of the Conference “Glaciations and interglacials in Poland – current status and perspectives of research” to sponsor our conference.

We are also open to the proposal of various forms of promotional participation.

If you are interested, please contact us by phone +48 22 55 40 428
or electronically at j.dzierzek@uw.edu.pl

Adres e-mail:
j.dzierzek@uw.edu.pl

Adres do korespondencji:
Wydział Geologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Fax.: 22 55 40 001
z dopiskiem „Zlodowacenia2023”

___________________

E -mail address:
j.dzierzek@uw.edu.pl

Address for correspondence:
Department of Geology
University of Warsaw
93 Żwirki i Wigury Street
02-089 Warsaw
Fax: 22 55 40 001
with the annotation “Zlodowacenia2023”