Nasi tutorzy

tl_files/studia/Tutoring/Grzegorz_Barczyk.jpg Dr hab. Grzegorz Barczyk
pok. P060, tel. 22 55-40-521, e-mail: gb59@uw.edu.pl 
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Moim głównym zainteresowaniem badawczym jest hydrogeologia regionalna regionów górskich, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód powierzchniowych i podziemnych obszarów krasowych. Ponadto interesuje mnie popularyzacja wiedzy o Tatrach, historia ze szczególnym naciskiem na pierwszą połowę XX wieku w Europie i obie wojny światowe, a także fotografia (tradycyjna - negatywowa, archiwalna).

Oferuję tutoriale związane z moimi zainteresowaniami, w szczególności popularyzowaniem wiedzy geologicznej czy wiedzy o Tatrach. Przykładowe tematy tutoriali to:
- Ochrona przyrody nieożywionej – założenia, teoria, praktyka;
- Jak, po co – i przed kim – chronić Tatry;
- Jak, po co – i przed kim – chronić przyrodę nieożywioną.
W roku akademickim 2017/2018 oferuję tutoriale już od semestru zimowego.
Anna Bąkowska

Dr Anna Bąkowska
pok. P100, tel. 22 55-40-536, e-mail: anna.bakowska@uw.edu.pl 
Zakład Geologii Inżynierskiej, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na geologiczno-inżynierskiej ocenie gruntów jako podłoża budowlanego, w szczególności na zagadnieniach mechaniki gruntów związanych z analizą zachowania się ośrodka gruntowego pod wpływem obciążeń statycznych i dynamicznych. Interesuję się również analizą i oceną fizyczno-mechanicznych właściwości gruntów organicznych.
Tematyka zajęć będzie obejmować wybrane przez studentkę/studenta zagadnienie z zakresu mechaniki gruntów i/lub geologii inżynierskiej. W ramach tutorialu możliwe będzie przeprowadzenie pod moim kierunkiem badań laboratoryjnych.

W roku akademickim 2017/2018 proponuję już od semestru zimowego.

tl_files/studia/Tutoring/Malgorzata_Bienkowska-Wasiluk.jpg Dr Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk
pok. 1024, tel. 22 55-40-426, e-mail: m.wasiluk@uw.edu.pl 
Zakład Geologii Dynamicznej, Instytut Geologii Podstawowej
Obecnie zajmuję się biogeografią ryb kostnoszkieletowych w oligocenie. Interesuje mnie środowisko sedymentacji i rozwój basenów morskich w oligocenie, a także geneza skał macierzystych ropy naftowej.

Zakres tutoriali dotyczy wybranych zagadnień z zakresu moich zainteresowań, np.:
- ‘Geneza skał macierzystych ropy naftowej z okolic Gorlic’;
- ‘Czym była i kiedy powstała Paratetyda?’;
- ‘Biogeografia wybranych rekinów w oligocenie’.
Możliwe są także inne tematy bliskie moim zainteresowaniom. Do wyboru są możliwe sposoby realizacji: przygotowanie prezentacji, pisanie eseju, opracowanie wybranego hasła do wikipedii, przygotowywanie abstraktu konferencyjnego, lub opracowanie geologicznej dokumentacji terenowej.
W roku akademickim 2017/2018 oferuję tutoriale już od semestru zimowego.
tl_files/studia/Tutoring/Wlodzimierz_Humnicki.jpg Dr hab. Włodzimierz Humnicki
pok. P039, tel. 22 55-40-523, e-mail: w.humnicki@uw.edu.pl 
Zakład Hydrogeologii, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Moje zainteresowania badawcze dotyczą hydrogeologii regionalnej Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich Tatr, Podhala i Pienin. Moją wielką życiową pasją, pozwalającą łączyć zainteresowania prywatne z pracą naukową, jest turystyka górska, którą czynnie uprawiam niemal od 50 lat (!).

Tutoriale adresuję do studentów wykonujących lub zamierzających wykonywać prace dyplomowe na obszarze Tatr, Podhala i Pienin oraz do wszystkich miłośników tego regionu, zainteresowanych nieco głębszym i niestandardowym poszerzeniem swojej wiedzy na jego temat. W czasie tutoriali i wspólnej pracy, spróbujemy poszerzyć horyzonty poznawcze uczestnika/uczestniczki i, poza zachęceniem go/jej do zdobywania wiedzy na temat tego wspaniałego regionu, wpoić nawyk całościowego patrzenia na każdy teren swoich badań tak, aby nigdy nie ograniczać się wyłącznie do wąskich zagadnień geologicznych i hydrogeologicznych, ale zawsze uwzględniać specyfikę geograficzną i kulturową danego obszaru. Oczywiście możliwy jest również wariant ukierunkowania tutorialu ściśle na szczegółowe zagadnienia hydrogeologiczne danego regionu.
W roku akademickim 2017/2018 proponuję tutoriale już od semestru zimowego.
tl_files/studia/Tutoring/Sebastian_Kowalczyk.jpg

Dr hab. Sebastian Kowalczyk

pok. 1114, tel. 22 55-40-532, e-mail: s.kowalczyk@uw.edu.pl 
Zakład Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się na aplikacji metody elektrooporowej oraz georadarowej do rozpoznawania przypowierzchniowej części budowy geologicznej. Obecne badania dotyczą zastosowania metody obrazowania elektrooporowego (tomografii elektrooporowej) do scharakteryzowania gruntów słabonośnych.
Osobom zainteresowanym tutorialami u mnie proponuje tematykę dotyczącą metody elektrooporowej i jej zastosowań, ze szczególnym uwzględnieniem tej metody w badaniach geologiczno-inżynierskich.
Tematykę, zakres oraz sposób realizacji zajęć ustalimy na pierwszym spotkaniu. W roku akademickim 2017/2018 proponuję spotkania w semestrze zimowym.
Małgorzata Kozłowska Dr Małgorzata Kozłowska
pok. 1022, tel. 22 55-40-494, e-mail: mmkozlowska@uw.edu.pl  
Zakład Geologii Dynamicznej, Instytut Geologii Podstawowej

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na sedymentologii i petrografii skał klastycznych. Zajmuję się odtwarzaniem procesów sedymentacyjnych i wietrzeniowych w kopalnych sekwencjach lądowych. Szczególnie interesują mnie procesy glebotwórcze i wykorzystanie badań pedologicznych w sedymentologii i analizie basenów sedymentacyjnych.
W wolnych chwilach dużo podróżuję po Polsce i Europie. Uwielbiam wędrówki po górach i lesie oraz pływanie kajakiem.

Proponuję tutoriale w zakresie:
- pedologia w badaniu zmian klimatycznych w przeszłości geologicznej,
- zastosowanie badań pedologicznych w stratygrafii sekwencji i analizie basenów sedymentacyjnych,
- profile glebowe jako wskaźniki kopalnych środowisk sedymentacji lądowej,
- wykorzystanie badań pedologicznych w rolnictwie, leśnictwie i ekologii,
- paleogeografia we wczesnym dewonie,
- odtwarzanie obszarów źródłowych skał klastycznych.
Jestem także otwarta na realizację tematów proponowanych przez studentów.

W roku akademickim 2017/2018 proponuję tutoriale już od semestru zimowego.
tl_files/studia/Tutoring/Marcin_Szymanek.jpg Dr Marcin Szymanek
pok. 1115, tel. 22 55-40-497, e-mail: m.szymanek@uw.edu.pl 
Zakład Geologii Klimatycznej, Instytut Geologii Podstawowej
Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się na mięczakach czwartorzędowych z wykorzystaniem tej grupy w rekonstrukcjach paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych, również z zastosowaniem analizy izotopowej i geochemii muszli. Rekonstrukcje paleoekologiczne prowadzę w oparciu o faunę osadów jeziornych, jaskiniowych i lessów, dodatkowo zajmuję się kartowaniem osadów czwartorzędowych i osuwisk.

Proponuję tutoriale w zakresie szerokiego spektrum metod używanych w rekonstrukcjach paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych z uwzględnieniem przyczyn, prognozowania zmian klimatycznych i mechanizmów rządzących klimatem na Ziemi. Tematy realizowane są w oparciu o dostępną literaturę i doświadczenia własne w formie krótkich esejów, dyskusji i/lub prezentacji multimedialnych.
W roku akademickim 2017/2018 proponuję spotkania już od semestru zimowego.
tl_files/studia/Tutoring/Anna_Wysocka.jpg Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
pok. 1035, tel. 22 55-40-445, e-mail: Anna.Wysocka@uw.edu.pl 
Zakład Geologii Dynamicznej, Instytut Geologii Podstawowej
 
Moje zainteresowania badawcze dotyczą neogeńskiej sedymentacji utworów okruchowych w środowiskach lądowych i morskich w różnych rejonach świata, od Polski, poprzez Ukrainę, Iran, Egipt, po Wietnam. Na tutoriale zapraszam wszystkich zainteresowanych sedymentologią, zarówno w środowiskach współczesnych jak również kopalnych. Chętnie podejmę się także prowadzenia tutoriali związanych z różnymi procesami geologicznymi. Jestem przychylna temu aby to student proponował interesujący go temat. Na pierwszym spotkaniu ustalam zakres tematu i sposób, w jaki student będzie się przygotowywał do kolejnych spotkań.  
W roku akademickim 2017/2018 proponuję tutoriale już od semestru zimowego.  
tl_files/studia/Tutoring/Anna_Zylinska.jpg Dr hab. Anna Żylińska
pok. 1079, tel. 22 55-40-448, e-mail: Anna.Zylinska@uw.edu.pl 
Zakład Geologii Historycznej i Regionalnej, Instytut Geologii Podstawowej
Głównym tematem moich zainteresowań badawczych są kambryjskie trylobity, przede wszystkim z Gór Świętokrzyskich ale także ze Skandynawii. Interesuje mnie ich taksonomia, możliwość wykorzystania w biostratygrafii i rekonstrukcjach biogeograficznych, ale także ślady, jakie tworzyły, oraz morfologia funkcjonalna ich pancerzy. Każde z tych zagadnień może się stać punktem wyjścia do ustalenia tematu naszych wspólnych spotkań. W ramach tutoriali chętnie poprowadzę studenta przez zagadnienia kambryjskiej eksplozji życia. Możemy podyskutować o oknach tafonomicznych i ich roli w poznaniu bioróżnorodności kopalnych ekosystemów. Innym interesującym tematem, któremu moglibyśmy poświęcić nasze spotkania jest geologia paleozoiku Gór Świętokrzyskich. Jestem także otwarta na realizację tematu zaproponowanego przez studenta.
W roku akademickim 2017/2018 oferuję tutoriale już od semestru zimowego. Zakres i sposób realizacji tutoriali ustalimy na pierwszym spotkaniu.
Wróć Do góry